RSS

Tag Archives: การจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว

16 มิ.ย.58! ศูนย์วิจัยฯ นิติ จุฬาฯ จัดเสวนารับฟังความเห็น “การจัดตั้งนิติบุคคล โดยบุคคลคนเดียว” (มีกำหนดการ)

image

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินโครงการศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว

ซึ่งขณะนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาจนถึงขั้นการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้นแล้ว จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนารับฟังความเห็นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงและแก้ไขรายงานการศึกษารวมถึงจัดทำร่างกฎหมายต่อไป

โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(การสัมมนารับฟังความคิดเห็นนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

image

image

image

image

image

image

 

ป้ายกำกับ: