RSS

แถลงการณ์! เครือข่ายสลัม 4 ภาค “คืนความสุขให้แบบไหน คนไทยยังโดนไล่ที่” ดังนี้.. (กรณีชุมชนตลาดบ่อบัว-โรงหวาย)

10 ก.พ.

image

10 กุมภาพันธ์ 2558

แถลงการณ์เครือข่ายสลัม 4 ภาค คืนความสุขให้แบบไหน คนไทยยังโดนไล่ที่    

..จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  สลัม หรือ ชุมชนแออัด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองได้ถูกรุกคืบจากกลุ่มนายทุน และหน่วยงานรัฐ ที่พยายามจะนำที่ดินที่คนจนเมืองอาศัยอยู่หลายพันครอบครัวนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มทุนไม่กี่ราย ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องขับไล่  คนจนต้องถูกดำเนินคดีเพราะไม่มีที่อยู่อาศัย หรือบางพื้นที่ถึงขั้นมีการปะทะเกิดความรุนแรง เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องที่ดิน

ชุมชนตลาดบ่อบัว เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณติดกับตลาดสดบ่อบัว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 250 หลังคาเรือน คือสมาชิกของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งอยู่ในกระบวนการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับรัฐบาล  เป็นชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในการแก้ปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟฯ ตามมติคณะกรรมการรถไฟฯ 13 กันยายน 2543 ที่จะมีการแบ่งปันที่ดินของการรถไฟฯ ให้กับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ได้เช่าที่ดิน แล้วพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล  

แต่เนื่องจากปัจจุบัน ทางการรถไฟฯ ให้บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนาทำสัญญาเช่าที่ดิน  เพื่อทำโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดที่บริษัทฯจะเป็นผู้บริหารเอง   โดยที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และค้าขายในพื้นที่นั้นมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน  ทั้งที่มีมติจากคณะกรรมการรถไฟฯเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ที่บริษัทต้องถอนคดีความชาวบ้านที่อยู่ในศาลเสียทั้งสิ้น  จนส่งผลกระทบให้เกิดการพิพาทเรื่องที่ดินกับทางชุมชน  บริษัทฯร่วมกับการรถไฟฯฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้านจำนวน 11 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี  

ที่ผ่านมาทางชุมชนพยายามหาทางออกร่วมกันโดยจะทำให้เกิดการจเรจาเพื่อหาทางออก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากทางบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา ไม่ประสงค์จะเจรจาด้วย   กลับมีการส่งนักเลงมาข่มขู่ผู้นำ รวมทั้งเร่งรัดการบังคับคดี  จนนำไปสู่การบังคับคดีผิดหลัง และเกิดการกระทบกระทั่งขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  ทำให้บรรยากาศการแก้ปัญหามีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรง  ทางชุมชนได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมให้ชะลอการบังคับคดี และให้เปิดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการแบ่งปันที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่ที่เดิม  และทางบริษัทฯสามารถดำเนินการพัฒนาที่ดินได้  

ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมร่วมกันในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.  .

ชุมชนโรงหวาย อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ กทม. ดูแล มีผู้อาศัยอยู่ 38 หลังคาเรือน 232 คน  เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งอยู่ในกระบวนการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กับรัฐบาล  เป็นชุมชนที่ได้รับพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ให้ดำเนินการโฉนดชุมชน เป็นหนึ่งใน 35 ชุมชน กลุ่มแรกที่จะต้องดำเนินการโฉนดชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล   ซึ่งที่ดินสาธารณะดังกล่าวเดิมเคยเป็นลำรางสาธารณะแต่ปัจจุบันได้เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ในการระบายน้ำมานานแล้ว  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ และเจ้าของที่ดินเอกชนที่ข้างเคียง ลงพื้นที่มาทำการรังวัดชุมชน   ซึ่งแต่เดิมเคยมีการรังวัดพื้นที่ไปแล้วก่อนที่จะมีการยื่นคำขอโฉนดชุมชนพบว่ามีส่วนสิ่งปลูกสร้างยื่นไปที่เอกชนไปเพียงเล็กน้อย   แต่มารังวัดใหม่ครั้งนี้กลับกลายเป็นมีบ้านพักอาศัยของชุมชนลุกล้ำไปในที่ดินเอกชนถึง 7 หลังคาเรือน  นั้นแสดงว่าพื้นที่ดินสาธารณะของรัฐได้หดหายไปกำลังจะกลายเป็นสมบัติของเพียงคนเดียว   อีกทั้งยังผู้แทนที่ดินเอกชนเตรียมที่จะฟ้องร้องชาวบ้านทั้ง 7 หลังนั้นหากไม่มีการรื้อย้ายออกไป  

ดังนั้นเครือข่ายสลัม 4 ภาค เรียกร้องให้ ม.ล.ปนัดดา  ดิสกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมประสานงาน (ขปส.) เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาตามกรอบการแก้ปัญหาของ ขปส.  ที่ระหว่างหาแนวทางการแก้ไขปัญหายังคงให้ประชาชนได้ใช้วิถีชีวิตตามเดิมไปพลางก่อน  และขอเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรี ให้ทำตามนโยบายที่จะคืนความสุขให้ประชาชน  รวมทั้งที่กล่าวไว้ตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ข้อ 2.1 ว่า “การดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องดำเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป”

โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาเจรจาหาทางออกร่วมกัน พร้อมทั้งได้ส่งผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อจะได้นำรายละเอียดปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

image

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: