RSS

Tag Archives: 3 มิ.ย.59

(กำหนดการ) 3 มิ.ย.59 สภาวิศวกร แถลง “เหตุการณ์เพลิงไหม้ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย” @โกลเด้นทิวลิปฯ กทม.

(โพสต์ : 1 มิถุนายน 2559)

สภาวิศวกร ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนับสนุนโดย สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)

จัดแถลง “เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย”

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น.**

กำหนดการแถลงโดย

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

กล่าวเปิดการแถลงข่าว

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทํางานประสานงานภัยพิบัติด้านอัคคีภัย สภาวิศวกร – สรุปเหตุการณ์เพลิงไหม้

นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผตู้รวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) – ชีวิตในหอพักกับที่พักอาศัยจะปลอดภัยอย่างไร

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) – ความเสี่ยงอัคคีภัยจากกระแสไฟฟ้า

ร้อยโทวโรดม สุจริตกุลผู้แทนประจําประเทศไทย สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

(National Fire Protection Association, NFPA)

– มาตรฐาน NFPA กับการแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยไทย

 

ป้ายกำกับ: , , ,