RSS

(กำหนดการ) 27 ส.ค.58 เครือข่ายแรงงาน เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็น และความเป็นไปได้”

25 ส.ค.

เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้” โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

***********

ด้วยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีนโยบายจะพิจารณาแบ่งแยกการบริหารกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติออกจากแรงงานไทยโดยมีเหตุผลเพื่อกำหนดแนวทางให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนข้ามชาติเป็นการเฉพาะ หรือเป็นไปอย่างเหมาะสม เพราะประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมากกว่าหลายประเทศ และมีข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เห็นชอบต่อไป

ทำให้องค์กรเครือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีความวิตกห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า”จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยลดหย่อนอัตราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนบางเรื่องของผู้ประกันตนข้ามชาติที่มีจำนวนมากกว่า 5 แสนคนในกองทุนประกันสังคมในอนาคต  จึงมีความจำเป็นต้องจัดสัมมนาขึ้นเพื่อทบทวนแนวคิด และนโยบายของกระทรวงแรงงานดังกล่าว
คณะผู้จัดฯประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานพัฒนากลไกและกลยุทธ์การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) มูลนิธิอารมณ์พงษ์พงัน มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องจัดเสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้”

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถ.ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้
                                                
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00-09.30 น. กล่าวนำและเปิดงานโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.30-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. นำเสนอ “แนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ” หรือ
“กองทุนประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ: เพื่ออะไร? อย่างไร?” โดย นายโกวิท  สัจจวิเศษ  รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

10.30-13.00 น. ทัศนะข้อท้าทาย
”ความเป็นไปได้ในการแยกแรงงานข้ามชาติออกจากกองทุนประกันสังคม”

โดย
(1) ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งพิพงศ์กูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) นางสาวสุนีย์ ไชยรส
อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)

(3) นายนันท์  ออประเสริฐ
รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

(4) นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
นักวิชาการด้านแรงงาน มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน

(5) นายมนัส โกศล
ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)

(6) นายสาวิทย์  แก้วหวาน
เลขาธิการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงฯมูลนิธิเพื่อนหญิง
พิธีกร

สรุปภาพรวมการเสวนา โดย อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกและจัดทำเป็นข้อเสนอ โดย : นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการอิสสระด้านแรงงาน

หมายเหตุ: 1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานและยืนยัน 

3.อาหารว่างพร้อมเสริ์ฟในห้องประชุม

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: