RSS

พร้อมรับ! ศาลปกครอง เตรียมการเพื่อรองรับการยกร่างรธน. ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

08 เม.ย.

ศาลปกครองเตรียมการเพื่อรองรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่บัญญัติให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณขึ้นในศาลปกครอง โดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษ

นายไพโรจน์  มินเด็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ระบุว่า ได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา (๓/๑/๔) ๓ โดยบัญญัติให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด นั้น

ศาลปกครองได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ หากมีการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองขึ้นจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพราะศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน การจัดทำงบประมาณว่าเป็นไปตามวินัยการคลังและการงบประมาณของประเทศหรือไม่ เนื่องจากการทำหน้าที่ของศาลปกครองในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้  

ดังนั้น ศาลปกครองจึงได้มีคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเตรียมการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครอง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย แผนงาน และโครงการที่จำเป็นสำหรับการรองรับการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณใน ศาลปกครอง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งลักษณะพิเศษเฉพาะของ คดีปกครองที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองต่อไป  ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีและการบังคับคดีของ ศาลที่เหมาะสม   

นอกจากนี้ ศาลปกครองยังได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้   

๑. เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยการคลังและงบประมาณมาบรรยาย ให้ความรู้แก่บุคลากรของศาลปกครอง

๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับประเภทคดีวินัยการคลังและการงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ โดยในส่วนของแนวทางการดำเนินคดีของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณนั้น ศาลปกครองเห็นว่า คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณมีผลต่อการบริหารราชการของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครอง เพราะหากมีการพิจารณาคดีล่าช้าจะทำให้มีผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครองได้  ดังนั้น จึงได้กำหนดวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคดีวินัยการคลังและการงบประมาณเป็นพิเศษ โดยลดขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงให้สั้นลงกว่าวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไป และเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ                                               

สำนักงานศาลปกครอง
๘  เมษายน  ๒๕๕๘

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: