RSS

บิ๊กโปรเจ็คท์! ป.ป.ช.เตรียมชงแผนต้านโกง เสนอ คสช.สัปดาห์หน้า รวม 7 เรื่องใหญ่ ที่เคยเสนอ ครม.ไปแล้ว

04 ก.ค.

image

4 ก.ค. 2557

ป.ป.ช.เตรียมเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตให้ คสช. พิจารณาสั่งการหน่วยงานรัฐนำไปปฏิบัติ พร้อมตั้งแท่นมาตรการป้องกันการจัดทำนโยบายเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งเพี่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย     

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการรวบรวมมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาและสั่งการให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ โดยมาตรการป้องกันการทุจริตที่เตรียมนำเสนอ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย     

กลุ่มที่ ๑ เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามอำนาจในมาตรา ๑๙(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง ครม. มีมติรับทราบและ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติแล้ว แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการหรือข้อเสนอแนะ

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรนำเสนอ คสช. เพื่อยืนยันตามมาตรการและข้อเสนอแนะรวม ๗ เรื่องคือ   

๑. ข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อโครงการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ   

๒. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ   

๓. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งในกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง   

๔.มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาและการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา   

๕.การสร้างความโปร่งใสในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง   

๖.ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตเรื่อง “การบูรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ”   

๗.มาตรการป้องกันการทุจริต เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง     

กลุ่มที่ ๒ เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามอำนาจในมาตรา ๑๙(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจาก ครม. รวม ๓ เรื่อง ประกอบด้วย    

๑.ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันความเสียหายของทางราชการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ     

๒.มาตรการป้องกันการทุจริตเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา

๓.มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 กลุ่มที่ ๓ เป็นมาตรการหรือข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อ ครม. คือ มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้     

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะเรื่อง มาตรการป้องกันการจัดทำนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมือง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายครั้งสำคัญ สำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ พร้อมรายละเอียด สำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าจะนำเสนอต่อ คสช. ได้ในสัปดาห์หน้า

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: