RSS

ดูจะจะ..เปิดรายชื่อ 89 ราย! ป.ป.ช.สั่งไต่สวนเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาคดีรับจำนำข้าว ตามรายชื่อ ดังนี้..

08 เม.ย.

image

 
8 เมษายน 2557- วันนี้  เวลา 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นายสรรเสริญ  พลเจียก  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กล่าวถึง การสั่งไต่สวนเพิ่มเติมผู้ถูกกล่าวหาคดีรับจำนำข้าวอีก 89 รายว่า

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหา นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับพวก ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว นั้น   

บัดนี้คณะอนุกรรมการไต่สวน ได้ไต่สวนพบว่ามีบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 89 ราย ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงกล่าวคือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุที่ทำให้มีการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค เจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ซึ่งนำไปมอบให้กับกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่

1. บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

2. นายไพศาล วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

3. นายสุรศักดิ์ พิเชษฐพงษา กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

4. นางสาวอัมพรศรี ตันติสถาพร กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

5. นางสาวดวงสมร อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

6. นายสรพล เอื้อชูวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

7. นายธารเกษม วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

8. นายวิญญู พิชญ์พงศา กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

9. นายรวิสักก์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด

10.  นายสุกิจ รัตนาพิทักส์เทพ 11.  นายสุเมธ สุดใจรักษ์ 12.  บริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

13.  นายวรพงศ์ พิชญ์พงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

14.  นายวิเชียร วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

15.  นายนที ศิระวัฒน์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

16.  นางอัมภา อัครบุญเลิศยศ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

17. นายพงศ์พัฒน์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

18.  นายวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด

19.  นายอนันต์ พิเชษฐพงศา กรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด    

20.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีกิจทวียโสธร

21.  นายทวี อาจสมรรถ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีกิจทวียโสธร

22.  บริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด

23.  นายทวี อาจสมรรถ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด

24.  นางอุษณีย์ อาจสมรรถ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด

25.  นายเสกสิทธิ์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการบริษัทกิจทวียโสธรไรซ์ จำกัด

26.  บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

27.  นายชัยวัฒน์ นิ้มวัฒนา กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

28.  นายพรชัย โตนิติวงศ์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

29.  นายวิชัย บุญธนาพิบูลย์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

30.  นางกุลภัทรา ปรีชา กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

31.  นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ กรรมการบริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

32.  นายวศิน ตันติวนิชชานนท์

33.  บริษัทสุวรรณเกลียวทอง จำกัด

34.  นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการบริษัทสุวรรณเกลียวทอง จำกัด

35.  นางสาววิไลลักษณ์ ตั้งนุศาสน์

36.  บริษัทไทยฟ้า จำกัด 37.  นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จำกัด

38.  นางสาววิพา พินธุโสภณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จำกัด

39.  นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จำกัด

40.  นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัทไทยฟ้า จำกัด

41.  นายเขมทัต ธนโกเศศ

42.  บริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

43.  นางสาวอารยา กำปั่นแก้ว กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

44.  นายสุมนต์ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

45.  นายสรัญ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

46. นายสิรินทร์ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

47.  นายสราวุธ เสรีธรณกุล กรรมการบริษัทพี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

48.  บริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

49.  นายปกรณ์ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

50.  นางวิจิตร ชาตะมีนา กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

51.  นายมนต์ชัย ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

52.  นายสุรชัย หรือทัชชล ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

53.  นางสาวดารณีย์ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

54.  นายไชยศิริ ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด

55.  นางสาวทิพย์สุดา ลีศิริกุล กรรมการบริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด    

56.  บริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จำกัด

57.  นายชู หมิง เซ็น กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จำกัด

58.  นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จำกัด

59.  นายชู ไว ลัน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จำกัด

60.  นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จำกัด

61.  นางสาวเรืองวัน เลิศศลารักษ์ กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จำกัด

62.  นางสาวสุธิดา จันทะเอ กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จำกัด

63.  นายสมยศ คุณจักร  

64.  นายกฤษณะ สุระมนต์

65.  นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร  

66.  นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร กรรมการบริษัทสิราลัย จำกัด

67.  บริษัทข้าวไชยพร จำกัด

68.  นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จำกัด

69.  นายสมชัย บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จำกัด

70.  นายสมบัติ บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จำกัด

71. นางสาวอรพิน ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทข้าวไชยพร จำกัด

72.  บริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

73.  นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

74.  นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

75.  นางสาวสุนิสา ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

76.  นายวิโรจน์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

77.  นายสมชัย บุณยมานนท์ กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

78.  นางสุดี อุทัยแสงชัย กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

79.  นายวีระ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัทไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

80.  บริษัทเจียเม้ง จำกัด

81.  นางประพิศ มานะธัญญา กรรมการบริษัทเจียเม้ง จำกัด

82.  นางสาวประไพวัลย์ มานะธัญญา หรือเทียนขำ กรรมการบริษัทเจียเม้ง จำกัด

83.  นายโอฬาร มานะธัญญา กรรมการบริษัทเจียเม้ง จำกัด

84.  บริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จำกัด

85.  นางสาวรัชนี วีระกุล กรรมการบริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จำกัด

86.  นางจุไรรัตน์ วีระกุล กรรมการบริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จำกัด

87.  นางสาวรุ่งรวี สง่าเขียว

88.  นายสมศักดิ์ พงษ์มณีรัตน์

89.  นายสมเกียรติ์ พันธุ์นิธิทร์    

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขยายการไต่สวนเพิ่มเติม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวรวม 89 ราย และให้คณะอนุกรรมการฯ แจ้งคำสั่ง ไต่สวนให้ทราบต่อไปโดยเร็วที่สุด

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: