RSS

Tag Archives: ไทยแลนด์ก็อต

หลายเรื่องร้อน! มติบอร์ด กสทช.วันนี้-แผนประมูล 3G,ร่างประกาศฯประเภทกิจการวิทยุ-โทรทัศน์,เปิดสัญญาสัมปทานสื่อ,ค่าปรับ”จอดำ”-โชว์เปลือยอก

หลายเรื่องร้อน! มติบอร์ด กสทช.วันนี้ ผ่านร่างประกาศกำหนดประเภทกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ 4แบบ,เตรียมเปิดสัญญาสื่อที่ได้สัมปทาน ทำถูกกม.หรือไม่ พร้อมเวทีรับฟัง ตั้งกก.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม ระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ ลดปัญหาฟ้องร้อง

27 มิถุนายน 2555- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติอนุมัติร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยมีการระบุความหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Network Provider) คือ การให้บริการระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือ รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะด้วยสื่อตัวนำที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ สื่อตัวนำอื่นใด

– การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการะจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Network Provider) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เสา ระบบสาย หรือ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน

– การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Broadcasting Service Provider) คือ การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการ ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชม หรือรับฟัง การให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือ หลายระบบรวมกัน หรือ การให้บริการอื่นทำนองเดียวกันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

นอกจากนี้ มีการกำหนดลักษะประภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4ลักษณะ ประกอบด้วย การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, และการให้บริการแบบประยุกต์

การกำหนดการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้มี 2 รูปแบบ แบ่งเป็น การให้บริการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่มี 3 ประเภท คือ บริการสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท, บริการชุมชน เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ

อีกประเภท คือ บริการทางธุรกิจ เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาสกำไรในทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็น บริการทางธุรกิจระดับชาติ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และบริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น

ส่วนการให้บริการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.กำหนดต่อไป โดยร่างประกาศฉบับนี้ จะนำไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ จากนั้นจะเริ่มออกใบอนุญาตในกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป

 

อนุมัติ..เปิดสัญญาองค์กรสื่อวิทยุ-ทีวีที่ได้สัมปทาน เป็นไปตามกม.หรือไม่

คณะกรรมการ กสทช.ยังได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

โดยสาระสำคัญ คือการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ โดยให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณารายละเอียดภายใน 30 วันหลังจากได้รับทราบข้อมูล จากนั้นจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และคณะกรรมการนำมาพิจารณาภายใน 60 วัน

จากนั้นให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบส่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งกระทรวงการคลังภายใน 7 วัน และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยคณะกรรมการสามมารถระบุว่าการดำเนินการสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่สามารถลงโทษ หรือชี้ว่าสัญญาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และยกเลิกสัญญาได้ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้คณะกรรมการ กสทช.พิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

“ร่างดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ว่ามีการดำเนินการด้านสัญญาสัมปทานอย่างถูกต้องด้วยกฏหมายหรือไม่ โดยให้ผู้ที่ถือครองคลื่นความถี่ต้องแจ้งคลื่นความถี่ที่ถือครองมายัง กสทช.ตามกฏหมาย เพื่อนำมาตรวจสอบการถือครองคลื่นความถี่และสัญญาสัมปทานว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.” เลขาธิการ กสทช. กล่าว

สำหรับสัมปทานสถานีโทรทัศน์ที่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว ประกอบด้วย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้รับสัมปทานจากบริษัท อสมท. หมดอายุสัญญาสัมปทานปี 2553

ช่อง 7 ได้รับสัมปทานจากกองทัพบก หมดอายุสัญญาสัมปทานปี 2566

และทรูวิชั่นส์ ได้รับสัมปทานจาก บริษัท อสมท. ระยะเวลา 25 ปี หมดอายุสัญญาสัมปทานผ่านดาวเทียมวันที่ 30 กันยายน 2557 และบริการผ่านเคเบิล วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนกิจการกระจายเสียง หรือ วิทยุ ปัจจุบันไม่มีสัญญาสัมปทานแล้ว เป็นเพียงสัญญาการเช่าเวลา หรือ สัญญาร่วมผลิตรายการ เช่น สำนักงาน กสทช.ให้บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย เครือแกรมมี่ เช่าเวลารายการกรีนเวฟ ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM.106.5 MHz ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งไม่เข้าข่ายเรื่องนี้

 

ผ่านร่างหลักเกณฑ์ ประมูล 3จี 4ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์ 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี ได้แก่

1.ร่างประกาศ กสทช.หลักเกณฑ์เรื่องวิธีอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ต

2.ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

และ 4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือ MVNO

จากนี้ จะนำทั้ง 4 ร่างนสนอบนเว็บไซต์ กสทช. ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 55) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำมากลับเสนอต่อที่ประชุม กสทช.อีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบหากมีการปรับเปลี่ยนจากการรับฟังความคิดเห็นและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จีในเดือนตุลาคมนี้

“หมอประวิทย์”กสทช.คนเดียว ทำคำสงวน ค้านราคาตั้งต้นประมูลใบอนุญาต 3 จี ควรเป็น 6 พันลบ.

ส่วนราคาของใบอนุญาต 3 จี ที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ณ ราคา 4,500 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต (5 เมกกะเฮิร์ต) โดยแบ่งเป็น 9 ใบอนุญาต แต่ในการประชุมครั้งนี้ น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นคนเดียว ที่ขอทำคำสงวนความเห็น ด้วยเห็นว่า ราคาตั้งต้นการประมูลควรอยู่ที่ 6,000 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต (5 เมกฯ)

 

 

 

เปิดทางผู้บริโภค ที่ไม่ได้รับความเป็น ไกล่เกลี่ยผู้ให้บริการ หวังแก้ปัญหารวดเร็ว 

ที่ประชุม กสทช. ยังเห็นชอบให้มีการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน เนื่องจากข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียนจากบริการโทรคมนาคมมีจำนวนมากแต่การดำเนินงานยังล่าช้า จึงจำเป็นการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและลดปัญหา ลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

มีผลทันที ประกาศ กสทช.มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

ที่ประชุม กสทช.ยังเห็นชอบให้ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผลบังคับใช้ทันที เนื่องจากบริการโครงข่ายโทรศัพท์ปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 2 จีและ 3 จี

 

ลงนามทางการ สั่งปรับเงิน 5 แสนบ. ช่อง3 โชว์สาวเปลือยอก ไทยแลนด์ ก็อต ทาเลนท์

สำหรับ การสั่งปรับทางปกครอง การนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมในรายการไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนท์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หลังจากคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้มีมติให้ปรับรายการดังกล่าว 500,000 บาท เนื่องจากนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมนั้น ทางเลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามในช่วงบ่ายวันนี้  (27 มิ.ย. 55) เพื่อแจ้งปรับไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อย่างเป็นทางการ  โดยซึ่งเงินค่าปรับจำนวน 500,000 บาท จะนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงค่าปรับ 2 หมื่นบาท จากบริษัททรูวิชั่นส์ กรณีปัญหา”จอดำ”บนช่องฟรีทีวีในจานทรูฯ ซึ่งทั้งทรูวิชั่นส์ และช่อง 3 ยังไมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านได้

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,