RSS

Tag Archives: ITU

อยู่งานสัมมนาทั้งวัน! แหล่งข่าว วิทยากร น่าสนใจมาก“มองมุมใหม่ :ทีวีดาวเทียม และโมบายล์ทีวี” (กำหนดการ) ->

21 พ.ค.55 – วันนี้ มีงานสัมมนาน่าสนใจเรื่อง “มองมุมใหม่… ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี”  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.45 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน / พบผู้สื่อข่าว

09.00 – 09.10 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

09.10 – 09.35 Keynote Presentation: “บทบาท ITU ในการปิดช่องว่างดิจิตอลและกรณีศึกษาที่เด่น” โดย Eun-Ju Kim, Ph. D.ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU)

09.35 – 10.00  ปาฐกถาหัวข้อ “Forward Looking Satellite TV in Digital Era – มุมมองของทีวีดาวเทียมเมื่อมีดิจิตอลทีวี”  โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)
10.00 – 10.25 Keynote: “โอกาสของการยอมรับโมบายล์ทีวีในประเทศไทย”
โดย ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

10.25 –10.50 ปาฐกถาหัวข้อ “Cloud Computing และรูปแบบธุรกิจใหม่”
โดย คุณโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

10.50 – 11.05 Coffee Break

11.05 – 12.00 Dialog Talk หัวข้อ: “Shifting Platform … Satellite TV What’s next?” โดย
1. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. คุณธีระพงศ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

3. คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานกิจการองค์กร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session I Panel Discussion: “Shifting Platform: Satellite TV”

13.00 – 14.00 ร่วมเสวนาโดย

1. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บ. เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จก. (มหาชน)

2. คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด (มหาชน) / Spring News

3. ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

4. คุณอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์ สเต็ป จำกัด

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Session II New Business Mobile TV

14.00 – 14.40  Presentation ระบบ ISDB – ประเทศญี่ปุ่น
Mr.Toru Sano, Deputy Manager, Strategy Cross-Media Business Planning & Development, Programming Division
Nippon Television Network Corporation

14.40 – 15.10  Keynote: “ความรับผิดชอบของ กสทช. ในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

15.10 – 15.25 Coffee Break

15.25 – 16.25  Panel Discussion “ธุรกิจใหม่ Mobile TV กับผลกระทบหรือโอกาส”

1. คุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ครีเอทีฟจูซ จีวัน จก. และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

2. คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16.25 – 16.45 (20) Closing Speech: “วาระทางสังคมและการกำกับดูแล”
โดย ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
*******************************************

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

ICT จับมือ ITU จัดสัมมนากิจการดาวเทียมไทย+14ชาติ อาเซียน24-27เม.ย.55

24เม.ย.55- นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “Satellite Launching and Monitoring”โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภารกิจในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง“Satellite Launching and Monitoring” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมPullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมตลอดจนสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติและเป็นองค์กรสากลที่ทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านกิจการอวกาศที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความมีเอกภาพ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดโอกาสและการลงทุนในกิจการดาวเทียมสื่อสารในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการสัมมนาดังกล่าวมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมของประเทศไทยITU และประเทศสมาชิก Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) เข้าร่วม 14 ประเทศ จำนวนประมาณ 30 คน และกระทรวงไอซีที ในฐานะเจ้าภาพจัดการสัมมนาฯ ได้เชิญบุคลากรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนพร้อมทั้งหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมของประเทศไทยประมาณ 60 คน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนานอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ ITU ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว    ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากประเทศต่างๆ ได้อย่างอิสระ
          สำหรับรูปแบบของงานจะมีทั้งการสัมมนา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการศึกษาดูงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Satellite Communication Regulations, Satellite International Regulatory Framework, Satellite Filing and Procedures และ Satellite Monitoring and Equipment เป็นต้น

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 24, 2012 in ไอที

 

ป้ายกำกับ: , , ,