RSS

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

ก.ดีอี แถลง 8 ก.พ.60 ความร่วมมือเข้าถึงแแหล่งทุนเพื่อขับเคลื่อน ศก.ดิจิทัลฯ มี รมว.- SME BANK -บสย.-ผู้บริหาร 5 ธนาคาร ร่วม

(โพสต์ ข้อมูล 1 ก.พ.60)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “งานความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) , ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME BANK ), ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน),ธนาคาร กรุงไทย จำกัด ( มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน ),ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )และ ธนาคาร ออมสิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตคิดค้นด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม

ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังนี้

ผู้ร่วมพิธีเปิดงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ประธานในการเปิดงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME BANK )

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ

สถาบันการเงินบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.)

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญj

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายธุรกิจรายย่อย

ธนาคาร ออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ