RSS

Tag Archives: วิทยุ

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-กลุ่มวิทยุสมัครเล่น รองรับสัญญาณล่ม

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-วิทยุสมัครเล่น รองรับระบบล่ม

5ต.ค.55- เมือเวลา 16:00น. สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เตือนเรื่องพายุโซนร้อน “แกมี (GAEMI)” ที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม และเคลื่อนเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย

ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2555 บริเวณตามพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุและพื้นที่ใกล้เคียง มีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ กับมีลมแรง เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือทำให้บริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จึงได้ขอให้ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพายุโซนร้อนแกมีจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ให้ดำเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอโดยเคร่งครัด และให้ผู้ประกอบกิจการฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

เลขาธิการ กสทช.”ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายมือถือ ให้เตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ ในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา กรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้ประกอบกิจการฯ จะต้องซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงเหตุขัดข้องเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามปกติโดยทันที และให้ผู้ประกอบกิจการฯ รายงานเหตุขัดข้องในการให้บริการให้สำนักงาน กสทช. ทราบโดยพลัน”

สำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่น ได้ขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ประจำจังหวัดในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในข่ายวิทยุสมัครเล่น ให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ และในกรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยเพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองสำหรับการแจ้งข่าว เตือนภัยให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาบริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โปรดแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. ส่วนกลาง ศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200  หรือ นักวิทยุสมัครเล่นทางศูนย์สายลม 145.675 MHz เหตุฉุกเฉิน 145.00 MHz

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต อุบลราชธานี โทร. 04-528-1706 สำนักงาน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น โทร. 04-320-2601-4 และสำนักงาน กสทช. เขต 7 จ.นครราชสีมา โทร. 04-496-9568 และสำนักงาน กสทช. เขต 8 จ.อุดรธานี โทร. 04-222-3657

3. ภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 5 จันทบุรี โทร. 03-936-1261-2

4. ภาคกลาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี โทร. 02-588-3594 และ 02-950-5875 นักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

อยู่งานสัมมนาทั้งวัน! แหล่งข่าว วิทยากร น่าสนใจมาก“มองมุมใหม่ :ทีวีดาวเทียม และโมบายล์ทีวี” (กำหนดการ) ->

21 พ.ค.55 – วันนี้ มีงานสัมมนาน่าสนใจเรื่อง “มองมุมใหม่… ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี”  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.45 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน / พบผู้สื่อข่าว

09.00 – 09.10 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

09.10 – 09.35 Keynote Presentation: “บทบาท ITU ในการปิดช่องว่างดิจิตอลและกรณีศึกษาที่เด่น” โดย Eun-Ju Kim, Ph. D.ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU)

09.35 – 10.00  ปาฐกถาหัวข้อ “Forward Looking Satellite TV in Digital Era – มุมมองของทีวีดาวเทียมเมื่อมีดิจิตอลทีวี”  โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)
10.00 – 10.25 Keynote: “โอกาสของการยอมรับโมบายล์ทีวีในประเทศไทย”
โดย ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

10.25 –10.50 ปาฐกถาหัวข้อ “Cloud Computing และรูปแบบธุรกิจใหม่”
โดย คุณโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

10.50 – 11.05 Coffee Break

11.05 – 12.00 Dialog Talk หัวข้อ: “Shifting Platform … Satellite TV What’s next?” โดย
1. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. คุณธีระพงศ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

3. คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานกิจการองค์กร บ.ไทยคม จก. (มหาชน)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session I Panel Discussion: “Shifting Platform: Satellite TV”

13.00 – 14.00 ร่วมเสวนาโดย

1. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บ. เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จก. (มหาชน)

2. คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด (มหาชน) / Spring News

3. ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

4. คุณอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์ สเต็ป จำกัด

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Session II New Business Mobile TV

14.00 – 14.40  Presentation ระบบ ISDB – ประเทศญี่ปุ่น
Mr.Toru Sano, Deputy Manager, Strategy Cross-Media Business Planning & Development, Programming Division
Nippon Television Network Corporation

14.40 – 15.10  Keynote: “ความรับผิดชอบของ กสทช. ในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

15.10 – 15.25 Coffee Break

15.25 – 16.25  Panel Discussion “ธุรกิจใหม่ Mobile TV กับผลกระทบหรือโอกาส”

1. คุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ครีเอทีฟจูซ จีวัน จก. และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

2. คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16.25 – 16.45 (20) Closing Speech: “วาระทางสังคมและการกำกับดูแล”
โดย ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
*******************************************

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,