RSS

Category Archives: การเมือง

(กำหนดการ) 27 ส.ค.58 เครือข่ายแรงงาน เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็น และความเป็นไปได้”

เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้” โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

***********

ด้วยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีนโยบายจะพิจารณาแบ่งแยกการบริหารกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติออกจากแรงงานไทยโดยมีเหตุผลเพื่อกำหนดแนวทางให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนข้ามชาติเป็นการเฉพาะ หรือเป็นไปอย่างเหมาะสม เพราะประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมากกว่าหลายประเทศ และมีข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เห็นชอบต่อไป

ทำให้องค์กรเครือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีความวิตกห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า”จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยลดหย่อนอัตราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนบางเรื่องของผู้ประกันตนข้ามชาติที่มีจำนวนมากกว่า 5 แสนคนในกองทุนประกันสังคมในอนาคต  จึงมีความจำเป็นต้องจัดสัมมนาขึ้นเพื่อทบทวนแนวคิด และนโยบายของกระทรวงแรงงานดังกล่าว
คณะผู้จัดฯประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานพัฒนากลไกและกลยุทธ์การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) มูลนิธิอารมณ์พงษ์พงัน มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องจัดเสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้”

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถ.ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้
                                                
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00-09.30 น. กล่าวนำและเปิดงานโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.30-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. นำเสนอ “แนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ” หรือ
“กองทุนประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ: เพื่ออะไร? อย่างไร?” โดย นายโกวิท  สัจจวิเศษ  รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

10.30-13.00 น. ทัศนะข้อท้าทาย
”ความเป็นไปได้ในการแยกแรงงานข้ามชาติออกจากกองทุนประกันสังคม”

โดย
(1) ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งพิพงศ์กูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) นางสาวสุนีย์ ไชยรส
อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)

(3) นายนันท์  ออประเสริฐ
รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

(4) นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
นักวิชาการด้านแรงงาน มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน

(5) นายมนัส โกศล
ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)

(6) นายสาวิทย์  แก้วหวาน
เลขาธิการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงฯมูลนิธิเพื่อนหญิง
พิธีกร

สรุปภาพรวมการเสวนา โดย อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกและจัดทำเป็นข้อเสนอ โดย : นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการอิสสระด้านแรงงาน

หมายเหตุ: 1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานและยืนยัน 

3.อาหารว่างพร้อมเสริ์ฟในห้องประชุม

โฆษณา
 

(กำหนดการ) 27 ส.ค.58 “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”ร่วมงาน กกร. ปาฐกถาพิเศษ”นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”

ด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เรียนเชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อปาฐกถาพิเศษและร่วมตอบข้อซักถาม ในประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี 

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับฟังนโยบายฯ และได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด                              

กำหนดการ

8.30 – 9.15 น.   ลงทะเบียน

9.15 – 9.30 น.   ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ ห้องนภาลัย บอลรูม

9.30 – 9.45 น.   กล่าวต้อนรับ                   โดย ประธานกกร. (คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ)

9.45 – 10.45 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย     โดย รองนายกรัฐมนตรี  (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

10.45 – 11.30 น.  ร่วมตอบข้อซักถาม   โดย รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)                   
                      
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

11.30 – 12.00 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน 

 

{บทวิเคราะห์} “ทีดีอาร์ไอ” เตือน รับมือเศรษฐกิจซบยาว‏ โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร

ดร.นณริฏ พิศลยบุตร

(โพสต์บล็อก 20 กรกฎาคม 2558)

ทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังอยู่ในช่วงอ่อนแรง สิ้นปีอาจโตเพียง 2.75-3.25 และจะค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในปีหน้า เหตุจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกือบทุกตัวมีปัญหา ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แนะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐช่วยค้ำยันเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน เร่งการเบิกจ่าย เยียวยารากหญ้า และเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 โดยระบุว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในจุดต่ำสุดของวัฏจักรเศรษฐกิจน็น

เนื่องจากมีปัญหาทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบเครื่องจักรทางเศรษฐกิจแทบจะทุกตัว ทั้งปัจจัย การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน ข้อจำกัดด้านรายจ่ายภาครัฐ และ ภาคการส่งออก ภาคการบริโภคมีปัญหาหนี้ครัวเรือนปรับตัวอยู่ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 85-90 (ตามนิยามเดิม) และสูงสุดติดหนึ่งใน 15 ของโลก จนก่อให้เกิดความกังวลว่า หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้

ปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำและมีความเป็นไปได้ว่าจะตกต่ำยาวอย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ตกลงและความต้องการสินค้าเกษตรที่ลดลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

เช่นเดียวกันนี้เอง ภาคการส่งออกของไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อไป เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประกอบกันปัญหาเชิงโครงสร้างภายในที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหนีจากกิจกรรมการผลิตมูลค่าเพิ่มต่ำไปยังกิจกรรมการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มได้ดีเพียงพอ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตกขบวนในการเจรจาการค้าต่างๆ เช่น FTA ไทย-ยุโรปที่ล่าช้า และการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) ที่ไทยไม่ได้เข้าร่วมเจรจาด้วย ทำให้กรอบการใช้สิทธิ์ในระดับพหุภาคีของไทยยังมีไม่เต็มที่มากนัก โดยกรอบการเจรจาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและการลงทุน ทำให้การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจลดลงไปด้วย

ขณะที่ในส่วนของสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ แม้ยังมีการเติบโตได้ดี แต่ต้องระวังเทคโนโลยีการผลิตหรือการออกแบบที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตไทยจึงต้องมองเกมให้กว้างด้วยการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ตลาดให้มากยิ่งขึ้น

ทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เอกชนบางส่วนยังคงรอสัญญาณการผลักดันนโยบายที่แน่ชัดและมีผลประโยชน์ที่ดีจริงๆ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจคต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนหรือนักลงทุนยังคงมีความไม่แน่ชัดในหลายๆด้าน ขึ้นกับว่าภาครัฐจะสามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย และโครงการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด ในส่วนรายจ่ายภาครัฐในส่วนของรายจ่ายประจำ ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณค่อนข้างมาก และไม่น่าจะสามารถเป็นกลจักรใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจได้

ปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยว แม้ว่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ขนาดของผลกระทบยังหวังพึ่งให้เป็นกลจักรใหญ่ไม่ได้มากนัก

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการทีดีอาร์ไอได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากสถานการณ์ที่เครื่องจักรเกือบทุกตัวอยู่ในสภาวะที่ทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ สิ่งที่ภาครัฐต้องคำนึงและดำเนินการคือควรใช้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาภาคเกษตรอย่างเร่งด่วน แต่ต้องเล็งให้ตรงเป้าไม่ใช่การเยียวยาแบบหว่านอย่างที่ผ่านๆมา เพราะสถานการณ์ตอนนี้ภาคเกษตรกำลังน่าเป็นห่วงที่สุด

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพ โดยตัวเลขอัตราเจริญเติบโตที่เป็นบวก มาจากความโชคดีที่ปีที่แล้วอัตราเจริญเติบโตอยู่ในระดับต่ำมาก คือแค่ร้อยละ 0.7 เรียกได้ว่าเป็นความโตทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์จากฐานที่ต่ำ มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

กลจักรสำคัญในปีนี้ จะขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ ว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และภาครัฐจะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดคาดว่าอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้น่าจะอยู่ในช่วง 2.75-3.25 เปอร์เซ็นต์

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากหนี้ครัวเรือนซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายรถคันแรกน่าจะเริ่มครบกำหนด และการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเข้ามาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ปัจจัยสำคัญที่ชี้บ่งอนาคตของเศรษฐกิจในปีหน้าต้องจับตาดูว่าการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์จะสามารถดึงดูดทำให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนได้มากน้อยเพียงใด

 

พรุ่งนี้ 10โมง! ส.นักข่าวฯ-ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเสวนา”แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด..คนทั้งชาติยังมีปลากิน?” (กำหนดการ)

image

image

โพสต์บล็อก : 12 กรกฎาคม 2558

“แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด …คนทั้งชาติยังมีปลากิน?” พรุ่งนี้ 10โมง  ส.นักข่าวฯ-ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม-สถาบันอิศรา- มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดเสวนา  “แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด …คนทั้งชาติยังมีปลากิน?”
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.30 น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น3 (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน)

09.30-10.00 น.     ลงทะเบียน

10.00-12.00 น.     งานเสวนาหัวข้อ “แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด …คนทั้งชาติยังมีปลากิน?”
             
• ศักยภาพทะเลไทย-ประมงทำลายล้าง
วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี กรรมการสมาคมรักษ์ทะเลไทย

                       
• ศักยภาพประมงพื้นบ้าน ขีดความสามารถที่แท้จริง
สะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

• จากท้องทะเลถึงท้องของเรา
สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ ผู้จัดการโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
                                               
• ประมงพานิชย์-ประมงพื้นบ้าน ต้องแก้ไขทั้งระบบ
นิธิวัฒน์ ธีระนันทกุล ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
 
• อนาคตทะเลไทย กฎหมายต้องเด็ดขาด
วรพงศ์ สาระรัตน์ ตัวแทนกรมประมง 

ดำเนินรายการโดย ณรรธราวุธ เมืองสุข บรรณาธิการสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ และกรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

12.00-12.30 น.     ผู้เข้าร่วมเสวนาอภิปราย-ซักถาม                                                                                 

 

แถลงการณ์! กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ “ไว้อาลัย ระบบหลักประกันสุขภาพ ยุค ม.๔๔”

แถลงการณ์
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไว้อาลัย ระบบหลักประกันสุขภาพ ยุค ม.๔๔

“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพขอไว้อาลัยต่อคำสั่งระงับการปฏิบัติงานในตำแหน่งชั่วคราว
โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ที่มีต่อเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นับเป็นการใช้อำนาจของคนเพียงคนเดียวในยุคการยึดอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์มาแต่ต้น ตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.เป็นกลไกสำคัญของการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามมติของบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีกฎหมายรองรับมาโดยตลอด เลขาธิการคนปัจจุบันไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการประพฤติมิชอบใดใด แม้จะมีการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนโดยหน่วยงานหลายฝ่าย ซึ่งผลตรวจสอบเหมือนกันหมดว่าไม่ได้ทำผิด เพียงแต่ต้องมีการอธิบายและออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนภายใต้อำนาจบอร์ดและภายใต้กฎหมายที่ให้อำนาจไว้ โดยเฉพาะการใช้เงินสำหรับช่วยเหลือเยียวยาหมอ/พยาบาล/บุคลากรในโรงพยาบาลเมื่อได้รับความเสียหายจากการให้บริการกับประชาชน

และการทำความเข้าใจว่าเงินกองทุนเมื่อส่งให้โรงพยาบาลแล้วสามารถให้โรงพยาบาลของรัฐใช้เงินกองทุนสำหรับจัดจ้างพนักงานเพื่อทำงานในโรงพยาบาล เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขต้องรวมทั้งค่าแรงคนทำงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ และค่าบริหารจัดการในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการบริการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพได้คุณภาพต่อประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ ระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการมาสิบกว่าปีนั้น ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การตีความของกลุ่มผู้ตรวจสอบและการให้ข้อมูลของกลุ่มบุคลากรที่สูญเสียอำนาจการควบคุมระบบการรักษาที่พยายามตีความตามตัวอักษรในกฎหมายโดยละเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ การสร้างความตระหนักไว้วางใจและใส่ใจดูแลระบบ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการอภิบาลระบบ

การมีมติครม.ให้ระงับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชน องค์กรประชาชน นับเป็นการทำลายการมีส่วนร่วมของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ สิ่งที่ท่านกำลังทำนี้จะส่งผลให้ระบบหลักประกันสุขภาพหยุดอยู่กับที่ ทุกอย่างจะทำไปตามระบบราชการ ไม่มีใครกล้าคิด กล้าทำ เพราะเกรงกลัวต่อการตีความแบบแคบตามตัวอักษรในกฎหมาย
กลุ่มฯ ใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรี ผู้ออกคำสั่ง ได้พิจารณาทบทวน และให้เหตุผลในการดำเนินการที่
ไม่เป็นธรรม ภายใต้อำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งขอให้ท่านได้มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงสิ่งที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนเพียงใด
การมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตสำหรับทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน ทุกคนมีหลักประกันว่าจะไม่ต้องล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเป็นการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทันที 

สิ่งที่ท่านควรกระทำคือการคุ้มครองระบบให้ก้าวหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ให้ระบบเดินหน้าต่อไป การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ และให้ รมว.สธ. ซึ่งเป็น ครม.ของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานบอร์ดหลักประกันสุขภาพได้อย่างราบรื่นเหมาะสม ไม่ต้องพะวักพะวนกับการไม่เคารพกันเองของผู้บริหารกระทรวง ที่ต้องการแย่งชิงการบริหารกองทุนกลับไปอยู่ภายใต้ระบบข้าราชการกระทรวงดังเดิม

โดยปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพภายใต้หลักการแยกบทบาทผู้ให้บริการ(กระทรวงสาธารณสุข). และผู้ซื้อบริการแทนประชาชน(สปสช.)โดยสปสช.อยู่ในการกำกับของรัฐมนตรีด้วย  ได้ทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีและมีความสุข การทำให้ข้าราชการมีอำนาจ นี่ไม่ใช่การปฏิรูป สิ่งที่ท่านอ้างและยอมเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อยึดอำนาจรัฐเพื่อปฏิรูปประเทศ การที่ท่านมุ่งมั่นเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน จะไม่เป็นจริงหากขาดกลไกที่ขาดประสิทธิภาพและมีความสมดุลในการใช้อำนาจจึงขอเรียนมาเพื่อท่านโปรดพิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าว”

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

เคยมั้ยคะ..? รวม “10 ข้อกังขา” ยอดฮิต กับการเสียสิทธิ์ไม่รู้ตัว ในช่วง แจกกล่องฯ-คูปองทีวีดิจิทัล 690 บาท

image

โปรดทราบ! ท่านเคยอยู่ในบรรยากาศที่มีประโยคเหล่านี้กันไหมคะ ..??

เรื่องของเรื่อง..สืบเนื่องจาก ช่วงนี้ มีหลายคน..หลายพื้นที่..ในหลายจังหวัด แจ้งข้อมูลมาที่ข้าพเจ้าด้วยความสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่… ทำได้หรือไม่ … ดังนั้น ขอประมวลสรุป ดังนี้นะคะ

1.  “..ได้รับแจกกล่องสัญญาณทีวีดิจิทัล..
โดยไม่ได้คูปองส่วนลด 690บาทไปที่บ้าน”

2. “..ไม่เคยเห็นหน้าตา คูปองเลย..แต่เค้าเรียกไปรับกล่อง”

3. “.. มีคนแจกกล่อง.. แต่ไม่ได้แจกคูปอง..”

4. “..เค้าแจกกล่อง แต่ให้ซื้อแผงเสาสัญญาณอีก เสา 200 -300 บาท  ถึงจะเอากล่องกลับไปได้”

5. “.. เป็นเจ้าบ้าน แต่ไม่มีคูปองไปที่บ้าน..”

6. “..เค้านัดไปรับ..ไปถึงก็ให้เซ็นๆ ในใบอะไรไม่รู้ แล้วก็ได้กล่องกลับมา..”

7. “..เค้าแจกกล่องมาให้ยี่ห้อเดียว.. รู้สึกไม่เป็นธรรมเลย ไม่ได้เลือก ในใจก็ไม่อยากได้หรอก แต่คนอื่นเค้าเอา ก็ต้องเอาด้วยตามๆ กัน..”

8. “.. เค้าสั่งให้เอาสำเนาบัตรปชช. + ทะเบียนบ้านด้วย”

9. “.. มีการตั้งโต๊ะที่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้าง , ศาลาประชาคมบ้าน , จุดศูนย์รวมของหมู่บ้านบ้าง , วัดบ้าง ฯลฯ

10. “.. จะขอคูปองมาเก็บไว้กับตัวได้ไหม”

ฯลฯ

********

image

ท่านใด.. โดนโน้มน้าวจูงใจ  โดนสั่ง หรือ พาตัวเองไปเจอบรรยากาศเหล่านี้ .. ให้ทราบไว้เลยว่า ท่านกำลังถูกละเมิดสิทธิ์ เพราะหากท่านยังไม่ตัดสินใจ เลือกสินค้า…คนเหล่านั้น ไม่มีสิทธิ์ เก็บคูปองของท่านไป .. ให้ทวงคืนจากคนที่ถือคูปองอยู่ เพราะคูปองนี้ มีมูลค่า 690 บาท และเป็นสิทธิ์ที่”เจ้าบ้าน”ควรได้รับ

1. คูปอง ต้องส่งไปถึงบ้านท่านเท่านั้น ..คูปอง..ก็เหมือนใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ท่านมีสิมธิ์ได้ โดย “จนท.ปณท.” ต้องนำส่งไปให้ถึงบ้าน จะไม่มีข้ออ้างให้ไปรับที่ไหน…

2. ยกเว้น กรณี จนท.ส่งไปแล้ว ท่านไม่อยู่บ้าน…จนท. จะออกใบแจ้งให้ไปรับ ณ “ที่ทำการ ปณท.สาขาใกล้บ้าน” เท่านั้น .. จนท.ไม่มีสิทธิ์แจ้งให้ท่านไปรับที่บ้านใคร หรือ สถานที่ไหนทั้งสิ้น

3. ใครจะเก็บสำเนาบัตรปชช. +ทะเบียนบ้าน เค้าไม่มีสิทธิ์เก็บ.. ไม่ว่าข้ออ้างใดๆ ก็ตาม

4. กล่องรับสัญญาณ ณ จุดที่ท่านไปรับ ควรมีให้ท่านเลือกมากกว่า 1 ยี่ห้อ.. ซึ่งหากท่านพอใจ ก็เป็นสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ใจของท่าน… แต่หากไม่พอใจ แล้วมีความรู้สึกคล้ายถูก”มัดมือชก” / “ไหลตามคนอื่น” ท่านมีสิทธิ์ไม่รับกล่องนั้นกลับไป… และให้ท่านกลับบ้านไปเลือกซื้อที่อื่นๆ ได้ตามต้องการ ตราบใดที่คูปองยังอยู่กับตัวท่าน…. ก็ยังมีเวลา 6 เดือนเพื่อคิดว่า จะซื้ออะไร..ยังไง..

5.ขอย้ำว่า  กสทช. ไม่มีนโยบาย “แจกกล่อง” .. มีแต่นโยบายแจก”คูปอง” …. แต่มีกระบวนการ ที่ทำ-พูด ให้ ปชช.เข้าใจผิดว่า “แจกกล่อง” ยิ่งถ้าหากพื้นที่ที่ท่านได้รับแจก มี”ยี่ห้อเดียว” ให้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการล็อคเสป็ค มัดมือท่านโดยไม่มีทางเลือก

6. เมื่อใดที่มีเสียงตามสายในหมู่บ้าน , การบอกกล่าวกันปากต่อปาก ฯลฯ ว่าให้เตรียมตัวไปเอากล่องแจก… วันโน้น วันนี้… ให้ท่านประเมินได้เลยว่า .. คูปองของท่าน อาจจะไปตกอยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งมอบคูปองให้ท่าน…แต่กลับไม่ยอมส่งให้ นั่นหมายที่ท่านมีความเสี่ยงจะเสียคูปองไป 99.99%..

7. ถ้าท่านไปยังจุดที่ผู้นำ หรือ ใครนัดพบ แล้วได้รับกล่องสัญญาณทีวีดิจิทัลแจกกลับมาบ้านด้วยอาการยังมึนๆ งงๆ สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น.. ทำไมได้กล่อง  แทนที่จะได้คูปองกลับบ้าน.. เพื่อไปเลือกซื้อสินค้าอีกหลายรุ่น หลายแบบ… นั่นแปลว่า ท่านโดนหลอกใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว…

8. ถ้าท่านไปอยู่ในบรรยากาศที่โดนมัดมือชก โดนเก็บคูปอง โดนเรียกเก็บสำเนาบัตรปชช., ทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะสถานที่ไหน หากไม่เต็มใจโดนมัดมือชก.. (ถ้าเต็มใจก็แล้วไป)  ขอให้ใช้มือถือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และข้อสำคัญ..โปรดเรียกขอคูปองจากผู้ที่ถือของท่านคืนมาเก็บไว้กับตัว…

และร้องเรียนไปที่ สายด่วน กสทช. 1200 ฟรี เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง..และพฤติกรรมเช่นนั้น กสทช.  ถือว่า เป็นความผิด

หรือเบื้องต้น สามารถส่งรูป+แจ้งข้อมูลให้ทีมข่าว ได้ที่กล่องข้อความเฟสบุ๊คข้าพเจ้า

https://m.facebook.com/phattraporn.tpbs?refsrc=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fphattraporn.tpbs

(ถ้าไม่สะดวกเปิดเผยตัวตน ก็จะปิดบังตัวตนให้ค่ะ)

*******

ส่วนลิ้งค์ล่างนี้… ข้าพเจ้าเคย รวบรวม
คำตอบ..จาก “10 คำถามยอดฮิต หลากประเด็น คาใจ “คูปองทีวีดิจิทัล” ที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับ วิธีการนำคูปองไปใช้งาน..และสถานที่ที่จะนำคูปองไปใช้ ซึ่งเป็นข้อมูล จาก สำนักงาน กสทช.  ลองอ่านทบทวนกันได้ค่ะ..  

https://patnews.wordpress.com/2014/10/18/ตอบ-10-คำถามยอดฮิต-หลากประ/

“คูปองฯ ส่วนลด690 บาท” ..เป็นสิทธิ์ของท่านแล้ว…โปรดรักษา นำไปใช้ด้วยความเต็มใจ.. สุขใจ..และอย่ายอมให้ใครละเมิดสิทธิ์ท่านง่ายๆ นะคะ (^_____^)

 

งาน2 วัน! กก.สิทธิฯ จัดสัมมนา 21-22พ.ค.“การระดมความเห็น และข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ” (กำหนดการ)

วันที่  21-22 พ.ค. 2558 คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า (นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นประธานอนุฯ)  จัดสัมมนา“การระดมความเห็นและข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคประชาชน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการสัมมนา
“การระดมความเห็นและข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคประชาชน”

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

วันพฤหัสที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.    กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.   นำเสนอ “ปัญหาและผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๖๔, ๖๖ / ๒๕๕๗ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

 – สรุปภาพรวมปัญหา และผลกระทบภาพรวมจากคำร้อง

โดย นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ  อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

 -สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ

โดย นายประยงค์ ดอกลำใย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.     
-สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสาน

โดย นายเหลาไท นิลนวล สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.     
– สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้
โดย ผู้แทนจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
                                 
โดย ผู้แทนจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  นำเสนอ “รายงานผลกระทบ ปฎิบัติการตามคำสั่ง คสช. ฉบับ ๖๔/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗”
                                 
โดย นายสืบสกุล กิจนุกร

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นำเสนอ “วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบจากแผนปฏิบัติการยึดคืนผืนป่า และและแผนปฏิบัติการแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
                                 
โดย นายประยงค์ ดอกลำใย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.   นำเสนอ “ประสบการณ์คดีป่าไม้จากนโยบายยึดคืนผืนป่าของรัฐบาล คสช.”
                                   
โดย นายสมนึก ตุ้มสุภาพ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างแผนแม่บทภาคประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ชี้แจงและนำเสนอผลการตรวจสอบคำร้องจากคำสั่ง ๖๔, ๖๖/๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                  
โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น.    นำเสนอ “ผลการดำเนินงานและแผนปฎิบัติการแผนแม่บทแก้ไขปัญหาปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
                                
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๒๕ – ๑๑.๐๐ น.  นำเสนอ “ผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และการแก้ไข ปัญหาตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗
    
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.      อภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหา

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา

โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง