RSS

Tag Archives: ภัยพิบัติ

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-กลุ่มวิทยุสมัครเล่น รองรับสัญญาณล่ม

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-วิทยุสมัครเล่น รองรับระบบล่ม

5ต.ค.55- เมือเวลา 16:00น. สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เตือนเรื่องพายุโซนร้อน “แกมี (GAEMI)” ที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม และเคลื่อนเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย

ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2555 บริเวณตามพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุและพื้นที่ใกล้เคียง มีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ กับมีลมแรง เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือทำให้บริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จึงได้ขอให้ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพายุโซนร้อนแกมีจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ให้ดำเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอโดยเคร่งครัด และให้ผู้ประกอบกิจการฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

เลขาธิการ กสทช.”ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายมือถือ ให้เตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ ในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา กรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้ประกอบกิจการฯ จะต้องซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงเหตุขัดข้องเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามปกติโดยทันที และให้ผู้ประกอบกิจการฯ รายงานเหตุขัดข้องในการให้บริการให้สำนักงาน กสทช. ทราบโดยพลัน”

สำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่น ได้ขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ประจำจังหวัดในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในข่ายวิทยุสมัครเล่น ให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ และในกรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยเพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองสำหรับการแจ้งข่าว เตือนภัยให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาบริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โปรดแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. ส่วนกลาง ศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200  หรือ นักวิทยุสมัครเล่นทางศูนย์สายลม 145.675 MHz เหตุฉุกเฉิน 145.00 MHz

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต อุบลราชธานี โทร. 04-528-1706 สำนักงาน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น โทร. 04-320-2601-4 และสำนักงาน กสทช. เขต 7 จ.นครราชสีมา โทร. 04-496-9568 และสำนักงาน กสทช. เขต 8 จ.อุดรธานี โทร. 04-222-3657

3. ภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 5 จันทบุรี โทร. 03-936-1261-2

4. ภาคกลาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี โทร. 02-588-3594 และ 02-950-5875 นักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ผนึกกำลัง! กสทช.ถก ผวจ.ภูเก็ต ดึงวิทยุ 1 ปณ.FM 89.0 MHz เป็นวอร์รูมกระจายข่าวภัยพิบัติ

กสทช.หารือผู้ว่าฯภูเก็ต เตรียมใช้คลื่นวิทยุ1ปณ.รับมือภัยพิบัติ
และรับฟังปัญหาการสื่อสารในเหตุฉุกเฉิน

   cakbna.jpg

27 เม.ย.55– ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ พร้อมที่ปรึกษานายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ นายทศพร ซิมตระกูล และนายวรรณะ เศรษฐพงค์ ผอ.สำนักงานกสทช.เขต 11 เข้าพบนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือถึงสถานการณ์การสื่อสารเตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ กสทช.ธวัชชัย ได้นำเสนอคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภูเก็ต เอฟเอ็ม 89.0 เมกะเฮิร์ท ให้ทางจังหวัดนำไปใช้เป็นช่องทางหนึ่งของสื่อสารกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ พร้อมนำเสนอให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาโครงการโทรทัศน์และวิทยุดิจิทัล

กสทช.ธวัชชัย กล่าวว่า คลื่น1 ปณ.ภูเก็ต เป็น 1 ใน 2 คลื่นที่ กสทช.สามารถเรียกคืนคลื่นวิทยุกลับมาอยู่ในความดูแลได้ รวมทั้งคลื่นเอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิร์ท จ.กรุงเทพฯ  จึงคาดหวังว่าสถานีแห่งนี้น่าจะเป็นคลื่นวิทยุต้นแบบประเภทบริการสาธารณะ เพราะขณะนี้ กสทช.กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกำหนดกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกใบอนุญาต ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการประเภทสาธารณะ ประเภทธุรกิจ และประเภทชุมชน รวมทั้ง นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยถึงกรณีปัญหาระบบสื่อสารที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่กสทช.จะต้องไปหารือกับผู้ให้บริการว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทาง กสทช.จะอำนวยความสะดวกให้ทางจังหวัดใช้คลื่นวิทยุสำหรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งในรายละเอียดนั้นคงจะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดว่าจะดำเนินการได้อย่างไร รวมไปถึงการพัฒนาโครงการโทรทัศน์และวิทยุดิจิทัลในอนาคต ควรจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่

40syg.jpg

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55   ที่ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท กสทช.สุภิญญา และกสทช.ธวัชชัย พร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต จัดโดยทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งเป็นหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินหรือ ทีม DMAT ,ทัพเรือภาคที่ 3 , ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ผู้แทนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลอดจนอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ,มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยภูเก็ต ประมาณ100 คน

            ซึ่งกสทช.สุภิญญา กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการภัยพิบัติในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นการส่งสัญญานเตือน และเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ ที่กสทช.เองถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเตรียมความพร้อมหรือดูแลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการมาร่วมประชุมครั้งนี้ ต้องการจะมารับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของคนในพื้นที่ว่าต้องการให้ กสทช.สนับสนุนเรื่องไหนบ้าง เพราะหน้าที่หลักของ กสทช.คือการทำงานเชิงนโยบายที่จะออกประกาศต่างๆ และสร้างหลักประกันว่า เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วด้านกิจการวิทยุและโทรทัศน์ จะสามารถเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทันท่วงทีเช่นเดียวช่องทางด้านโทรคมนาคม จะต้องมีแผนสำรอง ในกรณีที่สัญญาณหลักของระบบสื่อสารล่ม หรือไม่สามารถใช้การได้ นอกจากนี้ กสทช.ธวัชชัย กสทช.สุภิญญา และคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุ 1 ปณ. บริเวณเขารัง ต.ตลาดใหญ่ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานเขต 11 ภูเก็ต ด้วย

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

กสทช.ขอความร่วมมือค่ายมือถือ-เครือข่ายวิทยุสื่อสาร เตรียมพร้อมรับมือเหตุแผ่นดินไหว

17 เม.ย.55 นายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการ กสทช. ได้แถลงข่าวว่า กรณีในระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๔ น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๔.๓ ริกเตอร์บริเวณตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการสั่นไหวต่อเนื่องอีกหลายครั้งและเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕ เวลา ๐๒.๐๒ น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๔.๐ ริกเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังได้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือเกาะสุมาตราหลายครั้งมีขนาด ๕.๖-๕.๙ ริกเตอร์ หลายครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบโทรคมนาคมของประชาชน รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่  โดยทางระบบ SMS สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

สำนักงาน กสทช.  ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยพลันต่อไปแล้ว

นอกจากนี้ศูนย์วิทยุสายลม (ศูนย์วิทยุสื่อสารของ สำนักงาน กสทช.) ได้ตรวจสอบความพร้อมของข่ายวิทยุสื่อสารสมัครเล่น โดยได้ประสานงานกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศให้พร้อมให้การช่วยเหลือตลอดเวลา  อนึ่ง ท่านสามารถแจ้งข่าวสารเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือเหตุภัยพิบัติ ได้ที่ สำนักงาน กสทช.  สายด่วน 1200 และสามารถแจ้งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นได้ที่ศูนย์สายลม

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,