RSS

Category Archives: เศรษฐกิจดิจิทัล

1 เม.ย.58! กสทช. เสวนา”โทรทัศน์ยุคดิจิตอล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์” @ม.กรุงเทพ (มีกำหนดการ)

(โพสต์ข้อมูล 31 มีนาคม 2558)

ขอเชิญร่วมงาน
เสวนาและการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานและบริหารงานของ กสทช.

เรื่อง โทรทัศน์ยุคดิจิตอล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
สู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)

โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กตป. ด้านกิจการกระจายเสียงและด้านกิจการโทรทัศน์
ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

…………………………………………..

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดการเสวนาฯ โดย นายพิชัย อุตมาภินันท์
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)

09.10 – 09.40 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บริบทในภาคของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬามีความ
สอดคล้องอย่างไร และต้องการอะไรในยุค Digital Economy ผ่าน Digital TV”
โดย นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

09.๔0 – 09.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.00 – 12.00 น. การเสวนาเรื่อง “แนวทางปฏิรูปกฎหมายจาก สนช. สู่ World Digital Economy ด้วยกลไกโทรทัศน์ดิจิตอล” โดย

1. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
: กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)

๒. นายสมชาย แสวงการ
: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

๓. รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม
: ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
วิชาชีพสื่อ โทรทัศน์, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

๔. ดร. ศิริกุล เลากัยกุล
: กรรมการกลยุทธ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย, ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์สภาปฏิรูปแห่งชาติ, ประธานบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ : นายดิเรก เจริญผล
: อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

12.00 – 12.20 น. การแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

12.20 – 12.30 น. การสรุปปิดการเสวนา เรื่อง “โทรทัศน์ยุคดิจิตอล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)”
โดย : นายดิเรก เจริญผล

12.30 – 12.40 น. ปิดการเสวนา โดย นายพิชัย อุตมาภินันท์
: กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)

 

รายละเอียด..เต็มๆ! แผน ประมูล 4 จี กสทช. ใช้ทั้งคลื่น 1800 และ 900 MHz เคาะราคา ปลายปี 58 / ราคาเริ่่มต้น ยังไม่เคาะ รอ ITU สรุปอีก 2 เดือน.. ดูแผนเต็ม ตามนี้..

ดีเดย์ 4G ! กสทช.ใช้ 100 ลบ. จัดประมูล 4 จี พ.ย. และ ธ.ค. 58  ใช้ทั้งคลื่น 1800 และ 900MHz แต่เคาะราคาประมูลไม่พร้อมกัน มอบ ITU ทบทวนราคาเริ่มต้นประมูลใหม่ สรุปในมิ.ย.58

image

30 มี.ค.2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า สำนักงาน กสทช. พร้อมจัดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 4 จี ตามกรอบเวลาที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยจะเริ่มกระบวนการประมูลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมจัดการประมูล โดยมีข้อสรุปว่าจะใช้คลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ต และ  คลื่น 900 เมกกะเฮิร์ตประมูล โดยทั้ง 2 คลื่น กำหนดวันเคาะราคาประมูลไม่พร้อมกัน

สำหรับ คลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตนั้น สำนักงาน กสทช.กำหนดวันเคาะราคาการประมูลคลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ต ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 ใบอนุญาต รวมความกว้างคลื่นคลื่นความถี่ 25 เมกกะเฮิร์ต  แบ่งเป็นใบอนุญาตละ 12.5 เมกกะเฮิรต์ โดยจะเริ่มนำร่างประกาศประมูลคลื่นควมถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 – 17 สิงหาคม 2558 และคาดว่าจะสามารถนำไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จากนั้นจะสามารถประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)  ได้ประมาณวันที่ 28 สิงหาคม – 28 กันยายน 2558 และกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อร่วมประมูล (ยื่นซองประมูล) วันที่ 30 กันยายน 2558

จากนั้น จะสามารถพิจารราคุณสบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 21ตุลาคม 2558  และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 21 ตุลาคม 2558  จากนั้น จะผู้เข้าร่วมประมูลซักซ้อมความเข้าใจ กฏกติกาการประมูล ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558  โดยคาดว่าจะออกใบอนุญาตให้ได้ในปลายเดือนธันวาคม 2558

สำหรับคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิร์ต  สำนักงาน กสทช.กำหนดวันเคาะราคาการประมูล 15 ธันวาคม 2558 จำนวน 2 ใบอนุญาต รวมความกว้างคลื่นคลื่น 20 เมกกะเฮิร์ต  แบ่งเป็นใบอนุญาตละ 10 เมกกะเฮิรต์  โดยจะเริ่มนำร่างประกาศประมูลคลื่นควมถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558 และคาดว่าจะสามารถประกาศราชกิจจานุเบกษา ไม่เกิน 23 กันยายน 2558

จากนั้น จะประกาศเชิญชวน ผู้สนใจร่วมประมูล (รับซอง) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2558 และกำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองประมูล วันที่ 30 ตุลาคม จากนั้นจะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ 20 พฤศจิกายน จากนั้นจะอยู่ในขั้นสร้างความเข้าใจกระบวนการประมูลสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ก่อนจะประมูลแข่งเคาะราคาวันที่ 15 ธันวาคม และออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะได้ต้นเดือนมกราคม 2559

นายฐากร ระบุว่า ระหว่างนี้ มีประเด็นที่ สำนักงาน กสทช.ต้องปรับปรุงตามข้อเสนอของ คณะรัฐมนตรี ได้แก่ 1.แก้ไขแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ โดยกสทช.ได้นำการ์ดแบนด์ จำนวน 2.5 เมกกะเฮิร์ต ของคลื่นย่าน 900 เมกฯ ไปรวมกับคลื่นที่มีอยู่เดิมจำนวน 17.5 เมกฯ เพื่อให้นำไปประมูลคลื่น 900 เมกฯ รวมทั้งสิ้น 20 เมกฯ โดยส่วนนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน หรือแล้วเสร็จในเดือน กรกฏาคม 2558

2. ราคาเริ่มต้นการประมูล ซึ่งแต่เดิมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู)  เคยศึกษาราคาเริ่มต้นการประมูลไว้เมื่อปี 2557 โดยคลื่น 1800 เมกกะเฮิร์ต มีราคาเริ่มต้นที่ 11,600 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต   ส่วนคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิร์ต ราคาเริ่ม 11,260 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต แต่การประมูลที่จะเกิดในปลายปี 2558  นั้น ขณะนี้ สำนักงาน กสทช.ได้ทำหนังสือให้ไอทียู พิจารณาทบทวนราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกกะเฮิร์ตภายใน 2 เดือนนี้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2558

3. ปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และรัฐต้องได้ประโยชน์สูงสุด โดยให้แยกการประมูลไม่พร้อมกัน ให้ทำครั้งละ 2 ใบอนุญาตและให้เพิ่มเงื่อนไขการประมูลว่า หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับ หรือ จำนวนน้อยกว่าใบอนุญาต จะต้องกำหนดให้มีการยกเลิกการประมูลในครั้งนั้น และกำหนดแนวทางการประมูลใหม่ หรือ กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลขึ้นใหม่ให้เหมาะสม  ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คาดจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน กรกฏาคม 2558 ซึ่งประเด็นนี้ กสทช.อาจใช้วีธีกำหนดราคาตั้งต้นการประมูลเต็ม 100%  จากปกติ 70% ของราคาที่ประเมินมูลค่าคลื่น

4.  กสทช.จะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง มาเป็นผู้บริหารจัดการประมูลคลื่นความถี่ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม โดยจะใช้เวลาส่วนนี้ประมาณ  3 เดือน หรือคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กรกฏาคม 2558

สำหรับคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ  สำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการนำคลื่นไปใช้ ทั้ง 2300 และ 2600 เมกกะเฮิร์ต โดยจะตั้งคณะกรรมทำงานเตรียมการเพื่อเจรจาขอคืนคลื่นความถี่ ที่สามารถเจรจาได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยการเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย

พรุ่งนี้ สนง.เสนอแผนทั้งหมด ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ โทรคมนาคม (กทค.) ของ กสทช. รับทราบ

ปล. ราคาตั้งต้น ตามตารางที่ สำนักงาน กสทช.ทำไว้ ที่ว่าเริ่มต้น 11,600 ล้านบาทนั้น เป็นราคา ที่เคยศึกษาไว้ปี 2557 เท่านั้น และ ความกว้างของคลื่นก็ไม่เท่ากับปัจจุบันที่เคาะมาล่าสุด กสทช.จึงให้ ITU ไปทบทวนใหม่ว่า จะปรับราคาหรือไม่ โดยจะได้ผลสรุปอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า หรือ มิถุายน 2558 ตามที่ กสทช.กำหนด ดังนั้น จึงยังไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิง หรือ สรุปได้ว่า กสทช.จะใช้ราคานี้เป็นราคาตั้งต้น

(กดคลิกที่ภาพ เพื่อขยายใหญ่)

Screenshot_2015-03-30-12-57-35-1[1]

Screenshot_2015-03-30-12-57-45-1[1]

Screenshot_2015-03-30-12-57-57-1[1]

Screenshot_2015-03-30-12-58-11-1[1]

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,