RSS

งาน2 วัน! กก.สิทธิฯ จัดสัมมนา 21-22พ.ค.“การระดมความเห็น และข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ” (กำหนดการ)

21 พ.ค.

วันที่  21-22 พ.ค. 2558 คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า (นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นประธานอนุฯ)  จัดสัมมนา“การระดมความเห็นและข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคประชาชน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการสัมมนา
“การระดมความเห็นและข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคประชาชน”

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

วันพฤหัสที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.    กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.   นำเสนอ “ปัญหาและผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๖๔, ๖๖ / ๒๕๕๗ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

 – สรุปภาพรวมปัญหา และผลกระทบภาพรวมจากคำร้อง

โดย นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ  อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

 -สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ

โดย นายประยงค์ ดอกลำใย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.     
-สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสาน

โดย นายเหลาไท นิลนวล สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.     
– สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้
โดย ผู้แทนจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
                                 
โดย ผู้แทนจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  นำเสนอ “รายงานผลกระทบ ปฎิบัติการตามคำสั่ง คสช. ฉบับ ๖๔/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗”
                                 
โดย นายสืบสกุล กิจนุกร

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นำเสนอ “วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบจากแผนปฏิบัติการยึดคืนผืนป่า และและแผนปฏิบัติการแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
                                 
โดย นายประยงค์ ดอกลำใย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.   นำเสนอ “ประสบการณ์คดีป่าไม้จากนโยบายยึดคืนผืนป่าของรัฐบาล คสช.”
                                   
โดย นายสมนึก ตุ้มสุภาพ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างแผนแม่บทภาคประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ชี้แจงและนำเสนอผลการตรวจสอบคำร้องจากคำสั่ง ๖๔, ๖๖/๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                  
โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๐ น.    นำเสนอ “ผลการดำเนินงานและแผนปฎิบัติการแผนแม่บทแก้ไขปัญหาปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
                                
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๒๕ – ๑๑.๐๐ น.  นำเสนอ “ผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และการแก้ไข ปัญหาตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗
    
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.      อภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหา

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา

โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                             ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง                   

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: