RSS

Category Archives: ไอที

11 ก.พ.58! NBTC Policy Watch เสวนา“บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?” (กำหนดการ)

image

(โพสต์ 10 ก.พ.2558)

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?”

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-13.50 น.  “ถอดประสบการณ์ต่างประเทศ: บทบาทขององค์กรอิสระด้านการสื่อสารภายใต้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”  โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch

13.50-14.00 น.   พักรับประทานของว่าง  

14.00-15.30 น.  เสวนาในหัวข้อ “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?”
โดย

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สฤณี อาชวานันทกุล ประธานมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง(เครือข่ายพลเมืองเน็ต)

ดำเนินรายการโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30-16.00 น.  ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น

โฆษณา
 

น่าสน! 29 ม.ค.58 กสทช.จัดฟอรั่มเสวนา “ทรัพยากรคลื่นความถี่ และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” (กำหนดการ)

โพสต์ 26 มกราคม 2558

กสทช. จัดเวทีเสวนา NBTC Public Forum ๑/๒๕๕๘: “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”
จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
—————————————
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. 
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.      ลงทะเบียน

๐๘.๔๕ –๐๙.๐๐ น.       เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ
                             โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ/หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.      “แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิตัล”
โดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.      ถาม-ตอบ
(อาหารว่างเสริฟในที่ประชุม)

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      เสวนา “อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่กับบทบาทหน้าที่ของกสทช. ที่จะปรับเปลี่ยนไป”

โดย  
– ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

–  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–   ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล**

ดำเนินรายการเสวนาโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   ถาม-ตอบและอภิปรายทั่วไป

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   เสวนา “ทิศทางการปฏิรูปสื่อและสิทธิเสรีภาพด้านการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมาย
เศรษฐกิจดิจิทัล”

โดย  –   ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–  รศ. ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)

–   ผศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดำเนินรายการเสวนาโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.   ถาม-ตอบและอภิปรายทั่วไป

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.  ปิดการประชุม
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ/หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

 

เปิดแผน 2558! กสทช. ประกาศ เดินหน้าจัดประมูล 4G คลื่น 1800 และ 900 MHz รอ คสช. เคาะแผน พร้อมจัดประมูล 3 แสนเลขหมาย

image

5 มกราคม 2558

สำนักงาน กสทช. แถลงผลงานรอบปี 2557 ที่ผ่านมา และ ทิศทางที่จะดำเนินการปี 2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่า  แผนปีนี้ มีความชัดเจนว่า จะจัดให้ประมูล 4 จี แน่นอน ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขออนุมัติ จาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อขอจัดทำหลักเกณฑ์การเปิดประมูล โดยจัดประมูล 4 ใบอนุญาต ได้แก่  คลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ต และ คลื่น 900 เมกกะเฮิร์ต 

โดยการเปิดประมูล คาดว่า จะเกิดในช่วงหลังจาก วันที่ หลัง 17 กรฏาคม 2558 หลังจาก ที่คสช. สั่งชะลอ เมื่อปีที่แล้ว  ซึ่งการจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ คาดว่า จะใช้เวลา อย่างน้อยอีกราวๆ 5-6 เดือนจากนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเวทีประชาพิจารณ์ โดยกรอบแผนดำเนินการขณะนี้ รอ คสช. เห็นชอบแผนกสทช. ก่อน หากเดือน กุมภาพันธ์ เริ่มดำเนินการหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้ทันเดือนกรกรฏาคม ก็คาดว่า จะจัดประมูลได้ช่วงนั้น  แต่หาก คสช. ยังไม่อนุมัติ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ คสช.

นอกจากนี้ สนง.กสทช. มีแผนจะเปิดประมูลเลขสวย จำนวน 300,000 เลขหมาย และจะนำเงินประมูลทั้งหมดส่ง กระทรวงการคลัง

แผนอีกเรื่องที่ดำเนินการ คือ หลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรเติมเงินแล้ว 1 ล้านกว่า ทาง สำนักงาน กสทช. จะทำเรื่องเสนอ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง และ เสนอครม. โดยจะเสนอรณรงค์ให้ประชาชน ลงทะเบียนบัตร เติมเงินให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เนื่องจาก เป็นเรื่องความปลอดภัย และความมั่นคง และเป็นนโนบายรัฐบาล

ต่อจากจากนั้น จะทำโครงการ “ลงทะเบียนแสดงตัวตนใช้อินเติอร์เน็ต ผ่านไวไฟ” โดยผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเลขโทรศัพท์ เวลาจะใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ภายใน 2 เดือนนี้ โดยมั่นใจว่า จะทำให้เรื่องหมิ่นสถาบันลดลงได้ และลดปัญหาด้านความมั่นคง

ส่วนแผนด้านกิจการกระจายเสียง จะมีการอนุญาตทีวีช่องสาธารณะเพิ่มเติม 3 ช่อง

ส่วนแผนแจกคูปองทีวีดิจิตอล ขณะนี้ เกือบ 2.4 ล้านใบ หรือ 38% ของจำนวนยอดที่แจกไป 7 ล้านใบ ในปีนี้ ยังแจกอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุม 14.1 ล้านครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ทิศทางกำกับดูแล ปี 2558 จะทำเข้มข้นกว่าปีที่แล้วแน่นอน เพราะ มีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ จะเท่าทันกับเรื่องร้องเรียนของ ประชาชน ที่ร้องเข้ามา

รวมถึงแผนการประหยัดงบประมาณ ที่มีข้อสังเกตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 -2557 ทั้งที่ สื่อมวลชน และ ภาคส่วนต่างๆ เสนอมา เพื่อปรับปรุงสำนักงาน ก็จะใส่ใจในการรับข้อสังเกตของภาคประชาชน

 

สวทช. ประกาศผล 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์ 23ธ.ค.57 พร้อมเปิดตัวงานวิจัย“เลนส์ทวิทรรศน์” (กำหนดการ)

image

( โพสต์ 18 ธ.ค.57)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียน เชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วม “งาน แถลงข่าวประกาศผล 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 21โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและมีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยไม่หลงเชื่องมงายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากหลักการหรือบทพิสูจน์ บนพื้นฐานความเป็นจริง ซึ่งในปีนี้ ได้พิจารณาข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีที่ผ่านมาในหลากหลายแง่มุมทั้งใน ประเด็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ข่าวความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข่าวสารสาระองค์ความรู้ ความเชื่อต่างๆ ที่เป็นกระแสสังคม เป็นต้น

โดยภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดตัวผลงานวิจัยสุดไฮเทคจากนักวิจัยไทยในผลงานที่มีชื่อว่า “เลนส์ทวิทรรศน์” แบบพกพาและเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟนได้ มีคุณสมบัติพิเศษสามารถขยายได้ถึง 50 และ 100 เท่า เลยทีเดียว เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมงานในโอกาส ขึ้นปีใหม่

 ****************

(ร่าง) กำหนดการแถลงข่าว ประกาศผลการจัดอันดับ ๑๐ ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมเปิดตัว “เลนส์ทวิทรรศน์” วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ๑ โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

************************* ๑๓.๓๐-๑๔.๑๕น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ       

๑๔.๑๕-๑๔.๒๕ น. 
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน       

๑๔.๒๕-๑๔.๓๕น. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมชาย เทียมบุญประเสริฐ)      กล่าวถึงที่มาโครงการสำรวจการจัดอันดับ ๑๐ ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔.๓๕-๑๕.๐๕ น. 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวถึงผล ๑๐ ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗

๑๕.๐๕-๑๕.๓๕ น. เปิดตัวผลงานวิจัย “ทวิทรรศน์ : เปลี่ยนกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์”  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

๑๕.๓๕-๑๕.๕๐น. พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายผลึกศาสตร์จำนวน ๗ รางวัล 

 

7 จังหวัด น้ำท่วม! “DTAC” เผย ดูแลระบบสื่อสาร พท.น้ำท่วม 24ชม. ออกแผนช่วยปชช. ดังนี้

image

ดีแทคเผยมาตรการช่วยลูกค้าประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมและการรับมือสถานการณ์ป้องกันสถานีฐาน

27 กันยายน 2556 – ดีแทคได้เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ พร้อมทั้งป้องกันสถานีชุมสายและสถานีฐาน รองรับกรณีฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของดีแทคในพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอต่างๆ ของ 7จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง SMS ให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับลูกค้าดีแทค หรือแบบรายเดือน

1.             ขยายกำหนดวันชำระค่าบริการ ให้เพิ่มอีก 7 วัน สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายคงค้างและใกล้วันครบกำหนดชำระค่าบริการ (ระบบดำเนินการให้สิทธิ์อัตโนมัติ)

2.             เพิ่มเครดิตวงเงินในการใช้งานให้อีก จำนวน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินการใช้งานล่าสุดน้อยกว่า 500 บาท (ระบบดำเนินการให้สิทธิ์อัตโนมัติ)

 
สำหรับลูกค้าแฮปปี้ หรือแบบเติมเงิน

1.             สำหรับลูกค้าในรายที่มีวันในการใช้งานคงเหลืออยู่น้อยกว่า 15 วัน  จะได้รับเพิ่มจำนวนวันสำหรับการใช้งานต่ออีก15 วัน  (ระบบดำเนินการให้สิทธิ์อัตโนมัติ)

2.             สำหรับลูกค้าในรายที่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้อยกว่า 30 บาท จะได้รับสิทธิ์การโทรฟรีในเครือข่ายดีแทค 60นาที ระยะเวลา 3 วัน (ยืนยันรับสิทธิ์กด*222*13*# โทรออก ได้ตั้งแต่ 28-30ก.ย. 2556)

สำหรับการเตรียมพร้อมต่อการป้องกันสถานีชุมสายและสถานีฐาน เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินในวิกฤตน้ำท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของดีแทค มีดังนี้ 

1.       ดีแทคจัดเตรียมรถโมบายล์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (mobile generator)  เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์น้ำท่วม

2.       จัดเตรียมยานพาหนะ เช่น รถขับเคลื่อน4 ล้อ และเรือสำหรับการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่สถานีชุมสายหลักได้ทุกพื้นที่

3.       จัดเตรียมทีมวิศวกรคอยตรวจสอบ และดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการ และมีการปรับแผนเรื่องกำลังคนเป็นระยะให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

4.       บริหารจัดการการใช้กระแสไฟฟ้าในสถานีฐานอย่างเหมาะสมและเป็นการลดกำลังการใช้งานเพื่อให้พลังงานที่มีอยู่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าและยาวนานในกรณีฉุกเฉิน

5.       มีการประสานงานตลอดเวลากับการไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมสายอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม

6.       สำหรับกรณีฉุกเฉิน ได้มีการเตรียมน้ำมันสำรองไว้ในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า โดยสถานีจะสามารถดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า

 

ทั้งนี้ ดีแทคยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยได้บรรเทาความเดือดร้อน ทั้งการสนับสนุนมาตรการเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมทีมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ที่พร้อมจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสถานีชุมสายและสถานีฐานในทันที

 

หมายเหตุ :  รายชื่อจังหวัดและอำเภอที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือในขณะนี้ ได้แก่

1)            ปราจีนบุรี  5อำเภอ (เมือง ศรีมหาโพธิ์ม กบินทร์บุรี นาดี และประจันตคาม)

2)            สระแก้ว 1อำเภอ (อรัญประเทศ)

3)            นครนายก 1อำเภอ (บ้านนา)

4)           พระนครศรีอยุธยา 2อำเภอ (บางบาล และเสนา)

5)            อ่างทอง 2อำเภอ (ป่าโมก และไชโย)

6)            ลพบุรี 2อำเภอ (บ้านหมี่ และโคกสำโรง)

7)            อุบลราชธานี 1อำเภอ (วารินชำราบ)

 

 

16 ก.ย.56 สำนักพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนา“แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์”

เรียน ท่านสื่อมวลชน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์”
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการซื้อขายออนไลน์ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา, การขาดการรับประกันคุณภาพสินค้า,
การไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าชำรุดบกพร่อง, ด้านการบริการหลังการขาย ฯลฯ

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับสังคมการซื้อขายออนไลน์ของประเทศไทย

โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จะได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
งานสัมมนาจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ ชั้น ๑ ห้อง Convention Hall C

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมเก็บภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนออนไลน์ร่วมกัน
และขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

 

แถลงการณ์! สภาทนายความ ติง ปอท. ตรวจสอบ App “LINE” ระวังละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคล

สภาทนายความ

แถลงการณ์ สภาทนายความ
เรื่อง สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ติง ปอท. ตรวจสอบ App Line ระวังละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคล

15 สิงหาคม 2556- วันนี้ เวลา 15.00 น. สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ กรณี การล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบน Social Network โดยหน่วยงานของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากกรณีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) มีแนวคิดที่จะตรวจสอบและออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้ Application Line โดยอ้างว่าเพื่อการป้องกันปัญหาการกระทบกับความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ เห็นว่า การที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จะทำการตรวจสอบและออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้ Application Line นั้น เป็นการอ้างข้อยกเว้นของกฎหมายซึ่งจะต้องแปลความในทางที่แคบ เพราะหลักการที่สำคัญกว่าก็คือ การที่ ปอท. ต้องระมัดระวังการใช้อำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและโดยเฉพาะจะต้องไม่เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งต้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้กำหนดการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

ดังนั้น การที่หน่วยงานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จะทำการตรวจสอบและออกกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้ Application Line โดยลำพังตนเอง ไม่ผ่านการตรวจสอบของศาลยุติธรรม จึงไม่ชอบ การจะตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดโดย ปอท. จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในแต่ละกรณี และจะต้องได้รับคำสั่งอนุญาตจากศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 เนื่องจากการส่งข้อความผ่าน Application Line ถือได้ว่าเป็นสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นซึ่งมีการส่งทางไปรษณีย์และโทรเลข ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนคดีและการพิจารณาคดี หรือเพื่อประกอบการกระทำซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางอาญา.