RSS

เป็นเช่นนี้แล! เส้นทางสู่.. “นายกรัฐมนตรี” ตาม รธน.2560 #เลือกตั้ง2562

28 มี.ค.

( เขียนบล็อก : 28 มี.ค.2562)

เป็นเช่นนี้แล! เส้นทางสู่.. “นายกรัฐมนตรี” ตาม รธน.2560 #เลือกตั้ง2562

1. ที่มานายกรัฐมนตรี มาจาก มาตรา 159 และมาตรา 88

– มาตรา 159 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ (ตาม มาตรา 88) จากบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 5% ของ ส.ส.ทั้งหมด ( 5% ของ 500 = 25 คน)

– มาตรา 88 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคฯที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แจ้งชื่อบุคคลที่พรรคฯจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ( สภา ส.ส.) โหวตให้เป็นนายกฯไม่เกิน 3 ชื่อ ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (แต่พรรคการเมืองฯจะไม่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ซึ่งแปลว่าพรรคฯนั้นไม่มีใครต้องการเป็นนายกฯ)

1.1 ลำดับขั้นตอนการโหวตเลือกรัฐมนตรี

1.1.1 ส.ส.ไม่น้อยกว่า 10% ของทั้งหมด ( 10% ของ 500 = 50 คน) รับรองรายชื่อ ตามมาตรา 88 (ของพรรคฯที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 5%) ที่จะเสนอให้ สภาผู้แทนฯ (สภาฯ เฉพาะ ส.ส.) โหวตให้เป็นนายกฯ

1.1.2 สภาผู้แทนฯ (สภาฯเฉพาะ ส.ส.)โหวตเลือกนายกฯโดยเปิดเผย ด้วยคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมด (251 เสียงขึ้นไป)

1.2 อย่างไรก็ตาม นั่นคือบทปกติ (แม้แปลกๆ แต่ก็ยังเป็นบทปกติ) ที่สนุกกว่านั้นคือ ข้อกำหนดใน “บทเฉพาะกาล” และคำถามพ่วง (ที่ผ่านประชามติ) ตามมาตร 272

– มาตรา 272 ในระยะ5 ปีแรก นับจากมีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ สมาชิกวฒิสภา (ส.ว.) ร่วมโหวตเลือกนายกฯ ด้วย และร่วมโหวตให้ ส.ส.เสนอชื่อบุคคลนอกบัญชีที่แจ้งไว้ (ตามมาตรา 88 )ได้ (ถ้าไม่สามารถโหวตเลือกนายกฯ จากบุคคลตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด)

1.3 โดยลำดับขั้นตอนการเลือกนายกฯ (ตามบทเฉพาะกาล+คำถามพ่วง) เป็นดังนี้

1.3.1 ส.ส. ไม่น้อยกว่า 10% เสนอชื่อบุคคล ตามมาตรา 88 (ของพรรคที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 5%) ให้รัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) โหวตเลือกเป็นนายกฯ

1.3.2.ส.ส.+ส.ว. โหวตเกินกึ่งหนี่ง (500+250 =750 ÷2 = 375 +1=376 เสียง) ได้นายกฯ

1.3.3.แต่ถ้าจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถโหวตเลือกนายกฯจากบุคคลตามมาตรา 88 ได้

1.3.4 ส.ส. + ส.ว. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ไม่น้อยกว่า 350 คน) เสนอต่อประธานรัฐสภา ขอยกเว้นไม่ต้องโหวตเลือกนายกฯจากบุคคลตามมาตรา 88

1.3.5 ส.ส.+ ส.ว.ประชุมร่วม โหวตไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ( 2 ใน 3 ของ 750 =500 ) ให้ยกเว้นการโหวตเลือกบุคคลเพื่อเป็นนายกฯจากบุคคลตามมาตรา 88 ได้ (แต่ถ้าเสียงไม่ถึงก็ยกเว้นไม่ได้)

1.3.6 ส.ส.ไม่น้อยกว่า 10% (50 คน) เสนอชื่อใครก็ได้ให้ รัฐสภา (ส.ส.+ ส.ว.) โหวตเลือกเป็นนายกฯ ( ต้องคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง คือ 376 เสียงขึ้นไป)

นี่คืออำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของ ส.ว.ตาม “บทเฉพาะกาล” ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 28, 2019 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: