RSS

Monthly Archives: ตุลาคม 2015

(กำหนดการ) 30 ต.ค.58 สมาคมธรณีวิทยาฯ จัดเสวนา“ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย” 

โพสต์บล็อก 24 ต.ค.2558

กำหนดการ

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดเสวนา “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย” 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

image

image

 

กว่า 4,500 เล่ม ! กรมศิลป์ฯ เปิดให้บริการ “หอสมุดปิยมหาราชรฦก” ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติ ร.5

image

17 ตุลาคม 2558

กรมศิลปากร โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการหอสมุด ปิยมหาราชรฦก ศูนย์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดให้บริการทุกวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ตึกถาวรวัตถุ  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๕๕๘

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือของตึกถาวรวัตถุ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็น “หอสมุดปิยมหาราชรฦก”  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตไทย

image

ประกอบด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมหามกุฎราชสันตติวงศ์ แบ่งเป็น ๓ ห้องคือ ห้องบริการหนังสือใหม่ ให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในทุกด้าน ทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์ และหนังสือที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่น วิทยานิพนธ์ รวมทั้งภาพและแผนที่ ห้องบริการหนังสือหายาก ให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕ – ๗ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระราชนิพนธ์ที่จัดพิมพ์ครั้งแรก หนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณ สมุดไทย ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ฯลฯ

ผู้ใช้บริการติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ ห้องบริการระบบสืบค้นข้อมูลและสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ การให้บริการ D-Library การสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นฐานข้อมูลพระปิยมหาราช จากคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ซึ่งขณะนี้มีหนังสือให้บริการ รวม ๔,๕๐๐ เล่ม 

image

นอกจากนี้ ภายในตึกถาวรวัตถุ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาส ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคต เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน เพื่อให้ไทยรักษาเอกราชและความเป็นประเทศที่เจริญและทันสมัย ผู้สนใจเข้าใช้บริการหอสมุดปิยมหาราชรฦก ณ ตึกถาวรวัตถุ ได้ทุกวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ (หยุด  วันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.     ๐ ๒๒๒๑ ๖๘๓๐

 

ก.ล.ต. แจง! ประเด็นค่าธรรมเนียม การซื้อขายหลักทรัพย์ จัดโปรโมชั่น คิดค่าธรรมเนียมต่ำ ไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริง

17 ตุลาคม 2558

ก.ล.ต. แจง! ประเด็นค่าธรรมเนียม การซื้อขายหลักทรัพย์ ที่จัดโปรโมชั่น คิดค่าธรรมเนียมต่ำ ไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริง

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า  ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นว่า บริษัทหลักทรัพย์บางรายมีการจัดโปรโมชั่นโดยคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราที่ต่ำมากซึ่งอาจไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

ก.ล.ต. เห็นว่า ถ้าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องจริง อาจนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถสร้างประโยชน์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้ลงทุนได้  ก.ล.ต. จึงได้มีการขอให้บริษัทหลักทรัพย์ที่อาจมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวชี้แจงและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ก.ล.ต. พิจารณาโดยเร็วแล้ว

 
ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำว่า แม้ว่าการแข่งขันอย่างเสรีจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้ตลาดทุนมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. ก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบงานและการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทและตลาดทุนโดยรวม

ดังนั้น ในการกำหนดค่าธรรมเนียม บริษัทหลักทรัพย์จึงควรคำนึงถึงความสมเหตุผล และต้นทุนการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการต่อลูกค้าอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยไม่ควรกำหนดค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าทุนในลักษณะที่จะทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ต่อเนื่องในระยะยาว