RSS

Monthly Archives: สิงหาคม 2015

แถลงทางการ! ตร.-คสช. แถลงผ่านทีวีพูล เหตุคุมผู้ต้องสงสัย โชว์หลักฐาน เอี่ยวบึ้มราชประสงค์-สาทร

image

image

29 สิงหาคม 2558

แถลงทางการ! เมื่อเวลา 18:00น. โฆษก สตช.-คสช. แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ พร้อมโชว์ภาพหลักฐานที่ตรวจค้นได้ ว่า

” วันนี้ตั้งแต่เวลาเช้า จนท. ตร. – ทหารสนธิกำลังกัน เข้าตรวจค้นตามเป้าหมายที่เราสงสัย และมีข้อมูลจากการสืบสวนตลอดเวลาที่ทำงานกับเหตุระเบิดมา ที่อพาร์ทเม้นท์หนึ่ง ใน ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 11  ซึ่งทราบมาว่า มีผู้ต้องสงสัยเข้าไปพักอาศัย ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดราชประสงค์ และที่สาทร

image

ผลการตรวจค้น พบชายต้องสงสัย ที่ถูกจับกุมในฐานะที่มีวัตถุระเบิดในความครอบครอง เป็นชายชาวต่างชาติ อายุ 28 ปี พร้อมของกลางที่เป็นวัตถุระเบิด ชิ้นส่วนประกอบวัตถุระเบิด ได้แก่ เชื้อฝักแคระเบิด ชิ้นส่วนลูกปืนจักรยานยนต์ แพ็คเป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในแพ็ค เพื่อสะดวกในการประกอบระเบิด และ ท่อ ซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุระเบิด ท่อหล็ก และมีฝาครอบท่อเหล็ก

image

ส่วนที่พบอีกอัน คือ  พาสปอร์ต ของประเทศๆ หนึ่งจำนวนมาก ขณะนี้ ได้ถูกจนท.ทหารจับกุมไปควบคุมไว้ โดยรายละเอียดจาการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดทั้ง 2 เหตุ ทั้งที่ ราชประสงค์ และ สาทร เชื่อว่า เป็นคนร้ายในกลุ่มเดียวกัน รายละเอียดจะนำเรียนให้ทราบต่อไป

ตอนนี้ จนท.เฝ้าระวัง จุดผ่านเข้าออกทั่วประเทศ และตามแนวชายแดน และ ผบ.ทบ. กำชับให้จนท.แนวชายแดนมีความเข้มข้นในเรื่องการเฝ้าระวัง นอกเหนือจากการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัย จุดท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัยจุดต่างๆ ”

#แถลงคุมกุมชายต้องสงสัย #เหตุระเบิดราชประสงค์

image

image

image

(18:00น.)

 

(กำหนดการ) 27 ส.ค.58 เครือข่ายแรงงาน เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็น และความเป็นไปได้”

เสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้” โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

***********

ด้วยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีนโยบายจะพิจารณาแบ่งแยกการบริหารกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติออกจากแรงงานไทยโดยมีเหตุผลเพื่อกำหนดแนวทางให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนข้ามชาติเป็นการเฉพาะ หรือเป็นไปอย่างเหมาะสม เพราะประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมากกว่าหลายประเทศ และมีข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เห็นชอบต่อไป

ทำให้องค์กรเครือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีความวิตกห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า”จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยลดหย่อนอัตราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนบางเรื่องของผู้ประกันตนข้ามชาติที่มีจำนวนมากกว่า 5 แสนคนในกองทุนประกันสังคมในอนาคต  จึงมีความจำเป็นต้องจัดสัมมนาขึ้นเพื่อทบทวนแนวคิด และนโยบายของกระทรวงแรงงานดังกล่าว
คณะผู้จัดฯประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานพัฒนากลไกและกลยุทธ์การเข้าถึงนโยบายประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) มูลนิธิอารมณ์พงษ์พงัน มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องจัดเสวนา เรื่อง”อนาคตแยกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนแรงงานข้ามชาติ ความจำเป็นและความเป็นไปได้”

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถ.ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
อนาคตแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนข้ามชาติ: ความจำเป็นและความเป็นไปได้
                                                
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00-09.30 น. กล่าวนำและเปิดงานโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.30-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. นำเสนอ “แนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ” หรือ
“กองทุนประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ: เพื่ออะไร? อย่างไร?” โดย นายโกวิท  สัจจวิเศษ  รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

10.30-13.00 น. ทัศนะข้อท้าทาย
”ความเป็นไปได้ในการแยกแรงงานข้ามชาติออกจากกองทุนประกันสังคม”

โดย
(1) ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งพิพงศ์กูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) นางสาวสุนีย์ ไชยรส
อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)

(3) นายนันท์  ออประเสริฐ
รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

(4) นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
นักวิชาการด้านแรงงาน มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน

(5) นายมนัส โกศล
ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)

(6) นายสาวิทย์  แก้วหวาน
เลขาธิการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย นายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงฯมูลนิธิเพื่อนหญิง
พิธีกร

สรุปภาพรวมการเสวนา โดย อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกและจัดทำเป็นข้อเสนอ โดย : นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการอิสสระด้านแรงงาน

หมายเหตุ: 1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานและยืนยัน 

3.อาหารว่างพร้อมเสริ์ฟในห้องประชุม

 

(กำหนดการ) 27 ส.ค.58 “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”ร่วมงาน กกร. ปาฐกถาพิเศษ”นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”

ด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เรียนเชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อปาฐกถาพิเศษและร่วมตอบข้อซักถาม ในประเด็น “นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี 

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับฟังนโยบายฯ และได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด                              

กำหนดการ

8.30 – 9.15 น.   ลงทะเบียน

9.15 – 9.30 น.   ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ ห้องนภาลัย บอลรูม

9.30 – 9.45 น.   กล่าวต้อนรับ                   โดย ประธานกกร. (คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ)

9.45 – 10.45 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย     โดย รองนายกรัฐมนตรี  (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

10.45 – 11.30 น.  ร่วมตอบข้อซักถาม   โดย รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)                   
                      
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

11.30 – 12.00 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน