RSS

ศาลปกครอง เปิดศาลใหม่! ที่ จ.เพชรบุรี ดีเดย์ 19 ม.ค.58 ครอบคลุม 4 จังหวัด เพชรบุรี ประจวบฯ ราชบุรี สมุทรสงคราม  

30 ธ.ค.

(โพสต์ 30ธันวาคม 2557)

ศาลปกครอง เปิดศาลใหม่ ที่ จ.เพชรบุรี 19 ม.ค.58 ครอบคลุม 4 จังหวัด เพชรบุรี ประจวบฯ ราชบุรี และสมุทรสงคราม  

ศาลปกครอง ประกาศเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเปิดทำการเป็นวันแรก ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม    

นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า  ศาลปกครองเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี ๒ ชั้นศาล คือ 1. ศาลปกครองสูงสุด มีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร ตั้งอยู่ ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เปิดทำการตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔

2. ศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งประกอบด้วย ศาลปกครองกลาง (ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกันกับอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีก ๗ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแห่งใด แห่งหนึ่ง เปิดทำการเป็นวันแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔) และศาลปกครองในภูมิภาค (ปัจจุบัน ได้มีการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคแล้วจำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง  ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครองอุบลราชธานี)    

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครองชั้นต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงกำหนดให้มีการเปิดทำการ ศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติมอีก ๑ แห่ง คือ ศาลปกครองเพชรบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศกำหนด สถานที่ตั้ง และวันเปิดทำการของศาลปกครองเพชรบุรี ดังนี้   
(๑) ศาลปกครองเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๐/๙๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

(๒) ให้เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม     

ในการนี้ การเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรีดังกล่าว จะส่งผลให้เขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เปลี่ยนแปลงไป 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: