RSS

Tag Archives: ค่ายมือถือ

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-กลุ่มวิทยุสมัครเล่น รองรับสัญญาณล่ม

ด่วน! กสทช.สั่ง TV-วิทยุ ทั่วปท.รายงานข่าวพายุ”แกมี”ให้ถูกต้อง ให้ค่ายมือถือ-วิทยุสมัครเล่น รองรับระบบล่ม

5ต.ค.55- เมือเวลา 16:00น. สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เตือนเรื่องพายุโซนร้อน “แกมี (GAEMI)” ที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม และเคลื่อนเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย

ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2555 บริเวณตามพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุและพื้นที่ใกล้เคียง มีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ กับมีลมแรง เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือทำให้บริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จึงได้ขอให้ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพายุโซนร้อนแกมีจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ให้ดำเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอโดยเคร่งครัด และให้ผู้ประกอบกิจการฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

เลขาธิการ กสทช.”ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายมือถือ ให้เตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ ในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา กรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเสียหาย หรือขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้ประกอบกิจการฯ จะต้องซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงเหตุขัดข้องเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามปกติโดยทันที และให้ผู้ประกอบกิจการฯ รายงานเหตุขัดข้องในการให้บริการให้สำนักงาน กสทช. ทราบโดยพลัน”

สำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่น ได้ขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ประจำจังหวัดในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์ และแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในข่ายวิทยุสมัครเล่น ให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ และในกรณีที่โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยเพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองสำหรับการแจ้งข่าว เตือนภัยให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาบริการโทรคมนาคมขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โปรดแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. ส่วนกลาง ศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200  หรือ นักวิทยุสมัครเล่นทางศูนย์สายลม 145.675 MHz เหตุฉุกเฉิน 145.00 MHz

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต อุบลราชธานี โทร. 04-528-1706 สำนักงาน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น โทร. 04-320-2601-4 และสำนักงาน กสทช. เขต 7 จ.นครราชสีมา โทร. 04-496-9568 และสำนักงาน กสทช. เขต 8 จ.อุดรธานี โทร. 04-222-3657

3. ภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 5 จันทบุรี โทร. 03-936-1261-2

4. ภาคกลาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี โทร. 02-588-3594 และ 02-950-5875 นักงาน กสทช. แจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเตรียมพร้อมรับพายุแกมี

 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,