RSS

Monthly Archives: มกราคม 2016

วันพรุ่งนี้ ! สมาคมโทรคม จัดเสวนา “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”

image

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Telecommunications Association of Japan: TTA) จัดให้มีสัมมนาประจำปี 2559 หัวข้อ “Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 
เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ ห้องแมจิก3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ        

ประธานเปิดงาน  : นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายฮิเดโอะ ฟุกุชิมะ อุปทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย 

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี  ประธานกสทช. 

นายศุภชัย  เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ 

นายมาซาโตชิ โคดามะ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น 

 

ปฏิรูปคลื่นฯ ! 25 ม.ค.59 NBTC Policy Watch จัดเสวนา “บทบาท กสทช. ในการปฏิรูปคลื่นความถี่ฯ : 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว?”

ปฏิรูปคลื่นความถี่

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) จะจัดแถลงรายงานและเสวนาในหัวข้อ “บทบาท กสทช. ในการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง: 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว?”

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-13.50 น. นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ “กสทช. กับการดำเนินการกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.: บทวิเคราะห์ความถูกต้องในแง่กฎหมายและความสอดคล้องกับพันธกิจของ กสทช.”
โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch

13.50-14.00 น. พักรับประทานของว่าง

14.00-15.30 น. เสวนาในหัวข้อ “บทบาท กสทช. กับการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง: 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว?” โดย
สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
ดำเนินรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

15.30-16.00 น. ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น