RSS

สั่งอายัด 19 ล้านบาท! ป.ป.ช.สั่ง อายัดทรัพย์ มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์”สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์” อดีตนักวิชาการสรรพากร และคู่สมรส ร่ำรวยผิดปกติ รายละเอียด ดังนี้

19 เม.ย.

image

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์  จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

วันนี้ (19 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงข้อมูลว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน    ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ เงินฝาก เงินลงทุน ทรัพย์สินในตู้นิรภัยกับธนาคาร และยานพาหนะ  รวมมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ดังนี้  

1. ทรัพย์สินของนายสุวัฒน์  จารุมณีโรจน์  ได้แก่

1.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-11790-7             

1.2  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร เลขที่บัญชี 704-2-44369-1             

1.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-0-84704-2                            

1.4  หลักทรัพย์ เงินฝาก และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1.5  หลักทรัพย์ NPARK  ที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                          

1.6  เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                          

1.7  เงินวางประกัน กับบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด                          

1.8  เงินฝากหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายสัญญา  ซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

1.9  เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  

1.10 หุ้นในบริษัท ซีดีซี อิฐ จำกัด  จำนวน 40 หุ้น                           

1.11 หุ้นในบริษัท ซีดีซี ดินดี จำกัด  จำนวน 40 หุ้น                           

1.12 หุ้นในบริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด  จำนวน 40 หุ้น  

2. ทรัพย์สินของนางฐิติรัตน์  จารุมณีโรจน์  ได้แก่  

2.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-16233-3                          

2.2 ทรัพย์สินที่อยู่ในตู้นิรภัยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โซฟิเทล โซแบงคอก                         

2.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 084-6-01415-2                          

2.4  หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 2 กองทุน ดังนี้

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ  ๓  เดือน U เลขที่บัญชี กองทุน 0000-743-5-17494-3/01

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชีกองทุน 0000-636-5-06399-9/03  

3. ทรัพย์สินของนางสาวนพรดี  จารุมณีโรจน์ ได้แก่   

3.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-70448-1    

3.2   เงินลงทุน เงินประกัน และผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์     เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 002185-2                            

3.3  รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฆช – 6049 กรุงเทพมหานคร  

4. ทรัพย์สินของนางสาวชนาภา  จารุมณีโรจน์ ได้แก่                          

4.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-22447-9  

5. ทรัพย์สินของนายธนัช  ปฏิมาวดี ได้แก่  

5.1  เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมด เลขที่บัญชี 090-2-63515-7                          

5.2  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ 8 เลขที่บัญชี 465-2-14791-2           

5.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 697-2-22228-1           

5.4  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-23723-6                          

5.5  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 582-2-08553-0                          

5.6  เงินฝากในบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เลขที่บัญชี 089-2-21933-8                          

5.7  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี  271-2-08164-5                          

5.8  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี  271-2-07072-5                          

5.9  รถยนต์ ยี่ห้อ VOLVO ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน 3ศ – 1349 กรุงเทพมหานคร                        

5.10  รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะนั่งสามตอน เลขทะเบียน 1กว – 1289 กรุงเทพมหานคร                        

5.11  รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฎค – 2013 กรุงเทพมหานคร    

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีคำสั่งให้ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง และคู่สมรส และบุคคลอื่นที่ถือทรัพย์สินไว้แทน ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ด้วย

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: