RSS

แถลงการณ์ กลางดึก! หมอ-พยาบาล 2,580คน ลงชื่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ดูรายชื่อ)

05 พ.ย.

5 พ.ย.2556- เมื่อเวลา เที่ยงคืนเศษ วันนี้ เครือข่ายแพทย์ อาจารย์แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว ร่วมลงชื่อ ต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผู้มีรายนามต่อไปนี้ ขอแสดงสิทธิ์ในฐานะประชาชนโดยทางกลุ่มมีความเห็นดังนี้

1.ควรมีการค้นหาความจริง ใครทำผิดควรยอมรับผิดแล้วผ่านกระบวนการนิรโทษกรรม

2.ควรรักษาระบบนิติรัฐ ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่น และคดีอาญา

ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ไม่ควรจะใช้เสียงข้างมากออกกฎหมาย เพื่อทำหลายหลักการของนิติรัฐ ส่งเสริมให้มีการกระทำผิดซ้ำซาก ให้มีการโกงคอรัปชั่นมากขึ้น ไม่ควรออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด

กลุ่มนี้..ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์แพทย์จุฬาและรามาธิบดี มี นพ.สวรรค์ กาญจนะ อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผุ้ช่วยเหลือประชาชนพฤษภาทมิฬ 35 เป็นผู้ประสานงานในการร่วมในการต่อสู้

ทั้งนี้มี ผู้ลงนามทั้งสิ้น 2,580คน ประกอบ ด้วย

·ศาตราจารย์(นายแพทย์) จำนวน 40 คน

·รองศาสตราจารย์(นายแพทย์) 45 คน

·ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นายแพทย์) 21 คน

·อาจารย์แพทย์และแพทย์ 437 คน

·เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 183 คน

·ครอบครัวและเพื่อน อีก 511 คน

-เครือข่ายทันตแพทย์ 1349

รายนามผู้ร่วมลงชื่อ

1 อ.นพ.สวรรค์ กาญจนะ อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผู้ช่วยเหลือประชาชน พฤษภาทมิฬ๓๕
2 ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
3 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร. จิตต์มิตรภาพ คณะแพทย์ฯ จุฬา
4 ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ คณะแพทย์ฯ จุฬา
5 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า คณะแพทย์ฯ จุฬา
6 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ฯ จุฬา
7 ศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
8 ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ คณะแพทย์ฯ จุฬา
9 ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
10 ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล คณะแพทย์ฯ จุฬา
11 ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
12 ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล คณะแพทย์ฯ จุฬา
13 ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ฯ จุฬา
14 ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ คณะแพทย์ฯ จุฬา
15 ศ. นพ. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช คณะแพทย์ฯ จุฬา
16 ศ. นพ. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก คณะแพทย์ฯ จุฬา
17 ศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกโรจน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
18 ศ. นพ. ประสิทธิ์ ฟูตระกูล คณะแพทย์ฯ จุฬา
19 ศ. นพ. นริสา ฟูตระกูล คณะแพทย์ฯ จุฬา
20 ศ. นพ. ชุษณา คณะแพทย์ฯ จุฬา

21 ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทย์ฯ จุฬา
22 ศ พญ สุรางค์ นุชประยูร คณะแพทย์ฯ จุฬา
23 ศ พญ ศิริวรรณ วนานุกูล คณะแพทย์ฯ จุฬา
24 ศ นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณะแพทย์ฯ จุฬา
25 ศ นพ อิศรางค์ นุชประยูรอ คณะแพทย์ฯ จุฬา
26 ศ นพ อภิวัฒน์ มุธิรางกูร คณะแพทย์ฯ จุฬา
27 Professor Areerat Suputtitada,MD คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
28 ศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
29 ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
30 ศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
31 ศ. พญ. มนาธิป โอศิริ
32 ศ.พญ นิจศรี ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
33 รองศาสตราจารย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
34 รองศาสตราจารย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
35 รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
36 รศ.พญ.อรอนงค์ กุละพัฒน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
37 รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
38 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ คณะแพทย์ฯ จุฬา
39 รศ.พญ.ดร.กัญญา ศุภปีติพร คณะแพทย์ฯ จุฬา
40 รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ คณะแพทย์ฯ จุฬา

41 รศ.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร คณะแพทย์ฯ จุฬา
42 รศ.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล คณะแพทย์ฯ จุฬา
43 รศ.พญ. อัญชลี เตชะนิเวศน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
44 รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล คณะแพทย์ฯ จุฬา
45 รศ.พญ. ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ คณะแพทย์ฯ จุฬา
46 รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
47 รศ.พ.ญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
48 รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา คณะแพทย์ฯ จุฬา
49 รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
50 รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
51 รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณะแพทย์ฯ จุฬา
52 รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ คณะแพทย์ฯ จุฬา
53 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
54 รศ.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร คณะแพทย์ฯ จุฬา
55 รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คณะแพทย์ฯ จุฬา
56 รศ.นพ. ทรงกรด เอี่ยมจตุรภัทร. คณะแพทย์ฯ จุฬา
57 รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ คณะแพทย์ฯ จุฬา
58 รศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
59 รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
60 รศ. สุพีชา วิทยเลิศปัญญา คณะแพทย์ฯ จุฬา

61 รศ. นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ คณะแพทย์ฯ จุฬา
62 รศ. ดร. อริยา จินดามพร คณะแพทย์ฯ จุฬา
63 รศ พญ ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
64 รศ พญ ประไพ พงษืพิสุทธิ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
65 รศ จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
66 ร.ศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล คณะแพทย์ฯ จุฬา
67 ร.ศ.นพ.วิรัช วิศวสุขมงคล คณะแพทย์ฯ จุฬา
68 Associated Prof. Manathip Osiri คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
69 Assoc Prof. Oranuch Kyokong คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
70 รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
71 รศ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
72 รศ.พญ.มัณทนา ธนไชย คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
73 รศ พญ อัจฉรา มหายศนันท์
74 รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
75 รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
76 รศ.ดร.สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง มศว
77 รศ.พญ.สิริภา ช้างสิริกุลชัย
78 ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ฉาย คณะแพทย์ฯ จุฬา
79 ผศ.พญ.นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
80 ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล คณะแพทย์ฯ จุฬา

81 ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ คณะแพทย์ฯ จุฬา
82 ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทย์ฯ จุฬา
83 ผศ.นพ. ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา คณะแพทย์ฯ จุฬา
84 ผศ.ดร.นพ. นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะแพทย์ฯ จุฬา
85 ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
86 ผศ พญ ยุวรีย์ พิชิตโชค คณะแพทย์ฯ จุฬา
87 ผศ พญ มนตร์รวี ทุมโฆ คณะแพทย์ฯ จุฬา
88 ผศ พญ ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร คณะแพทย์ฯ จุฬา
89 ผศ นพ ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม คณะแพทย์ฯ จุฬา
90 ผศนพ สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
91 ผศ.พญ.ปิยมาศ สิริวรารมย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
92 ผศ.พญ.ชมพร สีตะธนี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
93 ผศ.พญ.โฉมชบา สิรินันทน์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
94 ผศ.นพ.โกศล รุ่งเรื่องชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
95 ผศ.นพ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
96 ผศ. ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม
97 ผศ.พญ.สุภาพร โอภาสานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
98 อาจารย์นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ
99 อาจารย์นายแพทย์ วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
100 อาจารย์นายแพทย์ วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

101 อาจารย์นายแพทย์ ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
102 อาจารย์แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
103 อ.พญ.สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์
104 อ.พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์
105 อ.นพ.สุธี รัตนมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มศว
106 อ.นพ.ธีรพงษ์ สุขไพศาล คณะแพทย์ศาตร์ ม.สงขลานครินทร์
107 อ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ คณะแพทย์ฯ จุฬา
108 อ.นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย คณะแพทยศาสตร์รพ.จุฬา
109 อ.นพ. วันล่า กุลวิชิต
110 อ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์
111 อ.นพ. ชาญชัย บุญหล้า
112 อ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
113 อ. นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร
114 อ. พญ. ฐิตินันท์ จุลฤกษ์
115 อ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์
116 อ.นพ.ธีรพงษ์ สุขไพศาล คณะแพทย์ศาตร์ ม.สงขลานครินทร์
117 อ.นพ.สุธี รัตนมงคลกุล คณะแพทยศาตร์ มศว
118 นพ.ประเสริฐ ปิ่นอ่อน แพทย์ รพ.บางปะกอก
119 พญ.อัจฉรา ธัญุธีรธรรม รพ.รามาธิบดี
120 พญ.อรหทัย ทองบุญ รพ เวชธานี

121 พญ.อรณีย์ วิบูลย์อุทัย absolute health clinic
122 พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล รพ วชิรพยาบาล
123 พญ.สุภาพร เกียรติพลพจน์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รพ.ราชเวช
124 พญ.สร้อยสุวรรณ บรรณเสถียนศรี รพ.ศิครินทร์
125 พญ.สมจิต ไชยมหาพฤกษ์ รพ.สหเวช
126 พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
127 พญ.วิลักษณ์ ชูอ่องสกุล รพ.พญาไท 2
128 พญ.วิริยา อินทร์วารี รพ. เปาโล สะพานควาย
129 พญ.วสี ตุลวรรธนะ
130 พญ.วลัยรัตน์ จริยะเศรษฐพงศ์ รพ.รามคำแหง
131 พญ.วรรณพร เตชไกรชนะ
132 พญ.รัตนา เพ็ญศรีชล รพ.เวชธานี
133 พญ.ยุุุภาพร อมรชัยเจริญสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
134 พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์
135 พญ.พรรณรพี ฟูนฤนารถ รพ.พระมงกุฎ
136 พญ.พรพิมล มาศสกุลพรรณ สถาบันประสาทวิทยา
137 พญ.ผกาพร ชมภูใบ รพ.อุตรดิตถ์
138 พญ.ปวีณา เลิศอรรฆยมณี รพ.กรุงเทพ
139 พญ.ปวรี ศรัยสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
140 พญ.ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์ รพ.BNH

141 พญ.บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์ รพ.ราชบุรี
142 พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ รพ.รามคำแหง
143 พญ.น้ำฝน อัศวโรจน์พงษ์ รพ. ตำรวจ
144 พญ.นวพร พูลสุวรรณ รพ.เพชรบูรณ์
145 พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
146 พญ.ธันวา สุดแสง รพ.รามาธิบดี
147 พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง รพ.รามคำแหง
148 พญ.ดลฤดี ศรีศุภผล ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
149 พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
150 พญ.ณพมณี ภู่เจริญ รพ.เขาสุกิม
151 พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
152 พญ.ชวัลนุช เรืองศรี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
153 พญ.ชลธิชา สถิรพจน์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
154 พญ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ
155 พญ.กิติยา ลิ่มศรีวิไล รพ. บางปะกอก 9
156 พญ.กรวิภา เหมะรัต รพ.มหาราชนครราชสีมา
157 พญ.กนิษฐา หาญวารี รพ.บ้านฉาง ระยอง
158 พญ.เมษา เลี้ยววาริณ รพ.พญาไท3
159 พญ.เบญญาดา ชินธัญโชติ รพ.มหาชัย
160 พญ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล รพ.รามคำแหง

161 พญ. สมานจิตติ์ สมัครประโคน รพศ. สรรพสิทธิประสงค์
162 พญ. สโรบล เจาฑะเกษตริน รพ.รามคำแหง
163 พญ. ศิริพร แจ่มใส รพ.รามคำแหง
164 พญ. ศรีกร จินะดิษฐ์ รพ.รามคำแหง
165 พญ. วิรงรอง เจริญพงษ์ รพ.รามคำแหง
166 พญ. วิไลรัตน วิษณุโยธิน
167 พญ. วัชราภรณ์. วีรกุล รพ.สมิติเวช
168 พญ. วลีย์ จันทวิบูลย์ รพ.ระยอง
169 พญ. วรรณาพร. กลลดาเรืองไกร รังสีแพทย์. สังกัด อิสระ
170 พญ. รุ่งรวี อรพินทร์ รพ.ธนบุรี
171 พญ. รสนา พิทยพงษ์พัชร์ โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
172 พญ. พัชนี โชคสุขสำราญ รพ. ไทยนครินทร์
173 พญ. พรรษพร รัตนาภิชาติ รพศ. สรรพสิทธิประสงค์
174 พญ. ณัชชา ปิ่นเจริญ รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ
175 พญ. ชุลีกร ลาวงศ์เกิด รพ.รามาธิบดี
176 พญ. จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ รพศ. สรรพสิทธิประสงค์
177 พญ ยิ่งลักษณ์ สุวิกะปกรณ์กุล. รพ. รามคำแหง.
178 พญ ปองขวัญ ประดิษฐานนท์ รพ.วชิระ
179 พ.ญ.ชลธิศ นาคา ร.พ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
180 พ.ญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

181 พ.ญ. รภัส พิทยานนท์
182 นพ.อุกฤษฎ์ จารุพัฒนาพงศ์
183 นพ.อี๊ด ลอประยูร
184 นพ.อาบฤทธิ์ เนติ รพ.มิตรภาพเมโมเรียล
185 นพ.อัสพล ตันตะราวงศา รพ.สงฆ์
186 นพ.อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
187 นพ.อมร บุญยกิจโณทัย รพ นวมินทร์ 9
188 นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์
189 นพ.อนล สถาพรสถิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
190 นพ.สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
191 นพ.สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
192 นพ.สุมาลี วรรณปิยะรัตน์
193 นพ.สุมาลี วรรณปิยะรัตน์
194 นพ.สุทธา หามนตรี รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
195 นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ รพ.รามาธิบดี
196 นพ.สว่าง อัมพรพันธ์
197 นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
198 นพ.สมพงษ์ ทองสิมา รพ.นครธน
199 นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ รพ.พระมงกุฎเกล้า
200 นพ.ศิริพัฒน์ โอกระจ่าง กองการแพทย์ เทศบาลลำพูน

201 นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
202 นพ.วิชัย ลีละวงค์เทวัญ
203 นพ.วิโรจน์ ธนสารไพบูลย์
204 นพ.วัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์
205 นพ.วัชระ พงษ์สงวนสุข. รพ.ตากสิน
206 นพ.วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
207 นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
208 นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
209 นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค รพ.ชุมพร
210 นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ รพ.อ่างทอง
211 นพ.พุทธิพร เย็นบุตร รพ.ราชวิถี
212 นพ.พีระวุฒิ กาญจนธัญลักษณ์ รพ. มะการักษ์ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
213 นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
214 นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ รพ.รามาธิบดี
215 นพ.พงศธร ตั้งทวี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
216 นพ.ปิยะ เล็บขาว รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
217 นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
218 นพ.ประเสริฐ สินธุรัตเวช
219 นพ.ปฐม ยะจ่อ ร.พ.วชิระภูเก็ต
220 นพ.บุญฤทธิ์ บุศยศักดิ์ รพ.พระพุทธบาท

221 นพ.บุญชาย ซื่อธนาพรกุล
222 นพ.บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์ รพ.หาดใหญ่
223 นพ.นพดล ดิษยนันทกานต์ รพ กรุงเทพ ตราด
224 นพ.นพ.สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
225 นพ.นพ.จันท์ฑิตา พฤษานานนท์
226 นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์ รพ.เขาสุกิม
227 นพ.ธีรพงศ์ โศภิษฐิกุล รพ.โนนสูง
228 นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
229 นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ร.พ.ราชวิถี
230 นพ.ดิเรก ตันติเกตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
231 นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ รพ.พระนั่งเกล้า
232 นพ.ชูศักดิ์ พันธ์เกิด รพ.ราชวิถี
233 นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
234 นพ.ชัยวัฒน์ ธนูพันธุ์ชัย รพ ราชธานี
235 นพ.ชนาวิทย์ สิทธิสมบัติ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
236 นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล รพ.ศิริราช
237 นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล รพ.ศิริราช
238 นพ.จันทรตรี ดารกานนท์
239 นพ.จันท์ฑิตา พฤษานานนท์
240 นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

241 นพ.จตุรวิช ครองวรกุล รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
242 นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
243 นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ รพ.กรุงเทพ
244 นพ.กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ absolute health clinic
245 นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
246 นพ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพ รพ.มหาราชนครราชสีมา
247 นพ.กฤษกร ศรีกีรติวงศ์ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
248 นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการกีฬา มหิดล
249 นพ.ไกรภพ จารุไพบูลย์
250 นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา รพ.เลิดสิน
251 นพ.เอกรนทร์ อุ่นอบ รพ.เก้าเลี้บว
252 นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ รพ.ภูมิพล
253 นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
254 นพ. อุกฤษฏ์ คุณาธรรม รพ.ตรัง ออร์โธปิดิกส์
255 นพ. อภิสิทธิ์ วัตตะยัง รพ. นพรัตน์
256 นพ. อธิศ พุกโพธิ์. รพ ประจวบ
257 นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
258 นพ. ปิ่น ศรีประจิตติชัย
259 นพ. ปรมินทร์ ม่วงแก้ว คณะแพทศาสตร์รพ.รามาธิบดี
260 นพ. ทัศนวัต สมบุญธรรม

261 นพ. ทวีศักดิ์ ภูริเวทย์คุณากร รพ.เปาโลเมมโมเรียล
262 นพ. เกรียงชัย เร่ิมมนตรี รพ. หัวเฉียว
263 นพ วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
264 นพ ธีระ. กลลดาเรืองไกร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
265 นพ ธวัธชัย บุญมี รพ ธนบุรี ชุมพ
266 นพ ธนนิตย์ สังคมกำแหง รพศ ขอนแก่น
267 นพ ชัชวาลย์ เลิศบุษยานุกูล รามาธิบดี
268 นพ กำพล รัชวรพงศ์ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์
269 นพ อริยะ เกียรติอารี รพ. เวชธานี
270 ทพญ.สุรีย์รัตน์ โตวิชยธำรง คลินิกทันตแพทย์สังวรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี
271 ทพญ.สิริ พรหมมนตรี โรงพยาบาลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
272 ทพญ.วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ละงู
273 ทพญ.วัลลภา จันทร์ประเสริฐ รพ.กรุงเทพพัทยา
274 ทพญ.มนชนก ธนสารไพบูลย์
275 ทพญ. สุวรรณา หมู่ขจรพันธ์ รพ.รามคำแหง
276 ทพญ พนิดา อดุลวัฒนะ คลินิกทันตกรรมไอสไมล์ จ.ตรัง
277 ทพ.พิบูลย์ ยิ่งอำพล รพ.มาบตาพุด
278 ทพ.ญ.สุวิมล รุ่งเรืองศิริพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตรัง
279 ทพ.ชัชวิน อังกุรวสพร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
280 ทพ.เมธี โกวิทวนาวงษ์ รพ.มิตรภาพสามัคคี

281 พญ.อุมาพร สีหะวงศ์ รพ.บุรีรัมย์
282 พ.ญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ สถาบันประสาทวิทยา
283 นายแพทย์จามิกร เภกะสุต
284 แพทย์หญิงสุขใจ เมธีวีรวงศ์
285 แพทย์หญิงปานียา เพียรวิจิตร
286 นพ นิวัฒน์ เรืองกิตติสกุล รพ นครธน
287 พญ. สุภัทรา คันติโต
288 พญ. ณิชา รุ่งโรจน์ชัยพร
289 พญ พิชญ์นาฏ ศรีเมฆารัตน์
290 พญ วรกานต์ เฑียรกุล
291 พญ. ฐิตดา กัลยาวุฒิพงศ์
292 พญ.กุลยา เศรษฐมงคล
293 Dr. Poonlarp Cheepsunthorn
294 นพ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
295 นพ ชัยชนะ นิ่มนวล คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
296 นพ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
297 นพ พลภัทร โรจน์นครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
298 นพ วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
299 นพ วิพุธ มันตาดิลก คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
300 นพ สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา

301 นพ. ชัยรัตน์ วุฒิวงศานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
302 นพ. พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.จุฬา
303 นพ. อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ. รพ.บ้านฉาง ระยอง
304 นพ.จิรายุทธ จันทร์มา มศว
305 นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชครินทร์.
306 นพ.บุญธีร์ ศรีพิทักษ์
307 นพ.พิชัย ลิมป์ชาติไพบูลย์
308 นพ.มานัส เสถียรวงศ์นุษา
309 นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
310 นพ.ยงยุทธ วศินวงศ์
311 นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี
312 นพ.อดิศัย วราดิศัย
313 พญ เจนจีรา ปรึกษาดี
314 พญ ปัญจา จิโรภาส รามคำแหง
315 พญ ปิยพร บุญศิริคำชัย
316 พญ. กชรัตน์ วิภาสธวัช รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชครินทร์.
317 พญ. พรเพ็ญ แสงถวัลย์ สงขลานครินทร์
318 พญ.งามเฉิด สิตภาหุล
319 พญ.ณัฏฐิกา ฐานิสโร
320 พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์

321 พญ.ดวงพร อัศวราชันย์
322 พญ.วัฒนาพร วรศิลป์
323 พญ.สราญจิต วิมูลชาติ สถาบันราชประชาสมาสัย
324 พญ.อนุตรา โพธิกำจร
325 นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม
326 พญ.อาภรณ์ คูสุวรรณ – รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม
327 นพ.ชิติ ศรีสุโข โรงพยาบาลพิจิตร
328 พญ เรณู กิตติสารพงษ์ รพ. เปาโลสะพานควาย
329 พญ อรยา กว้างสุขสถิตย์ สถาบันโรคผิวหนัง
330 พญ. นันทกร ทองแตง รพ. ศิริราช
331 นพ.นพดล พุฒิพิทยาธร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
332 นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล
333 พญ. อร เต็มภัทราโชค รพ.สมุทรปราการ
334 แพทย์หญิงนลินรัตน์ ชัยกิจไทย
335 พญฺ ทิวรรก์ วิราวรรณ
336 นพ.ภาสกร วิราวรรณ
337 นพ. คมเสก พรหโมปกรณ์
338 พญ.พรศจี ทองชมภูนุช
339 นพ. นรินทร์ งามรุ่งศิริ
340 พญ. ศรีศิริ แก้วประเสริฐ

341 พญ. นวพร มีจันทร์
342 นพ.สมศักดิ์ นันทศรี
343 นพ.ศรุฒก์ กิจอันเจริญ
344 นพ.บัณฑิต วรรณศุภผล
345 นพ.ธนภพ. บำเพ็ญเกียรติกุล
346 พญ.อัมภิวัลย์ บุญช่วย
347 พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์
348 พญ.สุชาดา เอื้อจงมานี
349 พญ.วิลาสินี อารีรักษ์
350 พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช
351 พญ.ภัทรมน ลีฬหรัตนรักษ์
352 พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ
353 พญ.พัชร นันทศรี
354 พญ.พรรณี ทวีสุข
355 พญ.พรทิตา เลิศบัวสิน
356 พญ.นลินา ภูพรวิวัฒน์
357 พญ.นภปกรณ์ ปราการสมุทร
358 พญ.ทีรนุช ลี้วงศ์ตระกูล
359 พญ.ณัฐริกา เทพลิบ
360 พญ.จุรีพร แซ่ลิ่ม

361 พญ.จันทิรา นันทศรี
362 พญ.จันทรา นราตรีคูณ
363 พญ.กิตติธร ธนะติวะกุล
364 พญ.กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์
365 พญ.กณิศา พัฒธนานุรักษ์
366 นายแพทย์ประสิทธิ์ เชาวกิจเจริญ
367 อ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
368 อ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์
369 อ.พญ. สมชนินท์ พิพัฒน์ผจง ภาควิชารังสีวิทยา สังกัดสภากาชาดไทย
370 นพ. ดาวิน เยาวพลกุล รพ.ราชวิถี
371 อรวรรณ เขียวเขิน รพ.พิจิตร
372 อรฤทัย โฉมเฉิด รพ. จุฬาฯ
373 อภิชา มหานนทฤทธิ์ รพ. จุฬาฯ
374 อภิรดี ศรีรอดบาง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
375 อมรรรัตน์ พึ่งมา คณะแพทย์ฯ จุฬา
376 หงษ์หยก ผสมทรัพย์ นักศึกษาทันตะแพทย์ มข.
377 สุวิมล มั่นอินทร์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
378 สุวพร ศิริปาณี รพ.บ้านฉาง ระยอง
379 สุรสิทธิ์ ปานรักษา คณะแพทย์ฯ จุฬา
380 สุรศักดิ์ อยู่ยงสถิต มศว.

381 ถีรพิทธ์ บุตรลพ รพ. ศิริราช
382 ปฐมพร นพคุณ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
383 วรนันท์ พงษ์เพ็ชรไพร รพ. ท่าม่วง
384 พรทิพา ศิริวนิชสุนทร รพ. ท่าม่วง
385 ณัฐพล เพรงสุกาญจน์ รพ. ท่าม่วง
386 สุปราณี บูรณะประดิษฐ์กุล รพ. จุฬาฯ
387 สุธามาศ ตาระการ รพ. จุฬาฯ
388 สุกัญญา จันสีหา รพ. จุฬาฯ
389 สายชล ไชยวงศ์วัฒนกุล รพ. จุฬาฯ
390 สมฤดี คำกลาง รพ. จุฬาฯ
391 วิภาพร ชำนาญกิจ รพ. จุฬาฯ
392 วิไล ถวิลวิศาร รพ. จุฬาฯ
393 วรรณพร อาญาเมือง รพ. จุฬาฯ
394 ลีลาวดี รุ่งเรือง รพ. จุฬาฯ
395 ลมัย ใจหล่อ รพ. จุฬาฯ
396 มัตติกา พิงไรสง รพ. จุฬาฯ
397 มะลิวรรณ ได้พึ่ง รพ. จุฬาฯ
398 ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ รพ. จุฬาฯ
399 พูลศรี ญะนาค รพ. จุฬาฯ
400 พิมพเยาว์ สดใส รพ. จุฬาฯ

401 พัชรินทร์ มะลิเผือก รพ. จุฬาฯ
402 พัชรินทร์ เอี่ยมยัง รพ. จุฬาฯ
403 พัชร์ณัฏฐ์ ครุวรรณ์ รพ. จุฬาฯ
404 บุษบา ตระการสว่า รพ. จุฬาฯ
405 บุญเรือน ไสหา รพ. จุฬาฯ
406 บังอร ช่างเจริญ รพ. จุฬาฯ
407 นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รพ. จุฬาฯ
408 ธีรวัฒน์ คุ้มทรัพย์ รพ. จุฬาฯ
409 ธิติมา สุทธิเชษฐ์ รพ. จุฬาฯ
410 ธาตรี เอี่ยมพรสิน รพ. จุฬาฯ
411 ธัญญาทิพย์ ใจมูลวงศ์ รพ. จุฬาฯ
412 ดวงใจ ตะโจปะรัง รพ. จุฬาฯ
413 ฐิติพร สมจิต รพ. จุฬาฯ
414 ชาญณุวัศท์ บ้ากอ รพ. จุฬาฯ
415 ชนากานต์ จิตบริบูรณ์ รพ. จุฬาฯ
416 ฉัตรดนัย พลพืชน์ รพ. จุฬาฯ
417 จิระเดช มักเจริญ รพ. จุฬาฯ
418 กาญจนา มยุธาศุวรรณ รพ. จุฬาฯ
419 กฤษณุ ปลาบู่ทอง รพ. จุฬาฯ
420 กนกรักษ์ อบรม รพ. จุฬาฯ

421 เทวีวรรณ มีจีนสุด รพ. จุฬาฯ
422 ฉัตรแก้ว พงษ์มาลา ร.พ. จุฬาฯ
423 พลอยตวงพร วงศ์ชนะภัย หน่วยมะเร็ง รพ. จุฬาฯ
424 ปัทมา อังสพัทธ์ หน่วยมะเร็ง รพ. จุฬาฯ
425 สุภาพร มวลทอง รพ.บำรุงราษฎร์
426 สุพรรณ กันซื่อ คณะแพทย์ฯ จุฬา
427 ศาสวัต สุนทรกิติ คณะแพทย์ฯ จุฬา
428 วีรวรรณ ยอดอุบล คณะแพทย์ฯ จุฬา
429 วิภาศิริ ไชยพรหม คณะแพทย์ฯ จุฬา
430 วิทยา ภูมิศักดิ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
431 วสันต์ ปัญญาแสง คณะแพทย์ฯ จุฬา
432 รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม คณะแพทย์ฯ จุฬา
433 ระพีพร แม้นนนทรัตน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
434 มิ่งขวัญ ไชยพรหม คณะแพทย์ฯ จุฬา
435 ภูวดล รูปเล็ก คณะแพทย์ฯ จุฬา
436 ภูริชญา สมภาร คณะแพทย์ฯ จุฬา
437 ภูแสนดาว สุภาตรี คณะแพทย์ฯ จุฬา
438 ภมร นามเสนาะ คณะแพทย์ฯ จุฬา
439 พรทิพย์ สินธวารนุรักษ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
440 พญ.ณศมณ วรรณลภากร คณะแพทย์ฯ จุฬา

441 พงศภัค ไชยพรหม คณะแพทย์ฯ จุฬา
442 ผกามาศ พงษ์พานิช คณะแพทย์ฯ จุฬา
443 ปวีณา สุภาตรี คณะแพทย์ฯ จุฬา
444 ประทีป ปานรักษา คณะแพทย์ฯ จุฬา
445 ประกาศิต รัตนตันหยง คณะแพทย์ฯ จุฬา
446 บุญเรือน ปานรักษา คณะแพทย์ฯ จุฬา
447 นุชนาถ พรชัย คณะแพทย์ฯ จุฬา
448 นิรุต เหล็งสา คณะแพทย์ฯ จุฬา
449 นส.เยาวพา รักษาแดน คณะแพทย์ฯ จุฬา
450 ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
451 ธีรวัฒน์ มั่นอินทร์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
452 ธัญญนิช เจษฎาวิริยพงศ์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
453 ทิพย์เกสร ว่องวิจิตน์ คณะแพทย์ฯ จุฬา
454 ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ คณะแพทย์ฯ จุฬา
455 ดร.รุ่งนภา อิทธิวุฒิ คณะแพทย์ฯ จุฬา
456 ดร.ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ คณะแพทย์ฯ จุฬา
457 ดร.จินตนา จิรถาวร คณะแพทย์ฯ จุฬา
458 ดร.จินตนา จิรถาวร คณะแพทย์ฯ จุฬา
459 จิรพันธ์ สุภาตรี คณะแพทย์ฯ จุฬา
460 ขวัญหทัย ไชยพรหม คณะแพทย์ฯ จุฬา

461 ขวัญตา ปานรักษา คณะแพทย์ฯ จุฬา
462 กิตติกร สีหาบุตร คณะแพทย์ฯ จุฬา
463 แก้วขวัญ ลีลาตระกูล คณะแพทย์ฯ จุฬา
464 สันติ รัตนวารินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
465 สโรชา เชิดโฉม คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
466 ศิวาพร นิลใย คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
467 ศิรินทิพย์ พิยาราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
468 วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
469 วันเพ็ญ อักขระ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
470 ภัทริน อุดมศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
471 พลอยไพลิน รีระวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
472 พรพิตรา ประเทศรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
473 นุชนาถ แซ่เลี่ยง คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
474 น้ำฝน เข็มทองเจริญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
475 นารีธร อุดมทองสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
476 ธีระเดช ขมหวาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
477 ธนิดา จิระมงคลศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
478 ณัฐนรี ฉิมพลี คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
479 ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
480 ณปภัช จิรธนธรนุกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬา

481 ชุลีปรางค์ แดนลาดแก้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
482 ชวิกานต์ บุญวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
483 จิรพรรณ ทองสร้อย คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
484 ขนิษฐา สุขเลิศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
485 ไอยนรรฐ กล้าหาญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
486 เฉลิมศรี ฉายัษฐิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
487 Wacharee Limpansithukul คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
488 จุฑามาศ วงศ์ภูมิ นักวิทย์ฯ โรงพยาบาลจุฬา
489 รัฐกร ศรีสุทธี นักวิจัย ม.จุฬาฯ คณะแพทย์
490 ต้นพร ล้ำเลิศ จุฬาฯ
491 anchalee techanivate คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
492 นายสิทธิโชค โดมพนานคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
493 ปัทมา เชิดชู โรงพยาบาลเวชธานี
494 ภญ.สิริรัตน์ มงคลลิขิต เภสัชกรร้านยารัตนมงคลเภสัช ชลบุรี
495 ภญ.อนุศรา โตเจริญบดี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
496 ภญ.อธิษฐาน ครองสิริไพศาล บ.ไฟเซอร์(ประเทศไทย)จำกัด
497 ภญ.มาริสา วิทยานุวัฒน์ บ.ไฟเซอร์(ประเทศไทย)จำกัด
498 ภก.ณัฐรีย์. ดรงค์สุวรรณ
499 ภก.อรอนงค์ สวัสดิพาณิชย์ รพ.บำรุงราษฎร์
500 ภก.ชัยวัฒน์ วรชาครียนันท์ บริษัท โนวาร์ตีส(ประเทศไทย) จำกัด

501 กรวิภา รายศิริ รพ.สต บ้านเขาดิน
502 กรแก้ว เงาดี รพ.สต บ้านเขาดิน
503 นาง โสภา จินะดิษฐ์ รพ.รามคำแหง
504 นุชนภางค์ บรรเจิดศิลป์ รพ.พิจิตร
505 .นส.นุสรา ศิริธรรมคู่เชวา รพ.พญาไท 3
506 นส.ปรัฐชกร อ่อนตาแสง รพ.พญาไท 2
507 นายสำเริง นัทธีคูหา รพ.บ้านฉาง
508 นางกัลยา นัทธีคูหา รพ.บ้านฉาง
509 แช่มช้อย สุนทรประเสริฐ รพ.นิคมพัฒนา
510 นางสันทนี คำพันธ์ รพ.แกลง
511 กฤษณา. อัครปัญญา รพ. พระพุทธบาท
512 เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์ รพ ตำรวจ
513 นส.พิชญ์สิณี วงษ์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซับสำราญ จ.นครสวรรค์
514 นางเบญจมาศ เอมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สากเหล็ก จ. พิจิตร
515 ธนิดา ธรานุต พยาบาล
516 ฉัตรฤทัย พิมลพันธุ์ พนักงานองค์การเภสัชกรรม
517 ปนัดดา สระทองโน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
518 พรสุดา จิตรกสิกร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
519 นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
520 นางสาวศิริลักษณ์ มั่งคั่ง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

521 ธนพล ทนคำดี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
522 จันทร์เพ็ญ ปรีดี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
523 จักรพงษ์ พงษาชัย คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
524 กนนกวรรณ บุญแสง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
525 โสภิต พรหมชนะ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
526 นางสาวสุภาณี ทองพูล เภสัชชุมชน2008 136/3 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

527 นางสาวนิตา สกุลพงษ์เศรฐษ์ เภสัชชุมชน2008 136/3 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

528 นางสาวกนกวรรณ แก้วสุข เภสัชชุมชน2008 136/3 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

529 นางสาว สุมาลี จิตรอักษร เภสัชชุมชน2008 136/3 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

530 นางสาว ปัทมา สังขพิทักษ์ เภสัชชุมชน2008 136/3 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

531 นางกนกวรรณ มีมุข พยาบาลวิชาชีพ รพ พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

532 นายรักชาติ โปรเฑียรณ์ เภสัชชุมชน2013 เลขที่63/7 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

533 นายกษมา หมอลาภ เภสัชชุมชน2013 เลขที่63/7 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

534 นางสาวกนกกาญจน์ แก้วสุข เภสัชชุมชน2013 เลขที่63/7 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

535 นางลักษณา โปรเฑียรณ์ เภสัชชุมชน2013 เลขที่63/7 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

536 นางมัญชุสา มากสุข ผอ.รพสต.บ้านเขาดิน

537 นส.ณัฐธยาน์ พิชิตบวรนิเวศ รพ.สต.บ้านหนองสังข์ สสอ.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์

538 กรณี ซื่อสัตย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
539 พรทิพย์ มโนรมสุจริต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
540 เตือนใจ ชาวชน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

541 พรวิไล อินพรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
542 แพร ชาวชน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
543 อิสรี วิทูรพิพัฒน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
544 การีมะห์ ฮาแว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
545 สุดารัช ชัยศรี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
546 ฐานิตา โรจน์กาญจนรักษ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
547 สุดาพร ดวงจันทร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
548 ศนิ กุมภา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
549 จักรวาล กุมภา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
550 นางสาวชนิดา ธนสารสุธี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
551 นางวรนุช นางาม รพ.สวรรค์ประชารักษ์
552 วรรณวิมล หมอกมาก /สวทช กระทรวงวิทยาศาสตร์
553 กาญจนา วงสา รพ.เก้าเลี้ยว
554 นายไกรฤทธิ์ คงสุข บ.การบินไทย จก.(มหาชน)
555 Kitisak Junlobol Qatar Petroleum International
556 เคียวอำไพ ล่องลือฤทธิ์ แม่บ้าน
557 เจนจิรา ทองแก้ว ลูกจ้าง
558 เจริญ ทองสร้อย ธุรกิจส่วนตัว
559 เฉลิมพร สุขก้อน
560 เฉลิมพร สุขก้อน

561 เพ็ชรา ขุนศรี –
562 เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กิจ
563 เพ็ญสุข ปิ่นอ่อน ธุรกิจส่วนตัว
564 เพ็ยสุภางค์ เทพประทุม
565 เฟื่องฉัตร เศรษฐเลาห์ สำนักการโยธา กทม.
566 เมตตา บัวสด
567 เมธี โชติรัตนศักดิ์
568 เมธี โชติรัตนศักดิ์
569 เริงชัย ไชยวงศ์วัฒนกุล อาชีพอิสระ
570 เวหาส ยุทธศุภากร
571 เสฏฐวุฒิ พึงวิทยานุกูล นักเรียน ม.6
572 เสาวภาคผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
573 เอกชัย สุขเณศกุล
574 แพรวพรรณ ชัยสุโรจน์ ญี่ปุ่น
575 โกศล คงงามขำ
576 โสภณ บวกสันเทียะ ธุรกิจส่วนตัว
577 โสรยา กัลยาณมนตรี นิสิต ม.จุฬาฯ สังกัดคณะวิทยาศาตร์
578 ไพรวัลย์ วงศ์หทัยไพศาล
579 ไสว ละฏาพันธุ์ อาชีพอิสระ
580 กนกกาญจน์ ทองนิตย์

581 กนกพล โชติสว่าง ธรุกิจส่วนตัว
582 กมลรัตน์ ช่วงชัยชนะ
583 กฤดินฤน บุญมีพิทักษ์
584 กฤดินฤน บุญมีพิทักษ์
585 กฤตาณัฐ ทิวะกะลิน บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
586 กฤศรดา ยศพลสกุล
587 กฤษณา จึงเจริญ –
588 กอบกาญจน์ อินทรนัฎ นิสิต ม.จุฬาฯ
589 กอบกุล อินทรนัฎ พนักงานบริษัท
590 กอบชัย อินทรนัฎ พนักงานบริษัท
591 กอบชัย ทรงกุล Grand healthy.co.Ltd
592 กัณหา สามสุวรรณ ธุรกิจส่วนตัว
593 กันดารัตน์ สูตะบุตร
594 กันยารัตน์ สุขสวัสดิ์ มิสเตอร์ คลีน คาร์แคร์ สุรินทร์
595 กัลชลา สว่างศิลา
596 กิตติพงษ์ เปิ้ลมั่นคง –
597 กุลวดี รอดยิ้ม –
598 ขนิษฐา อมรพิมล
599 ขวัญใจ บัณฑิตมหากุล
600 ขวัญชัย บวกสันเทียะ นิสิตม.ศิลปากร

601 คันธิ์สมิทธิ์ สังสูงเนิน
602 คุณชัยภัทร ทิวะกะลิน พ่อบ้าน
603 คุณภฤศ สุวรรณเวลา บ.ทาทาสตีล (ไทยแลนด์)จำกัด
604 คุณยุพา ธิมาภรณ์ 99/1ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
605 คุณสุเทพวัฒนานุกิจ 164 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
606 คุณสุพจน์ วัฒนานุกิจ 165 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
607 คุณสุวรรณา วิจักษ์ไพศาล 179/1 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
608 คุณสุวีณา ลัทธิเลิศวิชญ์ 312/8 ม.9 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
609 คุณหมวย ทิวะกะลิน แม่บ้าน
610 คุณอัชฌา ศรีสุมาลย์
611 คุณอาภรณ์ วัฒนานุกิจ 163 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
612 จงดี แก้วเงิน –
613 จตุพล โถคนิตย์ รามาธิบดี
614 จรัญญา สามสุวรรณ นิสิต ม.จุฬาฯ สังกัดคณะวิทยาศาตร์
615 จรูญโรจน์ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
616 จันทิมา นราวงศานนท์ พนักงานเอกชน
617 จิตติกานต์ สุขสวัสดิ์ มิสเตอร์ คลีน คาร์แคร์ สุรินทร์
618 จินตนา ดงอานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
619 จิรัฎฐ์ คูศิริ
620 จิรัฎฐ์ คูศิริ

621 จิราภา เปรมปลื้มจิตต์
622 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ มิสเตอร์ คลีน คาร์แคร์ สุรินทร์
623 จุฑารัตน์ ชื่นแพ ลูกจ้าง
624 จุล นำชัยศิริ
625 จุฬารัตน์ บัณฑิตย์
626 ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา กฟผ.
627 ชญานิช มนูรัตนศิลป์
628 ชนัสธร เชาวน์ชวานิล 89 เพชรเกษม ชะอำ เพชรบุรี76120
629 ชนาธิป ส่องสว่างธรรม
630 ชลิต เทียมกล่อม นักศึกษา
631 ชวนพิชญ์ สังสูงเนิน
632 ชวนพิศ คงทวีเลิศ
633 ชวลิต กานต์นฤนิมิต
634 ชัยณรงค์ รัตนะชโยโต ธุรกิจส่วนตัว
635 ชัยยศ มนูรัตนศิลป์
636 ชาญนิติ สุขสวัสดิ์ มิสเตอร์ คลีน คาร์แคร์ สุรินทร์
637 ชาลี ส่องสว่างธรรม
638 ชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา ที่ปรึกษาอิสระ
639 ซ้วน สามสุวรรณ ธุรกิจส่วนตัว
640 ญาณัท แสงชื่น

641 ฐิติพร บุญสุวรรณ รร. บ้านหนองบุญนาก
642 ฐิติรัตน์ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
643 ณณดา นิธิเดชาวัต ร้านยาเพื่อนสุขภาพ 2 นนทบุรี
644 ณัฐ รัตนโกส
645 ณัฐกานต์ พินิจเวชการ บ.BMS
646 ณัฐพร เลิศบวรศิลป์ นิสิต ม.จุฬาฯ
647 ณัฐพล ส่องสว่างธรรม
648 ณัธยาน์ เบญจกูลนิวัฒน์ ธุรกิจส่วนตัว
649 ณิชากร เดชชูไชย
650 ด.ต. คนอง รามวงศ์ ข้าราชการบำนาญ
651 ดนัย วังสตุรค
652 ดารุณี ผดุงสงฆ์ บริษัท Dutch mill
653 ทองคำ บวกสันเทียะ –
654 ทิน แซ่เคือง
655 ทิพวรรณ ตันตระบัณฑิตย์
656 ทิพวรรณ ตันตระบัณฑิตย์
657 ทิพวัลย์ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
658 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา อาชีพอิสระ
659 ธนวรรณ ศุภบรรณพงษ์
660 ธนากร บุญชูช่วย

661 ธนาลัย กิตติมณฑล
662 ธนาลัย กิตติมณฑล
663 ธาตรี หอประเสริฐวงศ์
664 ธารทิพย์ บางแก้ว
665 ธารทิพย์ บางแก้ว
666 ธีรพงษ์ เฟื่องธารทิพย์
667 ธีรพงษ์ เฟื่องธารทิพย์
668 น. ส. นิพร มนูรัตนศิลป์ พนักงานบริษัท
669 น.ส ปราณี วสุขันธ์ พนักงานบริษัท
670 น.ส ศุภานัน น.ส ศุภานน น.ส ชฎาธาร
เดชรุจิวัฒน์

671 น.ส. ประภาศรี ดวงอุไร พนักงานบริษัท
672 น.ส. หทัยกาญจน์ จันทร์อ้น อาชีพอิสระ
673 น.ส. กุลทรัพย์ สุระกุล พนักงานบริษัท
674 น.ส. จันทรา แก้ววิเชียร พนักงานข้าราชการ
675 น.ส. จิรา ศรีวาริน พนักงานบริษัท
676 น.ส. จิราภรณ์ ข่ายเพชร พนักงานบริษัท
677 น.ส. จิราภรณ์ ปานเคลือบ พนักงานบริษัท
678 น.ส. ฐิติพรรณ ณะคร พนักงานบริษัท
679 น.ส. ฐิติรัตน์ สหศักดิ์กุล พนักงานบริษัท
680 น.ส. ฐิติรัตน์ อัครมุณี พนักงานบริษัท

681 น.ส. ณัฎฐพร อ่อนมา พนักงานบริษัท
682 น.ส. ณัฐติญาพร เงารัตนพันธิกุล นส.เกวลี เบญจวัฒนานันท์
683 น.ส. ดลพร กาวิระพันธ์ พนักงานบริษัท
684 น.ส. ธัญวรัตม์ ตันติวงศ์ รับจ้าง
685 น.ส. นชกร กลางสอน
686 น.ส. นภัทร เพชรอุไร พนักงานบริษัท
687 น.ส. นวรัตน์ ไชยพานิชย์ พนักงานบริษัท
688 น.ส. นัจรี รามวงศ์ พนักงานธนาคาร
689 น.ส. บุษกร สิงควัฒน์ พนักงานบริษัท
690 น.ส. ประภา วรรุตม์ พนักงานบริษัท
691 น.ส. พิจิกา จันทรมณีวงศ์ พนักงานบริษัท
692 น.ส. ม่านฟ้า ปุ่มเพชร พนักงานบริษัท
693 น.ส. มานิตย์ แก้ววิเชียร พนักงานบริษัท
694 น.ส. ละมัย เอี่ยมทอง
695 น.ส. ลักขณา วุฒิวงศ์กาญจน์ พนักงานบริษัท
696 น.ส. วันเพ็ญ อ่อนศรี พนักงานบริษัท
697 น.ส. ศราวดี สุรชน บมจ.โกลด์ไฟน์แมนูฟคเจอเรอส์
698 น.ส. สมหญิง สถิตบุณนนท์ พนักงานบริษัท
699 น.ส. สลิลทิพย์ จันทร์อ้น พนักงานบริษัท
700 น.ส. สุกัญญา อนันต์วิจิตรกุล พนักงานบริษัท

701 น.ส. สุธาสินี สุรภักดี พนักงานบริษัท
702 น.ส. สุปราณี ปานหัวไผ่ อาชีพอิสระ
703 น.ส. อรอุมา ภูสุวรรณ พนักงานบริษัท
704 น.ส. อารีรัตน์ พะลัง พนักงานบริษัท
705 น.ส.เครือวัลย์ ปรุงพัฒนสกุล
706 น.ส.กุลวดี ซ้ายอิ่ม
707 น.ส.ขจีจรัส ชุมแวงวาปี ที่ทำงาน-แม่ค้า
708 น.ส.จารุรัตน์ เภานิบล
709 น.ส.จิราภรณ์ บัวทอง
710 น.ส.จุฬารัตน์ บัณฑิตย์
711 น.ส.ณภัทร นวนนิ่ม
712 น.ส.ณัฐพร ธีระศุภนันท์
713 น.ส.ณัฐพัชญ์ รามวงศ์ ค้าขาย
714 น.ส.ณัฐริกา ก้านเหลือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
715 น.ส.ทิพวรรณ แก้ววิเชียร อาชีพอิสระ
716 น.ส.นันทญา แย้มมา
717 น.ส.นันทวรรณ์ ธีระศุภนันท์
718 น.ส.ประนอม แก้ววิเชียร พนักงานบริษัท
719 น.ส.ภคภัทร เขียวขัน
720 น.ส.ยุวลักษณ์ สุขะเสนา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

721 น.ส.รังสิมาภรณ์ พิลึก บริษัท AIA
722 น.ส.รุ่งฟ้า บุญเสริม
723 น.ส.ลัดดาภรณ์ ศรีไชย บริษัท AIA
724 น.ส.ศิริกานดา บัณฑิตย์
725 น.ส.สมหวัง บันสุดร
726 น.ส.สิงหา สุวรรณศร
727 น.ส.สิริพร ศรีรุ่งเรือง
728 น.ส.สุจารินี เตชะวณิชย์
729 น.ส.สุดา เครื่องเนียม
730 น.ส.สุนันท์ ประสาท
731 น.ส.อาจารีย์ วงพระจันทร์
732 น.ส.อารยา เอกปัญญากุล พนักงานบริษัท
733 น.ส.อุดมพร วุ่นกลัด
734 น.ส.อุทัยทิพย์ บุญเกษม
735 น.ส.อุรัสยา พัฒนวงศ์
736 นครินทร์ กิตกำธร ม.มหิดล
737 นนท์ นิงสานนท์ นักประชาสัมพันธ์อิสระ
738 นนทพรรณ โชติสว่าง พนักงานบริษัท
739 นพรัตน์ จงวัฒนาพาณิชย์
740 นภดล แก้วรุ่งฟ้าไทย MedResNe

741 นภิศ หาญพรชัย
742 นริศร คงรัตนโชค
743 นส. นิโลบล ยี่สุ่น
744 นส. ธันยาภรณ์ สายชายเพ็ชร ธุรกิจส่วนตัว
745 นส. นุชนารถ จารุวศิน วิทยุการบิน
746 นส. วีรยา วงศ์ปก รพ.สต.บ้านเขาดิน
747 นส.จำลองลักษณ์ ไพบูลย์
748 นส.อุมาภรณ์ เมธเมาลี
749 นันท์นภัส ศุภศิริ
750 นันทนา กานต์นฤนิมิต
751 นันทิยา ป้อมประสาร
752 นันศิญา ทองสร้อย ธุรกิจส่วนตัว
753 นาง แดง บัวศรี
754 นาง วรรลา อัลเบริต
755 นาง วัลภา แฮนสั
756 นาง ศิริพร ตังคณานุกูลชัย เเม่บ้าน
757 นาง ศุภรัตน์ บัวศรี
758 นาง สุดใจ รามวงศ์ แม่บ้าน
759 นาง สุมล เลอไพบูลย์เลิศ
760 นางเกศธิดา เขียวสอาด

761 นางเจียม บัณฑิตย์
762 นางเบญจวรรณ เมืองทอง
763 นางเพ็ญ สวัสดิพาณิชย์
764 นางแน่งน้อย เปี่ยมคล้า
765 นางกาญจนา โสภา
766 นางจงรักษ์ ธงน้อย
767 นางจันทร์จิราพร กลีบบัว
768 นางจีรนันท์ สินธุรัตเวช
769 นางชิต ขันทวุธ
770 นางธนพร บัณฑิตย์
771 นางนวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
772 นางนิตยา รอดแสวง พอเพลิน ราชบุรี
773 นางนิตยา ลิ่มนา ร้านลูกชิ้นปลายฟ้านาโยง เลขที่ 27/5 ถนนเทศบาล 9 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
774 นางประเทือง คำนนท์
775 นางพรรณี สรรประเสริฐ
776 นางพิศมัย แสงโฮง
777 นางภัทรานิสฐ์ เสียงสม เจ้าของกิจการชาลิสา บิวตี้
778 นางระวีวรรณ จารุชัยบวร
779 นางรำไพ แก้วอนันต์ พนักงานบริษัท
780 นางรุ่งรังษี หาญโก่ย

781 นางวรดา เดชรุจิวัฒน์ แม่บ้าน
782 นางวรรณา คงด่าน
783 นางวิพัน วรรุตม์ พนักงานบริษัท
784 นางวิลาสินี แก่นทับทิม บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
785 นางศรีสกุล จงศิริ เจ้าของบริษัทสตรีมไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์
786 นางสงัด เปี่ยมคล้า
787 นางสมใจ บัณฑิตย์
788 นางสากันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์
789 นางสางทิพย์วรรณ สิงห์ทอง
790 นางสาฐานิฏฐ์ สุริยะคำงษ์
791 นางสายชล แก้วสุข โรงเรียนบ้านทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
792 นางสาว กัทลี มากธนะรุ่ง
793 นางสาว ณัธยาน์ งามสม บริษํท มอเตอร์ไซค์เวิล์ด
794 นางสาวเกศณี เลี้ยงรักษา
795 นางสาวกนกลดา แก้วสุข ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานธุรกิจ สาขาหัวถนน จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
796 นางสาวคำหล้า คำจันทร์
797 นางสาวจตุพร แสงศรี ธุรกิจส่วนตัว
798 นางสาวทัศนีย์ ดีปัญญา
799 นางสาวธนพร ตันตินีรนาท
800 นางสาวธนวัตล์ เปี่ยมคล้า

801 นางสาวธัญยวีร์ ลิ่มนา ร้านลูกชิ้นปลายฟ้านาโยง เลขที่ 27/5 ถนนเทศบาล 9 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
802 นางสาวนภาภรณ์ รัฐไชย
803 นางสาวนวพร เปี่ยมคล้า
804 นางสาวนันทนีย์ อภัยพลชาญ
805 นางสาวประนอม นิลบุตร บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
806 นางสาวประภัสสร ไชยมหา
807 นางสาวประภาพร เปี่ยมคล้า
808 นางสาวพรเพ็ญ หอมจันทร์
809 นางสาวพรรณี เลี้ยงรักษา
810 นางสาวพัชมณ ใจฟัง
811 นางสาวมณฑลี แย้มมีศรี บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
812 นางสาวรัตติยา เปี่ยมคล้า
813 นางสาววรญา กอบกรธนโชติ
814 นางสาววรรณา ชูศรีจันทร์
815 นางสาววรรทณี แก้วแจ่ม
816 นางสาววิลาวัลย์ มารยา บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
817 นางสาวศิริวรรณ โตน้อย
818 นางสาวสกุณา ผลงาม บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
819 นางสาวสมรศรี เลี้ยงรักษา
820 นางสาวสาธิมา จารุชัยบวร

821 นางสาวสายพิณ กะรินตา
822 นางสาวสิรินภา กว้างยาว
823 นางสาวสุนทรี นันทะสูน
824 นางสาวอรุณี คำ
825 นางสาวอัญชลี ต้นสมบูรณ์
826 นางสาสุนินสา กองลี
827 นางสาสุภัค มณีพันธ์
828 นางอรัญญา บุญเพ็ง
829 นางอัมพวรรณ ตันตินีรนาท
830 นาย คำรณ สังธูป พนักงานบริษัท
831 นาย ทรงศักดิ์ บัวศรี
832 นาย กานต์ สุนทรลิปิกร พนง.บริษัทเอกชน
833 นาย จิตรชัยพร ธรรมมะวงค์ พนักงานบริษัท
834 นาย นพศูล ศรีนาราง พนักงานบริษัท
835 นาย นิยม โทจำปา พนักงานบริษัท
836 นาย ประสพพร ปานหัวไผ่ พนักงานบริษัท
837 นาย ปัญญากร ปานหัวไผ่ อาชีพอิสระ
838 นาย มนตรี วงศ์นิราศภัย
839 นาย รณชิต จินะดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว (สามีหมอ)
840 นาย วัชรินทร์ พรหมลี อาชีพช่างยนต์

841 นาย สมชัย บัวศรี
842 นาย สัญทิปฆ์ วิโรจน์วงศ์ พนักงานบริษัท
843 นาย สุรศักดิ์ เลอไพบูลย์เลิศ
844 นาย สุระศักดิ์ บัวศรี
845 นาย สุวรรณ เทียมกล่อม ธุรกิจส่วนตัว
846 นาย อภิรัตร์ จานสิบสี พนักงานบริษัท
847 นาย อัศวิน วิจักษณบุญ บ.ดารากรพรอพเพอร์ตี้จำกัด
848 นายเกียรติชัย วรรุตม์ พนักงานบริษัท
849 นายเจตส์ วัฒนาบรรเจิดกิจ บริษัท เจ.เจ.วิชั่น จำกัด
850 นายเทียม ป้อมประสาร
851 นายเมธา เอี่ยมวิวัฒน์ผล พนักงานบริษัท
852 นายไกรสุทธิวิชญ์ เลิศฤทธิ์ธนกุล
853 นายไชยยงค์ เสียงสม เจ้าของกิจการชาลิสา บิวตี้
854 นายไพรัตน์ กิติวราวุฒิ พนักงานบริษัท
855 นายก้านแก้ว ศักดิ์สิงห์
856 นายกิตตินันท์ พรหมมนตรี บมจ.ทีโอที จ.สตูล
857 นายจำรัส จารุชัยบวร
858 นายจิตรกร ปาปะเขา
859 นายจิตรกร ปาปะเขา
860 นายฉันท์ บัณฑิตย์

861 นายชายแดน หาญวารี อูเบะเคมีคัล ไทยแลนด์
862 นายชุมพล ซุ่ยรักษา พนักงานบริษัท
863 นายณรงค์ สุทธิววาสนกุล
864 นายณัฐคเณศ ภัคจิราสิริกุล
865 นายดำรงค์ แก้ววิเชียร พนักงานบริษัท
866 นายถาวร ชัยชาติ
867 นายทวีชัย เลี้ยงรักษา
868 นายทวีศักดิ์ แซ่เตีย
869 นายทวีศักดิ์ แซ่เตีย
870 นายธงชัย คงหนองลาน
871 นายธนรินทร์ คุ้มนุ่น
872 นายธวัชชัย ม้าทอง
873 นายธีรเทพ คงด่าน
874 นายธีรชัย ตันตินีรนาท
875 นายธีระยุทธ หอประเสริฐวงศ์
876 นายนายอดุลย์ กลีบบัว
877 นายนาวิน ขวัญใจ นิติกร อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
878 นายนำชัย มีนะสิงห์
879 นายนำชัย มีนะสิงห์
880 นายนิคม เลี้ยงรักษา

881 นายนิติธรรม กุลทนันท์
882 นายนิธิ เลี้ยงรักษา
883 นายนิภาพร หรุ่นขำ
884 นายนิรันดร์ รามศิริ
885 นายปกรณ์ ศรีชุม
886 นายประวิทย์ ประสงค์ผล
887 นายประสิทธิ์ศักดิ์ วงค์เกิด
888 นายปัญญา เสาวดี บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด
889 นายพงศ์สฤษดิ์ นกเกษม
890 นายพนม ฤทธิโคตร
891 นายพริบ แก่นทับทิม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
892 นายพริยะ แก่นทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
893 นายพิเชษฐ์ สิงห์พริ้ง
894 นายพิชญ รอดแสวง พอเพลิน ราชบุรี
895 นายพิทยา คล้ายประยงค์
896 นายพิมล บุญเพ็ง
897 นายมณัฐ รามวงศ์ รับจ้าง
898 นายมนตรี เลี้ยงรักษา
899 นายมนตรี โคเรือง
900 นายมนตรี ชมเชย

901 นายมานพ เปี่ยมคล้า
902 นายมิตชั่น เปี่ยมคล้า
903 นายยงยุทธ คำแจง
904 นายรุ่งโรจน์ ปัญญาแก้ว
905 นายลือชา เปี่ยมคล้า
906 นายวสวัต มากสุข
907 นายวัชระ พิณเนียม
908 นายวิเชียร เปี่ยมคล้า
909 นายศุภฤกษ์ จงศิริ เจ้าของบริษัทสตรีมไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์
910 นายสมบัติ รามวงศ์ รับจ้าง
911 นายสมพงษ์ บัณฑิตย์
912 นายสมยศ สนธินุช
913 นายสมศักดิ์ ยอแสง
914 นายสมหมาย แก้วสุข บ.แก้วกาญจน์กนกทัวร์ จำกัด 136 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม กระบี่
915 นายสมาน ทวีพร
916 นายสาริทธิ์ จารุชัยบวร (นิสิต ป เอก)
917 นายสิทธิพงษ์ หอมชื่น
918 นายสุชัย วรรุตม์ พนักงานบริษัท
919 นายสุนทร คำนนท์
920 นายสุรเดช เดชรุจิวัฒน์ ผ.อ.ฝ่ายวิศวกรรมโรงแรม Jw.Mariott

921 นายสุรชัย เปี่ยมคล้า
922 นายหัส หาญโก่ย
923 นายอนันต์ ศิริปาณี ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าประดู่ จ.ระยอง
924 นายอนุวัฒน์ แก้วทับทิมทอง นางสาวสุชาดา อัคโกศล
925 นายอภิชาติ ลดาวรรษ์ พนักงานบริษัท
926 นายอภิรัฐ เปี่ยมคล้า
927 นายอภิสิทธิ์ ไวยฉาย
928 นายอมร สุบรรณพงษ์ อาชีพอิสระ
929 นิติธร เดชชูไชย
930 นิลนา ตัณฑ์ไพโรจน์ แม่บ้าน
931 บรรลือศักดิ์ พุ่มพวง
932 บรรลือศักดิ์ พุ่มพวง
933 บุญเลิศ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
934 บุญชัย กานต์นฤนิมิต
935 บุญรอด รอดยิ้ม –
936 บุษบา เจตนาวิชโมกข์
937 ปฐมวดี ญาณทัศนีจิต อาจารย์ ม.จุฬาฯ
938 ปณิตา ทิวะกะลิน แม่บ้าน
939 ประเสริฐ พัชรบุษราคัมกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
940 ประจวบ ขุนศรี อดีตพนักงานทีโอที

941 ประภัสสร รัตนะชโยโต นิสิตม.จุฬาฯ สังกัดคณะแพทย์
942 ประภาพร เปี่ยมคล้า
943 ประภาศรี หอประเสิรฐวงศ์
944 ปราณี สระทองโน อาชีพ แม่บ้าน
945 ปริญญา สูตะบุตร
946 ปวัณรัตน์ ขุนศรี นักศึกษาม.ศรีปทุม
947 ปัทมา แดงผ่องศรี บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
948 ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน ม.จุฬาฯ
949 ปิยะพร รัตนะชโยโต นิสิตม.มหิดล สังกัดคณะแพทย์
950 พงษ์ธรณ์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ p.r.s.seafoods.co.ltd 39/8 ถ.รอบเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
951 พชรพร ลิขิตสมบูรณ์
952 พรเพชร พุ่มพยอม บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
953 พรรณชนก โชติสว่าง นิสิตม.เกษตร
954 พรรณี โชติสว่าง อดีตพนักงานทีโอที
955 พัชราวดี ศรีรักษ์ ม.วลัยลักษณ์
956 พัชรินทร์ ทองสร้อย ธุรกิจส่วนตัว
957 พัชรี ศรีบรรจง พนักงานบริษัท
958 พิชญาพร ปิ่นอ่อน อาชีพอิสระ
959 พิพัฒน์ ศรีณรงค์ อาชีพรับจ้าง ที่อยู่336 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม. 10200
960 พิศมัย ทองสร้อย ธุรกิจส่วนตัว

961 พีรญา ชุมนุมพร
962 ภคิน กานต์นฤนิมิต
963 ภัทรา ศุภบรรณพงษ์
964 ภาสกร ศรีสุทธี ธุรกิจส่วนตัว
965 มณีรัตน์ พงษ์พานิช ธุรกิจส่วนตัว
966 มยุรา ส่องสว่างธรรม
967 ยุภาภรณ์ สามสุวรรณ พนักงานบริษัท
968 รจเรข รุจนเวช
969 รัฐกิจ ก้อนเชื้อรัตน์ 119/38 ม.The Terrace ติวานนท์ 3 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
970 รัฐพร ก้อนเชื้อรัตน์ 119/38 ม.The Terrace ติวานนท์ 3 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
971 รณกฤต ฉัตรยากุลชา ร้านยาเพื่อนสุขภาพ 2 นนทบุรี
972 รดา สุนทรสุทธิกุล พนักงานบริษัท
973 ระเบียบ ลาภขุนทด
974 ระเบียบ ศรีไพบูลย์กิจ
975 รังสิมา สายรัตนทองคำ ครู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
976 รัฐศักดิ์ เพิ่มชอบ พนักงานบริษัท
977 รัตนา ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
978 รำพึง แดงผ่องศรี บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
979 ลลิษา ป้องกัน รพ.สต บ้านเขาดิน
980 ลอง บวกสันเทียะ –

981 ลัดดา นครเขตต์ รพ.บ้านฉาง(พยาบาล)
982 ลือชา ศรีไพบูลย์กิจ
983 วรรณลภา นาคสุข พนักงานบริษัท
984 วรรณวิษา หล่อนจันทึก บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
985 วรวุฒิ ศิริปุณย์
986 วรวุฒิ ศิริปุณย์
987 วราภรณ์ มลิลาศ ธุรกิจส่วนตัว
988 วัชรี เทียมกล่อม ธุรกิจ อู่ซ้อมรถยนต์
989 วันชัย สามสุวรรณ ครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
990 วาทินี ฉัตรชัยชูเกียรติ
991 วิเชียร กมลเดชเดชา
992 วิไลวรรณ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง สาขา อมตะ
993 วิฬุห์ เครื่องทอง
994 วุฒิพงษ์ เจริญนิติกุล
995 วุฒิศักดิ์ เรืองโชติเสถียร มิสเตอร์ คลีน คาร์แคร์ สุรินทร์
996 ศาตพร จตุรงคปัญญา กรุงเทพ
997 ศิญาพร ศรีไพบูลย์กิจ
998 ศิริโรจน์ ศรีไพบูลย์กิจ
999 ศิรินธร บุรีชัย
1000 ศิริพร ขุนศรี พนักงานจุฬา

1001 ศิริพร จันทร์ฉาย
1002 ศิวกร เดชชูไชย
1003 ศุภกฤต เปิ้ลมั่นคง พนักงานบริษัท
1004 สรันยา เฮงพระพรหม
1005 สวย ไชยวงศ์วัฒนกุล อาชีพอิสระ
1006 สายพิณ บวกสันเทียะ ธุรกิจส่วนตัว
1007 สาวิตรี สร้อยระย้า พนักงานบริษัท
1008 สิริมาส สหชัยรุ่งเรือง ซำเฮงค้าวัสดุก่อสร้าง
1009 สุคนธ์ เปิ้ลมั่นคง –
1010 สุจจิจพร พิพัฒน์ภานุกูล
1011 สุดารัตน์ สรัสสมิต
1012 สุทธิพงศ์ ชูจันทร์ ม. นเรศวร
1013 สุธีร์ มุฑุกันต์
1014 สุนทร เดชชูไชย
1015 สุนทรีย์ สุขก้อน
1016 สุนี แซ่ลี้ ค้าขาย
1017 สุปรียา ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
1018 สุภาณี ตัณฑ์ไพโรจน์ ม.มหิดล
1019 สุภาพ รัตนะชโยโต ธุรกิจส่วนตัว
1020 สุภาพร พงษ์ชวลิต รพ.บ้านฉาง

1021 สุภารัตน์ สมสถาน ฟรีแลนต์
1022 สุรศักดิ์ ผสมทรัพย์ ป.กิมฮ้อค้าวัสดุก่อสร้าง
1023 สุรีย์พร เชียงนิยม อดีตอ.นิด้า
1024 อดิเรก สวัสดิพาณิชย์ นักธุรกิจ
1025 อดิศร สวัสดิพาณิชย์ นักธุรกิจ
1026 อดีตกำนันทวี ธิมาภรณ์ 99/1ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1027 อธิกา เดชะวัฒนไพศาล
1028 อนงค์พร กิตกำธร แม่บ้าน
1029 อนันทนาท ละฏาพันธุ์ พนักงานบริษัท
1030 อนิรุทธ์ ไหว้พรหม
1031 อนุชา เมฆคง
สสอ.บ้านฉาง
1032 อนุสรา สามสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลาสะเดา
1033 อภิสิทธ์ รักแก้ว ธุรกิจส่วนตัว
1034 อมร สุบรรณพงษ์
1035 อมรเดช กานต์นฤนิมิต
1036 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
1037 อมรรัตน์ ศศิพงศ์อนันต์
1038 อรทัย เลิศปัญญาธีระกุล บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
1039 อรวรีย์ จันทโรทัย
1040 อรัญญา สังเวียนกสิกิจ

1041 อรุณี หลิววัฒนา ร้านวัฒนกิจ การค้า
1042 อัจฉรา ประไพพงษ์ ทนายความ 149 เจริญกรุง 76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
1043 อัชริญา กาญจนประดิษฐ์ สถานที่ทำงาน ICON clinical Research
1044 อัญชลี พิธานพิทยารัตน์
1045 อาทิตย์ สัยวุฒิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1046 อารยา ทองนาค รพ. จุฬาฯ
1047 อารียา เอกขระ บ.ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
1048 อาลัย สูตะบุตร
1049 อิทธิพล ลลิตธรรมศิริ
1050 อิสรีย์ งามสม ปุ้มเทเลคอม 389 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1051 อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
1052 อุทิศ เปิ้ลมั่นคง –
1053 อุมาพร ชอบค้าจริง รพ. จุฬาฯ
1054 อุรัจฉัท อุทยานธรรม
1055 อุษณีย์ แข็งเขตการณ์ บ.ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
1056 นาง ปัทมาวดี เชาวกิจเจริญ
1057 ชูชีพ สหกิจรุงเรือง
1058 จิตลดา วิบูลนฤปกิจ
1059 วิชัย วิบูลนฤปกิจ
1060 วาริน วิบูลนฤปกิจ

1061 กิตติคม วิบูลนฤปกิจ
1062 สุนันท์ วิบูลนฤปกิจ
1063 สุภัควดี งามวัฒนาเจริญ ไ
1064 มตรี วิบูลนฤปกิจ ร้านชัยวิบูลย์
1065 นพ.ชัยรัตน์ ฉายาเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1066 นพ.วลัญช์ วิไลหงส์
1067 นพ.ณัฐ รัตนโกสัย รพ.หัวหิน
1068 ศ.นพ.วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1069 รศ.นพ.บรรยง ภักดีเจริญกิจ คณะแพทย์ศาตร์ รพ.รามาธิบดี
1070 พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม รพ ตำรวจ
1071 ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิรุฬห์เหล่าภัทรเกษม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1072 นายดินแดน บุญวิไลลักษณ์
1073 นายบุญโญ บุญวิไลลักษณ์
1074 นางอรุณี บุญวิไลลักษณ์
1075 นายอุดม บุญวิไลลักษณ์
1076 นางซุ่งเฮียง แซ่ลิ้ม
1077 นายคณิศร บุญวิไลลักษณ์
1078 นพ.สิทธาคม ผู้สันติ อายุรแพทย์ รพ.รามาธิบดี
1079 นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1080 นพ.เปตรง. เขียนแม้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

1081 นพ.สมชัย สุรสนธิ สมชัยคลินิกแพทย์ผิวหนัง ถ.จันทน์ สาทร กทม
1082 พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม รพ ตำรวจ
1083 พ.ญ.ศิวพร ขุมทอง
1084 นายฉัตรมงคล ฉ่ำมาก รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
1085 นพ.สมบัติ เศรษฐมงคล จุฬา
1086 นพ.วันชิต ธาดาดลทิพย์ ม.เชียงใหม่
1087 พญ.ทิพย์กาญจน์ ธาดาดลทิพย์ ม.เชียงใหม่ปี2525
1088 พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์ อายุรแพทย์ รพ.รามาธิบดี
1089 พญ.รวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์ อารุยแพทย์ รพ.รามาธิบดี
1090 พญ.ณัฐวิภา นาคะกุล อายุรแพทย์ รพ.รามาธิบดี
1091 พญ.สุรีย์พร แจ้งศิริกุล อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1092 พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1093 พญ.นิธิตา นันทตันติ อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1094 พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์ อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1095 นพ.อดิกันต์ ภาษีผล อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1096 พญ.เทพรัตน์ เลิศวิเศษธีรกุล อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1097 พญ.ภัทลดา อิงคนินันท์ อายุรแพทย์สาขา ผิวหนัง รพ.รามาธิบดี
1098 พญ.พรพิชญา บุญดี อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1098 พญ.ศศิมา ศรีสุข อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี
1099 ศ.เกียรติคุณ
1100 ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ม.พะเยา

1101 ภญ.ศิริวรรณ สุทธจิตต์ ข้าราชการเกษียณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1102 ภญ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1103 ผศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1104 พญ. วัลยา พิทักษ์วัชระ อายุรแพทย์ รพ.รามาธิบดี
1105 อุดร กำโชติ รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1106 นพ. ปรัชญ์ โฆสรัสวดี แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1107 นพ. จิตติพงษ์ แสนโภชน์ แพทย์ประจำบ้านศัลยประสาท รพ.รามาธิบดี
1108 นพ.ไพฑูรย์ จองวิริยะวงศ์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
1109 พญ. ศศินี ศรีมาชัย แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1110 นพ. วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1111 พญ.พิมทิพย์ สังวรินทะ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1112 พญ.ชมพูนุท จุฑานันท์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1113 นพ.วัฒนกิจ จันทรธนะสุทธิ์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1114 นพ.กรุณา ชวเลิศกุล แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1115 พญ.ศรัญญา เต็มประเสริฐฤดี แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1116 พญ.วิทวลา จริยาวัฒนรัตน์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1117 พญ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1118 นพ.จรัญ อนันตศิลปชัย รามาธิบดีรุ่น17
1119 พญ คมทราย สุวรรณโณ
1120 ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก

1121 นพ.จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ
1122 พญ.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์
1123 นพ สงวน วงศ์ศรี สุจริต
1124 นพ ศักดา เพียรประเสริฐกุล
1125 พญ ศิริพร หิรัญนิรมล
1126 นพ สมเกียรติ วงศ์สุริยนันท์
1127 ศ. พญ อุมาพร ตรังคสมบัติ
1128 รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
1129 อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
1130 พญ. มัลลิกา แสงวารี
1131 ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น
1132 พญ.วรวรรณ ศิริชนะ
1133 นพ.ธนศิลป์ หวลมานพ
1134 พญ อรรคพร ธนะโสธร
1135 ศ. นพใ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
1136 ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
1137 อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล
1138 ศนพสมรัตน์ จารุลักษณานันท์
1139 รศ นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1140 อ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1141 นพ. เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
1142 นพ.อิสรพงศ์ ทรัพย์ชวโรจน์
1143 นพ ยุทธพงษ์ อุตสาหะตระกูล รพ กรุงเทพหาดใหญ่ แพทย์จุฬารุ่น50
1144 พญ.ณิศิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
1145 นพ. กิตติพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1146 รศ. พญ. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
1147 นภชาญ เอื้อประเสริฐ
1148 พญ กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
1149 ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์
1150 นภดล นพคุณ
1151 ผศ. ทพญ. บุณยวรีร์ คงพัฒน์ยืน
1152 พญ.พนิตตา เหมือนชู
1153 นายฟูเกียร ณ นคร
1154 พญ. นฤชา จิรกาลวสาน
1155 พญ. เขมวรรณ พงศานนท์
1156 พญ. ฐิติรันต์ จงอัจฉริย
1157 พญ. เพ็ญแข แดงสุวรรณ
1158 นายชาลี รถมณี
1159 นายวิโรจน์ จงอัจฉริย
1160 นางอัจฉรา จงอัจฉริย

1161 พญ. สุภาวิดา ตันทวีวงศ์
1162 นางสาวสมบุญ ชาลีเครือ
1163 นายวิรัช แสงวารี
1164 นางวิริยา แสงวารี
1165 พญ. มัลลิกา แสงวารี
1166 พญ. รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
1167 อ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
1168 พญ.พัชรินทร์ เกียรติสารภิภพ
1169 พญ.มัลลิกา เก่งสกุล
1170 นพ.ปุริม เรือนภู่
1171 รศ. พญ. กาญจนา โชติเลอศักดิ์
1172 รศ. พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล
1173 นพ.ธเนศ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
1174 พญฺ วรพร พุ่มเล็ก
1175 รศ. พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล
1176 พญ.ปรุงสุคนธ์ เมืองแสน
1177 นพ.อธิราช เมืองแสน
1178 นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
1179 นพ.เทียนชัย ตั้งสุจริตธรรม
1180 ศ. นพ. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

1181 นพ. ทินกร สำเร็จ พบ จุฬา รุ่น51 อายุรศาศตร์ จุฬา รุ่น33 อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ. ยันฮี
1182 นพ.วิวัฒน์ รัตนชัย
1183 อ.พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
1184 พญ.รวิวรรณ วีระวงษ์
1185 ผศ(พิเศษ)นพ.วัชรพล ภูนวล กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1186 ศ.กิตติคุณ
1187 นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์
1188 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
1189 นายแพทย์ ดร.ปกรัฐ หังสสูต
1190 พญ.อัมพร วนสุนทร แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1191 นพ.เอกพจน์ ทองมี แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1192 พญ.พรเอื้อ บุญยไพศาลเจริญ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1193 นพ.สิทธิศักดิ์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1194 นพ.อภิชก์ อภิวัฒนพร แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1195 นพ. อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
1196 นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล,
1197 สุเทพ กลชาญวิทย์
1198 รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
1199 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
1200 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

1201 ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
1202 รศ. สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
1203 นางสาวนวพร วรศิลป์ชัย
1204 นางสาวอริยา จินดามพร
1205 รศ.ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์
1206 รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช
1207 ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
1208 รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช
1209 ศ.พญ.วโรชา มหาชัย
1210 ศ.นพ.สง่า นิลวรางกูร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1211 นพ. สุกิจ นิลวรางกูร รพ.กลาง
1212 อ.ดร. สิรินันท์ นิลวรางกูร คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนคินทรวิโรฒ
1213 รศ.ดร. เบญจมาา วงศ์สัตยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนคินทรวิโรฒ
1214 ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงษ์ธรรม คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนคินทรวิโรฒ
1215 ศ. สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
1216 ศ. นพ. สมรัตน์. จารุลักษณานันท์
1217 ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
1218 นางธาวิตา ล่องแก้ว
1219 นางโศรยา ประสิทธิ์สมสกุล
1220 ผศ. ดร. พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1221 พญ. สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
1222 ชวลี เปี่ยมสมบูรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
1223 พญ. มณฑิรา อัศนธรรม รามาธิบดี
1224 รศ นพ บรรยง ภักดีกิจเจริญ รามาธิบดี
1225 จงกลพรรณ สุทธิพิศาล รศ. ทญ. ข้าราชการบำนาญ จุฬาฯ
1226 พอใจ เรืองศรี รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ จุฬาฯ
1227 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล รศ. ทพ. ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1228 รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ รศ.ทญ.ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1229 วัชระ เพ็ชรคุปต์ รศ.ทพ. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1230 วิจิตรา วิพิศมากูล รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1231 อรนาฎ มาตังคสมบัติ รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1232 นีรชา สารชวนะกิจ รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1233 นิรดา ธเนศวร รศ.ทพญ. คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1234 ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ รองศาตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1235 ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดอกเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1236 นิตา วิวัฒนทีปะ รองศาตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1237 ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1238 กิติ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1239 ผศ. ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาลตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1240 อุดม ทองอุดมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม สงขลานครินทร์

1241 สิตา ถาวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1242 สุวดี เอื้ออรัญโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1243 ภาวิณีย์ ดิดรอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1244 นุสรา จันทร์สมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1245 เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1246 กัลยา ยันต์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1247 ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1248 ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1249 ขจร กังสดาลพิภพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1250 ทันตแพทย์หญิง ดร.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1251 วรานุช ปิติพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1252 ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1253 พนมพร วานิชชานนท์ ผศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1254 สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ผศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
1255 อรวรรณ จรัสกุลางกูร ผศ ทญ ปริทันตวิทยา ทันตะ จุฬา
1256 ณรงค์ โพธิเกตุ ผศ ทพ. คลินิกเอกชน
1257 ศิรวรรณ ส่งวัฒนา ผศ ทพญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1258 ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ ผศ. ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1259 ศานุตม์. มังกรกาญจน์ ผศ. ทญ. ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
1260 ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ผศ.ดร.ทพญ. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์

1261 นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ ผศ.ทญ. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1262 พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ ผศ.ทญ. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1263 วีรชัย สิงหถนัดกิจ ผศ.ทพ.ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1264 เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล ผศ.ทพญ. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1265 รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล ผศ.ระดับ8 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1266 อัญชลี วัชรักษะ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1267 อ.น.สพ.เจนภพ สว่างเมฆ อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (ทีมวิจัย MTRU; mineralized tissue research unit, Dent CU)
1268 สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
1269 อรุณวรรณ หลำอุบล อาจารย์ มศว
1270 ศรินทิพย์. กาญจนพิศาล อาจารย์ มหาลัยรังสิต
1271 พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1272 ภาณุรุจ อากิลาร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1273 วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1274 พลกร บูรณะปรพเสริฐสุจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิล
1275 สุธาภา ศรีอรุโณทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1276 วิชิดา ฉวีวรรณากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1277 สุพาณี บูรณธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1278 วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท อาจารย์์ ทันตแพทย์หญิง ดอกเตอร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1279 พรพรรณ มาตังคสมบัติ อาจารย์ พญ.ดร. คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
1280 คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์ ทญ ดร. มหิดล

1281 ยุพิน ส่งไพศาล อาจารย์, ทพ Niigata university
1282 พูนธิป ภัทรกุลวิวัฒน์ อาจารย์ทันตแพทย์ Western university
1283 ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1284 ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่
1285 สาวิตรี วะสีนนท์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ มช
1286 พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1287 ทญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1288 ไพบลย์ จิตประเสริฐวงศ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
1289 นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1290 รศ.ทญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1291 เอกรัฐ ภัทรธราธิป อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1292 กิตติศักดิ์ ทศพร อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1293 พนิดา ธัญญศรีสังข์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1294 จันทรกร แจ่มไพบูลย์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1295 ทญ. พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1296 ทญ.สุณิสา โรจนวิภาต อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1297 ญาณี ตันติเลิศอนันต์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1298 จารุพรรณ อุ่นสมบติ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1299 ใจแจ่ม สุวรรณเวลา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1300 วลีรัตน์ ศุกรวรรณ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1301 วันทนี มุทิรางกูร อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1302 วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1303 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1304 ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1305 พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1306 ขนิษฐ์ ธเนศวร อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1307 ปริม อวยชัย อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1308 ทพญ. พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1309 รศ.ทญ.รำไพ โรจนกิจ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1310 อ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1311 นายอุดม ว่องไวทองดี อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1312 ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
1313 อัจฉรา วัฒนาภา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1314 พิมพ์มาดา เกษรักษ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1315 วิไลรัตน์ วรภมร อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1316 สการัตห์ ประโมจนีย์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช
1317 เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
1318 ดวงรัตน์ กรสุวรรณสิน อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
1319 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1320 ท.เบญญาดา ธีระอรรถเวช อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศ่าสตร์ มศว

1321 กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.
1322 รศ ทพ ดร ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1323 วรกัญญา บูรณพัฒนา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1324 ธีระพงษ์ ม้ามณี อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1325 สุดา บัลลังก์ปัทมา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1326 ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1327 ณิชมน ไชยอนันต์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1328 อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1329 พงศธร พู่ทองคำ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1330 พิภพ สายแก้ว อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1331 ชูชัย อนันต์มานะ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1332 วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์
1333 ศศิวิมล เสนาะกรรณ์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตอพทยศาสาตร์ มอ
1334 กอบชัย ภูมิพาณิชย์ อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ มธ.
1335 นรชัย วงศ์กรเชาวลิต อาจารย์ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1336 วันทนี มุทิรางกูร อาจารย์ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1337 วิมลพรรณ จันทนะสุต อาจารย์ทันตแพทย์ ตณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1338 วิสากานต์. บุญไพศาลเสรี อาจารย์ทันตแพทย์ ทันต ฯ มธฺ
1339 สุปรีดา สุภนันตชาติ อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1340 กนกนัดดา ตะเวทีกุล อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

1341 พิสชา พิทยพัฒน์ อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
1342 ธนวัต ฤทธิ์ขจร อาจารย์ทันตแพทย์ ม รังสิต
1343 ฤดี สกุลรัชตะ อาจารย์ทันตแพทย์ ม.นเรศวร
1344 นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ อาจารย์ทันตแพทย์ ม.นเรศวร
1345 ชัชวิน อังกุรวสพร อาจารย์ทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
1346 กิตติธัช มงคลศิวะ อาจารย์ทันตแพทย์ มศว
1347 ชื่นชีวิต ทองศิริ อาจารย์ทันตแพทย์ มศว
1348 อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
1349 ปิ่นพนา ทัพโยธา อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1350 ภูมิศักดิ์ เลาวกุล อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1351 อ.ทพญ.พรพิมล หุดากร อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1352 ปรียพร ศรีมาวงษ์ อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1353 ผศ.ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1354 มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1355 อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1356 ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1357 ธนพจน์ นิลโมจน์ อาจารย์ทันตแพทย์ มอ.
1358 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ อาจารย์ทันตแพทย์ สงขลานครินทร์
1359 พลภัทร์ จรัสชัยวรรณา อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
1360 ธันยพร นิยมดี อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1361 เอกมน มหาโภคา อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร์
1362 ศิริกาญจน์ โพธิคุณ อาจารย์ประจำ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1363 พิริยะ เชิดสถิรกุล อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1364 ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1365 อ.ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์ อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1366 สิริพร พัฒนวาณิชชัย อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1367 ทญ. อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาฯ
1368 อาภัสรา. สุคนธปฏิภาค อาจารย์พิเศษ ม.มหิดล. ,ม.รังสิต
1369 ทญ.ชนัญญา เครืองาม อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1370 ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1371 สุเมธา เอนกสัมพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1372 กานต์ สุริยาศศิน อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1373 กมลทิพย์ ส่งตระกูล ผู้ช่วยอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
1374 ขนิษฐา รุ่งรุจี ผอ ศูนย์ทันตกรรม รพ เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
1375 พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ ผอ.กองทันตกรรม รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
1376 ปิยะดา ประเสริฐสม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย
1377 ทญ.เชาวดี พืชสะกะ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพร.ยะหา ยะลา
1378 นพ พรตระกูลเสรี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข
1379 สุวรรณ ประสงค์ตันสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข
1380 นายภราดร ชัยเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข

1381 จิราพร ชีวาสุขถาวร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข
1382 อตินาต ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข
1383 วลีรัตน์ ชุมภูปัน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร
1384 ทพญ.ดลฤดี ชุมภูรัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
1385 นายเธียรชัย วงศ์สวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1386 นายนราดล พิมลวิชยากิจ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1387 รสสุคนธ์ ทองไทย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ กทม.
1388 ทพ.อิทธิพล เธียรถาวร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
1389 ลัสกร สงวนดีกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทันตกรรม รพ.วชิรพยาบาล
1390 เอษณี มานะกิจศิริสุทธิ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทันตกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์
1391 สุนันทา ทั่งทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร.พ.บ้านแพรก
1392 จินดา พรหมทา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ .จอมพระ
1393 นววิธ. สิริขจรเดชสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ นราธิวาสราชนครินทร์
1394 บงกช เกียรติศิริโรจน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ นาบอน จ นครศรีธรรมราช
1395 ชลธิชา อารมย์เสรี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ พุทธโสธร จ ฉะเชิงเทรา
1396 วีระ อิสระธานันท์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ แม่จัน
1397 ละอองนวล อิสระธานันท์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ แม่จัน
1398 ณัฏฐ์. ศรีวช์รวัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ. นครปฐม
1399 ยุทธนา คำนิล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
1400 มนทิรา เพิ่มพูนสินสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ. แม่ฟ้าหลวง

1401 ทพญ.อิศราภรณ์ รัตนเชิดฉาย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
1402 ทพญ.กานต์ธีรา บัวสด ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กำแพงเพชร
1403 ศศิธร ตาลอำไพ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.จััังหาร
1404 จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
1405 นางปัทมพร วงศ์สกุลวิวัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.พิมาย
1406 นางเยาวพา จันทรบุตร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.โพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
1407 ทพ.พิบูลย์ ยิ่งอำพล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง
1408 ปาริชาติ ลุนทา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ฟ้าหลวง
1409 กิตติคุณ บัวบาน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ระมาด
1410 นิรุสลัน เยี่ยมคำนวน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
1411 มณฑา นิธิไชโย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ร่อนพิบูลย์
1412 ทพญ.เกศยา ทรัพย์สมพล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ระยอง
1413 อัญชัญ เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เวียงสา
1414 มารศรี แซ่เอ็ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสะเกษ
1415 พัชรินทร์ วงศ์ไชยา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
1416 นางชุติกร ตัญจพัฒน์กุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สิชล
1417 อับดุลรอซะ วงศ์นรานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สุไหงโกลก
1418 นางสุวรรณี ระบาเลิศ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี
1419 วรวรรณ คุโณทัย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพชลบุรี
1420 นางวรรณวิมล ตินะลา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

1421 วาทยุทธ กุลสุ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
1422 กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลคลองลาน
1423 ทพญ.ปัทมา หิรัญกาญจน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชะอวด
1424 ประกิจ ทรัพย์เกษมสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี
1425 นิรมล บุญยกิจโณทัย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1426 ทันตแพทย์ ถนอมศิลป์ ปัตลา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
1427 กชกร แถวสุวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพย่าบาลพยุหะคีรี
1428 นาย นิวัฒน์ เอี่ยวภักดีกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
1429 ทพญ.อารีย์ ภูมิประเสริฐโชค ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1430 ภัทรา ชุนพงษ์ทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1431 อนุสรณ์ สุริยาวรกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
1432 ทัศไนย์ ตั้งมั่นคงวรกูล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลาดยาว
1433 มณี นันทรัตน์กุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
1434 ณัฐยา ลีลาอภิรดี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์
1435 รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1436 สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี
1437 ศริญทิพย์. ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6
1438 สุชาดา ฑีฆายุพันธุ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.ร้อยเอ็ด
1439 Manithee. Torsavetpong ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัด
1440 สมเกียรติ. อุดมไพบูลย์สุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1441 ลลนา ถาคำฟู ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
1442 วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1443 ทพญ.วิชชุดา โอทกานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กทม.
1444 ลัดดา วงษ์วีระวินิจ ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ
1445 ปภาวี ศรีสุวรรณวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
1446 พรพิมล พูนศรัทธา ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
1447 วรมน อัครสุต ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
1448 ทพญ.ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
1449 รจน์สุพรรณ แจ้งเจนกิจ ทันตแพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
1450 สามารถ ปิติเจริญพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
1451 ณพัชธีนันท์ เลิศพรภคิน ทันตแพทย์ชำนาญการ ร.พ.ทัพทัน
1452 ปฐมาภรณ์ นาคพิพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ ร.พ.ลำลูกกา
1453 เกียรติศักดิ์. ปั้งวณิช ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ มหาราชนครศรีธรรมราช
1454 ภณิดา ณ สงขลา ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ มหาราชนครศรีธรรมราช
1455 หนึ่งฤทัย สมคำ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ แม่จีน
1456 นริศา แซ่เตียว ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ วชิระภูเก็ต
1457 อัญญารัตน์ โชควิริยะจิตต์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม
1458 พนิตา ปัญจมานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ. กะพ้อ
1459 ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ. แจ้ห่ม
1460 วิยะดา บัวสาย ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ. วชิระภูเก็ต

1461 สิริพรรณ พันธ์พิบูลย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ
1462 พงศ์พันธ์ ตันติสวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ขามสะแกแสง
1463 นางนิลนรา ชโนวรรณะ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1464 ธเรศ เติมสุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
1465 ทพ.ปิยะรัฐ สุตเตมีย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ชนบท
1466 นสินี ศรีเผด็จ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ท่าแซะ
1467 ปราชญ์ พลวัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.นาโยง จังหวัดตรัง
1468 วริศรา ละอองศรี ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บางบ่อ
1469 เอื้อมพร ไตรวิจิตรคุณ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บางบัวทอง 2
1470 ชนัญญา เอื้อพูนวิริยะ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
1471 วชิราพร ปิ่นสุวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บำเหน็จณรงค์
1472 ณัฐชนน ศิริพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ปะนาเระ
1473 ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ปางศิลาทอง
1474 ชมพูนุท รัตนเชษฐากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.พล จังหวัดขอนแก่น
1475 ทพญ.วิมลทิพย์ มุทานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.พหลพลพยุหเสนา
1476 สุพัตรา เงินกลั่น ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.พุทธชินราช
1477 ชารีรัตน์ จิตต์ตรง ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
1478 วัชรพงษ์ จอมจันทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.แม่จัน. สสจ.เชียงราย
1479 วาทินี เกษมสัย ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.แม่สอด
1480 พูลพฤกกษ์ โสภารัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1481 sarinlavan somboonchan ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.วัดโบสถ์
1482 เสาวลักษณ์ เดชาพีระพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.เวียงเชียงรุ้ง
1483 ภูริตา พุทธวารินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.เวียงเชียงรุ้ง สสจ.เชียงราย
1484 ทพญ.จิราภรณ์ วันทอง ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.แว้ง จ.นราธิวาส
1485 ฐาปนะ เฑียรทอง ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีประจันต์
1486 วรารัตน์ ใจชื่น ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสังวาลย์
1487 อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศูนย์อุดรธานี
1488 ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.สามชุก สุพรรณบุรี
1489 สุรจิต สมงาม ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
1490 จารีย์รัตน์ ณ วงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ห้วยแถลง
1491 พิมพ์ชนก ปันเจริญ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพช.
1492 พัชนีย์ อภิเศรษฐการ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพช.พิปูน นครศรีฯ
1493 จรัญญา ลีละสุวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ รพศ อุดรธานี
1494 วรรณรัช จุลกัลป์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
1495 สุภาวดี เชื้อพูล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนยวม
1496 ดรุณี จูพันทะ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียรใหญ่
1497 สุวรรณา สามบุญมี ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลดอนมดแดง
1498 กานต์นภัส ปีติอัครวัชร์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
1499 ชาคริต เอื้อวิทยา ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งฝน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
1500 ศิริเพ็ญ บรรจงเกลี้ยง ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำปาด

1501 กิตติยา พรหมชาติ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ
1502 ณิชวรรณ อิสริยกุลการ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย
1503 แกมแก้ว แสนภักดี ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบางระจัน
1504 รัตติยา สวัสดี ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
1505 ประภัสสร ลือโสภา ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมรัตต์
1506 นางสาวศิริพร วังศรี ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
1507 พรเทพ ลี้ภูมิวนิชย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าตอง
1508 วรวิทย์ สกุลไทย ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าพะยอม
1509 อุษณีย์ กัลยาธิ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
1510 จารุวรรณ จิรทองคำโชติ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
1511 ขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพรสวรรค์
1512 ศุกลรัตน์ บุญไชย ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเลย
1513 วรัญชลิกา ประสารศิวะมัย ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
1514 สิริพร ศรีอมรรัตนกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
1515 อนุสรณ์ จันทาวุฒิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
1516 พงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสามเงา
1517 มาลินี วัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสูงเม่น สสจ แพร่
1518 นางสาวจุฑารัตน์ เชี่ยววานิช ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง
1519 สาธินี นฤปกร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง
1520 นส.ประจงจิตร ธัมปสาโท ทันตแพทย์ชำนาญการ สาธารณสุขจันทบุรี

1521 ธนสาร เจิดเสริมอนันต์ ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ
1522 พิชญา สุเมธาศร ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง
1523 ศรัณย์ ขับสรา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
1524 นพวรรณ พิระชัย ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.มัญจาคีรี
1525 สโรชรัตน์ ปิตุวงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1526 ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบางใหญ่
1527 ทพญ.มาลี. วันทนาศิริ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำลูกกา
1528 สุทธิมาศ วงษ์ประภารัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
1529 สุมาลี อรุณรัตนดิลก ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีl
1530 นางมัณฑนา ฉวรรณกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
1531 ทญ.ชลธิชา พุทธวงษ์นันทน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
1532 หนึ่งนุช พิมพาภรณ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1533 จโรจน์ คืนตัก ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ทุ่ง
1534 มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เซี่ยวซาญ สำนักงานสาธารณสุขศรีษะเกษ
1535 ณัฐณี ปรัชญาธเนศกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย
1536 วรรณวิภา ฉันทร์มิตรกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1537 พัทธมน ลีละชัยกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1538 ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1539 บัณฑิต วิวัฒนานุกูล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1540 ทพญ.เหมรัตน์ แช่มไพโรจน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

1541 ปิ่นพร ไทยวัชรามาศ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1542 ทพญ.สิริมา ศรีตั้งศิริกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
1543 พันธ์พิศา ตุรงค์เรือง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.บ้านหมี่
1544 นายคเชนทร์ บุญรอด ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกระบี่
1545 ศิระประภา วิจิตรปัญญาเมธี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ คลินิกเอกชน
1546 ฐานียา โค้วตระกูล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์เอกชน
1547 วนพร นพนาคีพงษ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1548 ณัฐสิมา ทรงเดชะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ นาบอน
1549 สุกัญญา ชัยศุภรัศมีกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ พิจิตร
1550 ธัญญา บำรุงศักดิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ มะขาม. จ.จันทบุรี
1551 ภาชินี ปลั่งพิมาย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ มายอ
1552 บดินทร์ ตั้งตระกูล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ วิเชียรบุรี
1553 ภัทมน ควสิทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ สรรพยา
1554 เพ็ญพิชญา พลชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
1555 พันรุ่ง ธีระวัมน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ. สิงห์บุรี
1556 พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ. หัวหิน
1557 รัตน์ธญา เวชพิมล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กาญจนดิษฐ์
1558 ชาญชัย. พัฒนวิริยะพิศาล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กาญจนดิษฐ์
1559 นิรุทธ์ ล่องเซ่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กาบัง จ.ยะลา
1560 ทพ.วรศักดิ์ ชัยวิภาส ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

1561 นันทวัน วิศวเวช ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
1562 ภูกมล วงษ์ศรีแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เขมราฐ
1563 ณิชา บูรพาชีพ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1564 ประวีณา รัตนทองโกมล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.คลองขลุง
1565 ทพญ นลัทพร เดชพุทธวัจน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.จุน พะเยา
1566 โชติกา สุทธิไตรรงค์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ชัยนาทนเรนทร
1567 ทัศไนย วงศ์ปินตา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ท่าวังผา สสจ.น่าน
1568 นางสาวราณีวรรณ วรวัฒน์ปรียากร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.นาเยีย
1569 สิริดา อรุณเจริญสุข ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ่อพลอย
1570 ทพ.มงคล พวงเพชร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
1571 กฤติกา กูลแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านนาเดิม
1572 แพรวพรรณ มาสู่ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บุณฑริก
1573 ภาสิรี ทองไทย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ประโคนชัย
1574 ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พญาเม็งราย
1575 สุจิตรา สุนทรปกรธณ์กิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ภูเขียว
1576 อภิชญา ศรีเสถียร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.แม่สอด
1577 รัศศิธร พรหมโหร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ยะหริ่ง
1578 ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1579 อัญธิกา ด่านเฉลิมนนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
1580 น.ส.วิภาศินี สังข์ขาว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.วิเศษชัยชาญ

1581 กนกกานต์ ขวัญสังข์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีบรรพต
1582 ทพญ. วิชนี สุมนเตชะรัตน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สงขลานครินทร์
1583 สุดา แซ่เตียว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สตูล
1584 ชุติมา อุ่มอยู่ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สรรคบุรี
1585 บุษบา เปลี่ยนศรีทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สร้างคอม
1586 ทญ.เกี่ยวกิต เลิศพยับ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สิชล
1587 วนิตา หมะสะอะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุไหงปาดี
1588 พนิตา สืบสุรีย์กุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.หล่มสัก
1589 กาลัญญุตา ตันสวัสดิ์เจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ห้วยแถลง
1590 วีรยา สุวรรณเกตุนนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.หันคา
1591 ประพัฒน์ ศานติวงษ์การ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพช.เขาสมิง จ.ตราด
1592 น.ส.ปวีณา ยิ้มอาจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์
1593 ศิรนันท์ พราหมณี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพร.ฉวาง นครศรีธรรมราช
1594 วศิน โกมลหิรัญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์
1595 มณีรัตน์ กิจชลวิวัฒน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุยบุรี
1596 กุลนันต์ ธนพานิชกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
1597 สุธิดา วานิชชานนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะพะงัน
1598 สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี
1599 กิติศักดิ์ วาทโยธา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
1600 เอมวลี ฤดีจรัสวัลย์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคง

1601 มุทิตา ไชยชนะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลควนกาหลง จ.สตูล
1602 นส.พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคำม่วง
1603 อภิชญา. สุธรรมวาท ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
1604 นางลัดดา เกียรติปานอภิกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1605 หทัยรัตน์ เพิงรัตน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
1606 ธิติชญาณ์ รินพล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลตาคลี
1607 สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1608 นางสาวณัฐฐาภรณ์ นาคพิน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
1609 สิรวิชญ์ พินอจรัตนพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย
1610 ภาณุวัฒน์ ตันประสาท ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งฝน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
1611 ภิญญดา ชูใหม่ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งสง
1612 นัฐไท วงศ์ทองดี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทรโยค
1613 ธนาภรณ์ ต่อศรีเจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทรโยค
1614 รัดเกล้า พุทธสุวรรณ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก
1615 ชวัลกร กลวัชร์ศรัณย์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน
1616 พัณนิดา มูลศรีแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1617 วรัญญา อติศักดิ์กุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร
1618 ฝนทิพย์ กองอินทร์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข
1619 วิภาดา ดิษฐ์เจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านไร่
1620 พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

1621 ปิติพร พรพุทธานนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปะเหลียน
1622 ศิวกร เจียรนัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปัตตานี
1623 วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลป่าบอน
1624 สาริศ ปิยสุนทร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1625 จุฬาลักษณ์ สมดี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยส
1626 อนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา
1627 วิธวัช วงศ์สมุทร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพัทลุง
1628 พลอยกนก ศิริธนชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูเวียง
1629 วีรยา ป้องมิตรอมรา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัตนบุรี
1630 ทศวรรณ บุญแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลรือเสาะ
1631 ชนาวิน เทพประสิทธิ์ศักดา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1632 เพชรไพลิน การจนารักพงค์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
1633 ฐานันดร์ ศรีทิพโพธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
1634 นายวรพล สุนทรการวิโรจน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
1635 ฉวีวรรณ ทองสีงามตา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองกี่ บุรีรัมย์
1636 ทพ.พงษ์ศักดิ์ สลีแดง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองฉาง
1637 กษมา ศรีสังข์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองไผ่
1638 พัชรี เกียรติกิตติกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหล่มสัก
1639 ภาคภูมิ สุนทราภิรมย์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุบลรัตนฺ
1640 ชุติมณฑน์ ลีลาอาภรณ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ วสส.ชลบุรี

1641 ธิดา วรรังสฤษฎิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ ปราจีนบุรี
1642 กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.กาญจนบุรี
1643 ราเมศ คูสกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.นม.
1644 จารุพร ลิ้มตระกูล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.มหาสารคาม
1645 ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ร้อยเอ็ด
1646 นันทิชา จันทร์รุ่งอุทัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.สระแก้ว
1647 นที ปฐมกุลวงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.สุโขทัย
1648 รสสุคนธ์ หมวกทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.อุทัยธานี
1649 วราวคณา แท่นตั้งเจริญชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.อุบล
1650 นพวรรณ อดุลยพิเชฏฐ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สาธารณสุข
1651 ศริยา แก้วงาม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1652 สุทธิศักดิ์ ตั้งสกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
1653 ชัชฎาภรณ์ ปลอดโปร่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
1654 นางสาว ชุติภา โกมลพันธ์พร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
1655 ญาณิชศา มะโนปิง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขลำปาง
1656 ปริยากร สุขนิยม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1657 ภัคพงศ์ รุจิรัตนากุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เอกชน
1658 ปฐมพงศ์ เครือจันทร์ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ รพ มายอ จ ปัตตานี
1659 นายยงยศ ธรรมศรีสกุล ทันตแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข14
1660 ภัคคนันทน์ รุ่งสิตา ทันตแพทย์เอกชน คลินิก

1661 ปรารถนา ดำรงเกียรติเวช ทันตแพทย์เอกชน คลินิกทันตกรรมบีทูสไมล์
1662 ทพ.บุญชัย จินตนาวสันต์ ทันตแพทย์เอกชน คลินิกเอกชน
1663 ธิติ ศิริไกร ทันตแพทย์เอกชน ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ
1664 อุมาวดี พัฒนะเอนก ทันตแพทย์เด็ก รพ.ศิครินทร์ (เอกชน)
1665 นาถวิภา เติบศิริ ทันตแพทย์ทั่วไป รพ.วิชชัยยุทธ
1666 ทพ.ราเชน เพียรพนาเวช ทันตแพทย์ทั่วไป อิสระ
1667 นิลวรรณ แก้วธรรมานุกูล ทันตแพทย์ทั่วไป เอกชน
1668 ปิยะนุช เอกก้านตรง ทันตแพทย์ กรมอนามัย
1669 การะเกด อภิสิทธ์วิทยา ทันคแพทย์ คลินิกกาีะเกดทันตแพทย์
1670 ทพญ. มลฤดี ชยวัฒนางกูร ทันตกรรมหัตถการ คลินิกเอกชน
1671 ทันแพทย์หญิงวิไลพร ชื่นกลิ่น ทันตแพทย์ –
1672 อุดมศักดิ์ เกียรติชัยไพบูลย์ ทันตแพทย์ –
1673 วรนุช พร้อมนาวิน ทันตแพทย์ 171ถนนหมืปนหาญ อ.เมือง สุพรรณบุรี72000
1674 ทพญ.มรกต กฤตย์กุลเจริญ ทันตแพทย์ BNH Hospital
1675 Supaporn suthprasertporn ทันตแพทย์ Bnh hospital
1676 ประพุทธ์ ธีรฐิตยางกูร ทันตแพทย์ c smile clinic
1677 วิเศษ สุนทราทรพิพัฒน์ ทันตแพทย์ clinicรักฟีน
1678 ทพญ. กรุณา สุริยะวงศ์ ทันตแพทย์ Dent@Paragon, Siam Paragon
1679 Kutapann Pornpermpoon ทันตแพทย์ Dental department, Camillian hospital.
1680 ดนธยา เยาว์เจริญสุข ทันตแพทย์ ่Dentalworld Clinic จ เชียงใหม่

1681 ไวนวุฒิ มานะขันติกุล ทันตแพทย์ Family Dental Clinic
1682 จักรกฤช สยังกูล ทันตแพทย์ Free train
1683 ธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี ทันตแพทย์ grace dental care clinic
1684 Wisit wongworawit ทันตแพทย์ Rakun dental clinic at suratthani
1685 สิรินันท์ ตั้งอยู่สุข ทันตแพทย์ กทม.
1686 อรชร. ทองบุราณ ทันตแพทย์ กรมการแพทย์
1687 ทพ.มานิต รัตนกิจกมล ทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ
1688 นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1689 ปนัดดา เอโหย่ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1690 ศศินี บุญประกายแก้ว ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1691 พิมพา อภิสิทธิ์วิทยา ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1692 ศ่ิริชัย ตันตระกูลเจริญ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1693 อ้อมจิตร์ อายุพัฒน์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1694 สุนันท์ สิงห์ทอง ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1695 เพียงดาว ศนีวชิรวัฒน์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1696 ณัฐวิชช์ นาคพงษ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1697 นิติ – หงษ์เทียบ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1698 สาวิตรี อนุพันธ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1699 อัญชลี มีเพียร ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1700 ชิดชนก แก้วสุจริต ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1701 ปาริมา นันทรักษ์ชัยกุล ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1702 ภาชินี โก้สกุล ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1703 กฤติยา อมรรัชยาวิจารณ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1704 ณัฐพร ปริญญาพรหม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1705 ณัฐพร เนียมหุ่น ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1706 จุฑามาศ วชิรพงศ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1707 ดุจฤดี เลิศเพียรธรรม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1708 วนัสนันท์ ลียวัฒนานุพงศ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1709 นิเทศ คอวินิจ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1710 นพวรรณ พรพันธุ์อนุวงศ์ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1711 วสันต์ ประเสริฐสม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1712 ธนกร สอวิเศษ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1713 ภวิกา จิระเมธากุล ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1714 กรองทิพย์ เสกธีระ ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1715 มนทิรา สุขเอี่ยม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข์
1716 จินตนา อยู่เย็น ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข /รพ.บุณฑริก
1717 นภาพร เรืองสุขอุดม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุจ
1718 อัมพิกา ภู่ทิม ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
1719 เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา ทันตแพทย์ กรุงเทพ
1720 ทพญ สัจจาพร นพคุณ ทันตแพทย์ กลาโหม

1721 เกื้อกูล อาชามาส ทันตแพทย์ กลาโหม
1722 กมลทิพย์ อินทวิเชียร ทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ร.พ.มหาราช นครศรีธรรมราช
1723 สุวิมล รุ่งเรืองศิริพันธ์ ทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง
1724 ชิตาภา เลิศประดิษฐ์ ทันตแพทย์ กองทัพอากาศ
1725 รท.หญิง อทิตยา วงศ์พร้อมมูล ทันตแพทย์ กองบัญชาการกองทัพไทย
1726 ทพญ. นวลแข อิศรางกูร ณ อยุธยา ทันตแพทย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1727 จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์ ทันตแพทย์ กำลังศึกษาต่อ
1728 ทญ. จินตนา ทุมโฆสิต ทันตแพทย์ เกษียน
1729 อิสรา วงษ์ประภารัตน์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1730 ณิชดา เตชธุวานันท์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1731 โสภิตา ทวีถาวรสวัสดิ์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1732 ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1733 พิมพ์ญาดา สิทธิคุณกิตติ์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1734 ชลธี เวโรจน์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1735 วิทวัส มานิตพิศาลกุล ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1736 วีณา วุฒธนานนท์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1737 สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช
1738 พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1739 ทพญ. เพชรสิรี หอวรรณภากร ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1740 สุธิสา บุญรำลึกถนอม ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1741 เดือน ปัญจปิยะกุล ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1742 พิมลมาศ ณ สงขลา ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1743 รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1744 สมดุลย์ หมั่นเพียรการ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1745 จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์ ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1746 เกตุกัญญา สุวรรณประทีป ทันตแพทย์ คลนิกเอกชน
1747 โชคชย รักงานช่าง ทันตแพทย์ คลนิกเอกชน
1748 ภักดี ภู่พัฒน์ ทันตแพทย์ คลิกนิกเอกชน
1749 ชวลิต ศรีวงศ์ ทันตแพทย์ คลินิก ทันตแพทย์ชวลิต
1750 ดาวิกร หาญวชิรพงศ์ ทันตแพทย์ คลินิกจัดฟันสองคุณหมอ ขอนแก่น
1751 รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย ทันตแพทย์ คลินิกจัสท์ฟัน
1752 อุษา แสนโภชน์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม
1753 ฉมาภรณ์ ขันแข็ง ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม
1754 พันแสง แสงสุวรรณ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม หมอไทย
1755 ทพ. อภิรักษ์ กิตติชัยศรี ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมดีเด๊นท์ นครชัยศรี
1756 วรณัฐ อำนวยพันธ์วิไล ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมเดอะฟัน จ.นครสวรรค์
1757 ทพญ.ชุติมา ยอดสุวรรณ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมต้นอ้อ
1758 ลิขนา เหมะพรรณ์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมนาเดนท์
1759 สุวิมล สุเมธิวิทย์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมบ้านเติมยิ้ม
1760 ทพ.ญ. นงนุช อุดมยมกกุล ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมบ้านหมอหน่อย
1761 ปภัชญา จารุอธิภัทร ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมปภัชญา
1762 วรรณภา. ทัศนกุลพันธุ์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมมายเดนทิสท์
1763 คมคาย ศรีจันทร์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมเมจิกสไมล์
1764 อิศราภรณ์ ยังสูงเนิน ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์
1765 รัชดา พิริยะศักดิ์จินดา ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม นครสวรรค์
1766 ทพญ.ชิดชนก จารุวรรณากร ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมสนามบินน้ำ
1767 วรศาสตร์ อาชวานันทกุล ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมหมอวรศาสตร์
1768 หรรษา ตันเจริญ ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมเอกชน
1769 ทพญ.ศิริรัตน์ อริยเดชวณิช ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมแอทสไมล์
1770 วัฒนา สงวนน้อย ทันตแพทย์ คลินิกทันตแพทย์
1771 ทพญ. ศิริประภา กิตติพิบูลย์ ทันตแพทย์ คลินิกทันตแพทย์จอมสุรางค์
1772 จุฑา ศิริสะอาด ทันตแพทย์ คลินิกทันตแพทย์จุฑา
1773 สมพิศ จรัสจรุงเกียรติ ทันตแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ธรณินทร์
1774 สุกานดา ลีวิสุทธิกุล ทันตแพทย์ คลินิกทันตแพทย์อนุวัตร
1775 ทพญ เปรมจิต ภระมามร ทันตแพทย์ คลินิกธัญรักษ์ฟัน
1776 สุวิทย์ ธิติคุณากร ทันตแพทย์ คลินิกบ้านทันตกรรม
1777 ไพรัช วงศ์รักนิยมไทย ทันตแพทย์ คลินิกบ้านรักษ์ฟัน
1778 นส.พัณณวดี จันทรวิจิตี ทันตแพทย์ คลินิกพัณณวดีทันตแพทย์
1779 พรรณราย แซ่อึ้ง ทันตแพทย์ คลินิกมันตกรรมพรรณราย
1780 ฐิติมา ภู่นภาประเสริฐ ทันตแพทย์ คลินิกยิ้มฟันสวย

1781 พักตราภรณ์ วงศ์วรวิทย์ ทันตแพทย์ คลินิกรักษ์ฟัน อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
1782 สุดสุข ทองธรรมชาติ ถาวรธนสาร ทันตแพทย์ คลินิกศูนย์ทันตกรรมสีลม
1783 ทพญ.จารุวรรณ คล้ายอุดม ทันตแพทย์ คลินิกสมาร์ทสไมล์เด็นทัลเพลส @ เกษตร-นวมินทร์
1784 ไชยวัฒน์ เกรียงไกรรัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกส่วนตัว
1785 จิราภรณ์ อึ้งิารี ทันตแพทย์ คลินิกส่วนตัว
1786 ทพญ.สิริลักษณ์ วณิชวรนันท์ ทันตแพทย์ คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์
1787 ทพ.โสรัจ อุรุพงศา ทันตแพทย์ คลินิกโสรัจทันจแพทย์
1788 นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ทันตแพทย์ คลินิกหมอรักษ์ฟัน
1789 พิมพ์อร อำนาจวิจิตร์ ทันตแพทย์ คลินิกอิสระ
1790 ณัฐกานต์ หิรัณยภานันท์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1791 ทญ.วสุมา จินตรัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1792 ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1793 กิตติมา วังวรัญญู ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1794 ทญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1795 ฐิติพร เต็มสุขยิ่ง ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1796 ลลิตา ศุภนิตยานนท์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1797 ขวัญฤทัย สมศักดิ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1798 นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1799 สุวีรา เพทายบรรลือ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1800 ทพญ. มะลิ รุ่งเรืองชัยบรูณ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน

1801 เสาวนันท์ ภิญโญวัฒยากร ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1802 วัชโรบล สามล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1803 สิริพร เจนสุขทรัพย์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1804 พิมพ์รจิต ประเสริฐ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1805 อริสา วงษ์ศุทธิภากร ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1806 สุปราณี ภู่พัฒน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1807 ทพญ.ณัฐญา ชินพงสานนท์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1808 ออมใจ ฮั่นตระกูล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1809 ทพ.สมนึก ฉัตรนันทเวช ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1810 ทพญ. เพ็ญพรรณ อนันตเจริญ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1811 ทพญ. สันทิมา พ่วงพิทยกุล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1812 จิริยา เตชสิทธิ์บุญรัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1813 ศรัณยา เรณูสวัสดิ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1814 ปิยเนตร อิทธิชัยเจริญ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1815 ศศิพิมล จันทร์รัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1816 อรอาภา. ศราธพันธุ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1817 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1818 ทพญ.กุลจิรา จริยชาติ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1819 เสาวภา วิชิตโชติ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1820 พัฒน์พงศ์ เมฆาวุฒิกุล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน

1821 ธนัฏฐา เจริญใจ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1822 ฐปณีย์ ชลายน ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1823 นายกิตติพงษ์ ธีระรังสิกุล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1824 นายภนุวัศ เกื้อกิจ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1825 นิศานาถ ประวีณวงศ์วุฒิ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1826 ณัฐปภัสร์ สิรบนิพัยธกุล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1827 สุชิต ไพศาล ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1828 ทพ.ญ.พรรณราย ฝั่งสระ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1829 พัชรินทร์ รุ่งนภาเวทย์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1830 เพ็ญศรี เกรียงไกรรัตน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1831 อรอนงค์ กาญจโนภาส ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1832 ธตรัฐ วนาภิรักษ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1833 พัดชา. กาวีระจันทร์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1834 มณีพรรณ ปัญญานุสรณ์กิจ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1835 ทพ.กมล ตั้งกิจงามวงศ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1836 เกศดา ตระการวิจิตร ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1837 ดวงกมล กลิ่นถนอม ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1838 กานต์ สิริเกียรติ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1839 ทญ.ดวงจันทร์ เวียงธีรวัฒน์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
1840 ทพญ.หนึ่งฤทัย กันธัญญะทรัพย์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน จ.ชุมพร

1841 สุรพล ศรีอรุณลักษณ์ ทันตแพทย์ คลินิกเอกชล
1842 ์วิทยา ปัพพานนท์ ทันตแพทย์ คลินิค
1843 วีรยา พิพัฒน์ศาสตร์ ทันตแพทย์ คลินิคทันตกรรมwhite smile
1844 ทพญ. กิตติพร จงขจรพงษ์ ทันตแพทย์ คลินิคทันตกรรมกิตติพร
1845 กิจติพงษ์ รัตนประพันธ์พร ทันตแพทย์ คลินิคทันตแพทย์ กิตติพงษ์
1846 ทพ.รังสรรค์ จิรังษีวัฒนะ ทันตแพทย์ คลินิคทันตแพทย์สายไหม
1847 หทัยพิชญ์ เหลืองอร่ามพานิช ทันตแพทย์ คลินิคสุขภาพฟัน
1848 พรระพี นาคพงษฺ ทันตแพทย์ คลินิคเอกชน
1849 ทิพย์วาที จีรธนิตพงศ์ ทันตแพทย์ คลินิคเอกชน
1850 ทพญ พรผกา ทองดี ทันตแพทย์ คลินิคเอกชน เมืองฮ่องกง
1851 นายวงศ์วุฒิ โอทยากุล ทันตแพทย์ คลินิคแอลดืซี
1852 ทพญ.สุกาญดา สกุลวัชรโยธิน ทันตแพทย์ คลินิดเอกชน
1853 นางพัชณิดา บรรพบุตร ทันตแพทย์ คลีนิก
1854 ปิยะธิดา กล้าสกุลวงศ์ ทันตแพทย์ คลีนิกเอกชน
1855 จารุวรรณ-โกสุมบงกช ทันตแพทย์ คลีนิคจารุวรรณทันตแพทย์
1856 ดารณี พึ่งรัศมี ทันตแพทย์ คลีนิคดารณีทันตแพทย์
1857 สุวพร นครน้อย ทันตแพทย์ คลีนิคบ้านหมอฟัน
1858 กนิษฐา ยิ่งเจริญสุข ทันตแพทย์ คลีนิครักษ์ฟัน
1859 ท.พ อภินันท์ ปานสุวรรณ ทันตแพทย์ คลีนิคอภินันท์ทันตแพทย์
1860 กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ ทันตแพทย์ คลีนิคเอกชน

1861 พนิดา เตชะมีนา ทันตแพทย์ คลีนิคเอกชน
1862 สีตลา แสงกาญจนวนิช ทันตแพทย์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์รพ รามาธิบดี
1863 วรรธิดา จิตตานนท์ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม รามาธิบดี
1864 ธีรนุช สัณหรัติ ทันตแพทย์ จังหวัดเพชรบุรี
1865 คีนนา ตันติกุล ทันตแพทย์ จุฬา
1866 ทพญ.วรรัตน์ อภิรักษ์เดชาชัย ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1867 ทพ.กมล บุดดา ทันตแพทย์ จุฬาฯ
1868 สุรพล ประเทืองธรรม ทันตแพทย์ เจ้าของคลีนิค
1869 ดิสพร ชยานันท์ ทันตแพทย์ ดิสพรทันตแพทย์คลินิค
1870 จิรารัตน์ ฉลาดธัญญกิจ ทันตแพทย์ เดนต้าวิลเลจคลินิกทันตกรรม
1871 ศรียุดา หลายวัฒนไพศาล ทันตแพทย์ ทบ.
1872 วิชาญ ดีศรี ทันตแพทย์ ทันตแพทย์อิสระ
1873 ทพญ.พรทิพย์ พิรุณสาร ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1874 ทพญ.ลีล่า เลาหวิรภาพ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1875 รินเดช ขจรนิติกุล ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1876 วรินทร สำราญ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1877 วันวัสสา สวินทร ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1878 พรทิพย์ แซ่อึ้ง ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1879 ทิฆัมพร ปณิธานะรักษ์ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เอกชน
1880 ทพญ.รุ่งตะวัน อภินันทน์ ทันตแพทย์ เทศบาลนครอ้อมน้อย

1881 นายธวัช เลิศวีระศิริกุล ทันตแพทย์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ก.มหาดไทย
1882 ปานตา เจริญลาภ ทันตแพทย์ ธนิยะเดนทอลคลินิก
1883 ทพ.ธีรศักดิ์ จงเจริญใจ ทันตแพทย์ นีโอสไมล์เด็นทัลคลินิก
1884 สุพร-ทองฤทธิ์ ทันตแพทย์ บ.เบญจเวชจำกัด
1885 บุญชัย บุญสิตานารา ทันตแพทย์ บ้านทันตแพทย์บุญชัย
1886 วราพร เมฆาวุฒิกุล ทันตแพทย์ ประมวญทันตคลีนิก
1887 เกื้อพงษ์ เมฆาวุฒิกุล ทันตแพทย์ ประมวญทันตคลีนิก
1888 ปรียา เศรศฐกิจนุกูล ทันตแพทย์ ปรียาคลินิกทันตกรรม
1889 เผด็จ กันทอินทร์ ทันตแพทย์ ปอสาทันตคลินิก
1890 ทพญ. กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร ทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
1891 ทญ.ระวีวรรณ ศิลาพิชิต ทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเมโย
1892 สิริรักษ์ สุนทรจิรกาล ทันตแพทย์ พิชิต – สิริรักษ์ สหคลินิก จ. ตราด
1893 นิศา ทองนพคุณ ทันตแพทย์ พิษณุโลก
1894 นันทพร สังขะวิชัย ทันตแพทย์ ฟันฟันเดนเทิลคลินิก
1895 สุภัทร รสิกวรรณ ทันตแพทย์ ภัทรคลินิก
1896 ทพญ.อัมพวา สุนิตย์สกุล ทันตแพทย์ ภาคเอกชน
1897 ทพญ.อัครวรรณ์ พงศ์เลิศนภากร ทันตแพทย์ ภาคเอกชน
1898 กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์ ทันตแพทย์ ม.เกษตร
1899 คมศักดิ์ โชคอำนวย ทันตแพทย์ ม.มหิดล
1900 อัมพาภรณ์ นิธิประทีป ทันตแพทย์ ม.รังสิต

1901 ณัฏฐา เอี้ยวฉาย ทันตแพทย์ ม.อ.
1902 ดรุณี โอวิทยากุล ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัย
1903 ศุภลักษณ์ ต้นกันยา ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1904 อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1905 อนุรักษ์ พันธุ์คงทรัพย์ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906 ทัศน์ทวี เข็มวงษ์ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1907 สุปัญญา นัยวิกุล ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1908 ทพญ.สุพิชชา สวัสดีมงคล ทันตแพทย์ มหิดล
1909 Saowanee turongkaravee ทันตแพทย์ มหิดล
1910 อารยา สังข์อุบล ทันตแพทย์ มหิดล
1911 ขวัญจิรา วรินทรา ทันตแพทย์ มหิดล
1912 ศิริพร เจริญศรี ทันตแพทย์ แม่บ้าน
1913 วสุ ดีเสมอ ท.3755 ทันตแพทย์ โมเดิร์นเดนทัลคลินิก ขอนแก่น
1914 บงกช อิงสุวรรณ ทันตแพทย์ ไม่มี
1915 อรุณจรัส จารุจารีต ทันตแพทย์ ไม่มีต้นสังกัด
1916 เมธาวี อังคทะวานิช ทันตแพทย์ ร.พ.กลาง
1917 ปิ่นมณื สิริวีรพจน์ ทันตแพทย์ ร.พ.ธนบุรื
1918 สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์ ทันตแพทย์ ร.พ.ธรรมศาสตร์
1919 เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย ทันตแพทย์ ร.พ.บางใหญ่
1920 ศิริกุล เหลืองชวพงศ์ ทันตแพทย์ ร.พ.เมโย

1921 ปีติชไม ภิรมย์ภักดิ์ ทันตแพทย์ ร.พ.วัฒนานคร
1922 วนัส อินปรา ทันตแพทย์ ร.พ.สมเด็จพระญาณสังวร องเวียงชัย จ.เชียงราย
1923 ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ ทันตแพทย์ ร.พ.หาดใหญ่
1924 รุ่งทิพย์ ลีรุ่งเรือง ทันตแพทย์ รพ
1925 อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์ ทันตแพทย์ รพ กรุงเทพ
1926 อรดัตั้งทองเพ็ชร ทันตแพทย์ รพ กำแพงแสน
1927 แพร จิตตินันทต์ ทันตแพทย์ รพ ขางใหญ่ นนทบุรี
1928 ธนกฤต นพคุณวิจัย ทันตแพทย์ รพ ค่ายธนะรัชต์
1929 รณิดา ไวว่อง ทันตแพทย์ รพ เชียงคาน
1930 ทพญ วริยา พันธ์ประสิทธิ์ ทันตแพทย์ รพ ทันตกรรม มข
1931 จันทิก อริยานนท์ ทันตแพทย์ รพ นครปฐม
1932 ทพญ สุรีรัตน์ สูงสว่าง ทันตแพทย์ รพ น่าน จ น่าน
1933 นิตยา ลาภะกุล ทันตแพทย์ รพ บางกระทุ่ม
1934 แพร จิตตินันทน์ ทันตแพทย์ รพ บางใหญร นนทบุรี
1935 พิมพ์สิริ. ศิริรัตนเก้า ทันตแพทย์ รพ พระปกเกล้า
1936 ณัฐพล วาณิชย์โรจนรัตน์ ทันตแพทย์ รพ พัฒนานิคม ลพบุรี
1937 วิริยา เสนีย์รัตนประยูร ทันตแพทย์ รพ พัทลุง
1938 เหมวรรณ ดำริห์อนันต์ ทันตแพทย์ รพ เมโย
1939 เจษฎา ตโนภาส ทันตแพทย์ รพ โรงงานยาสูบ
1940 นส อัษฎา ประเดิมเร ทันตแพทย์ รพ ลำดวน สุรินทร์

1941 ลลิดา อสัตถพฤกษ์ ทันตแพทย์ รพ วชิระภูเก็ต
1942 จามรินทร์ สมบัติศิริ ทันตแพทย์ รพ วิภาวดี
1943 สุวิมล ชุนพงษ์ทอง ทันตแพทย์ รพ สมเด็จฯณ ศรีราชา
1944 ธัผญรัตน์ ศิริพงษ์เสถียร ทันตแพทย์ รพ สระบุรี
1945 สมชาย กิจสนาโยธิน ทันตแพทย์ รพ สุโขทัย
1946 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ ทันตแพทย์ รพ หลวงพ่อเปิ่น
1947 บุษราคัม พันธุ์ทวี ทันตแพทย์ รพ เอกชน
1948 ธนิต เกียรติปานอภิกุล ทันตแพทย์ รพ. BNH
1949 ทพ. เจษฎา ตั้งกิจงามวงศ์ ทันตแพทย์ รพ. กำแพงเพชร
1950 ปองกานต์ สุนทรฉาย ทันตแพทย์ รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
1951 พุทธกรอง รักษ์สันติกุล ทันตแพทย์ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
1952 รัสรินทร์ เฉลิมพรพัฒน์ ทันตแพทย์ รพ. บางบ่อ
1953 นส. กาญจนา ดวงสอาด ทันตแพทย์ รพ. บ้านโฮ่ง จ ลำพูน
1954 ปิยดา บุญเพ็ญ ทันตแพทย์ รพ. พนัสนิคม
1955 ชาลินี เทศศรี ทันตแพทย์ รพ. เพชรบูรณ์
1956 อรนุช เตชาธาราทิพย์ ทันตแพทย์ รพ. เสรีรักษ์
1957 เลิศพร เรืองสุขอุดม ทันตแพทย์ รพ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
1958 นางสาวพนารัตน์ ฉิมงาม ทันตแพทย์ รพ.50พรรษา
1959 สุภัชชา จรัสตระกูล ทันตแพทย์ รพ.กงไกรลาศ
1960 ภานิณี ลีกำเนิดไทย ทันตแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน

1961 ปัทมาภรณ์ โตสุขุมวงศ์ ทันตแพทย์ รพ.กรุงเทพพัทยา
1962 ปิยมน เครือหงส์ ทันตแพทย์ รพ.กลาง
1963 นุดี เอื้ออิทธิพร ทันตแพทย์ รพ.กลาง
1964 พนิตตา เริงรุ่งเรือง ทันตแพทย์ รพ.กำแพงแสน
1965 อังศุกา เศรษฐบรรจง ทันตแพทย์ รพ.เกษมราษฎรื
1966 เพ็ญทิพย์ สุธาสิริทรัพย์ ทันตแพทย์ รพ.โกรกพระ
1967 ภคธิดา ผลินยศ ทันตแพทย์ รพ.ขอนแก่น
1968 ธนิดา งามไพลิน ทันตแพทย์ รพ.ค่ายภาณุรังษี
1969 ปวีณา สง่าแสง ทันตแพทย์ รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
1970 อุมาพร คงสกุล ทันตแพทย์ รพ.จตุรพักตรพิมาน
1971 ทิพยาภรณ์ มาลา ทันตแพทย์ รพ.จะนะ
1972 กิติมา ลี้สุรพลานนท์ ทันตแพทย์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนคริทร์
1973 พรทิพย์ ศิริรัตนกูล ทันตแพทย์ รพ.เจ้าพระยา
1974 นงนภา หิรัญยะวะสิต ทันตแพทย์ รพ.เจ้าพระยา
1975 ปานวาด ศาสนกุล ทันตแพทย์ รพ.ชัยนาทนเรนทร
1976 เทพศิริ – จิตต์สวัสดิ์ไทย ทันตแพทย์ รพ.ชัยบาดาล
1977 ทญ.วรัทยา รัตนธรรมธาดา ทันตแพทย์ รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1978 นายสุเมธ กาญกระสัง ทันตแพทย์ รพ.ชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1979 นพคุณ พรพิชยานุรักษ์ ทันตแพทย์ รพ.ชุมพวง
1980 สุมิตร สูอำพัน ทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

1981 ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
1982 แอนจิรา ถานะวุฒิพงศ์ ทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
1983 ประไพ ชุณหคล้าย ทันตแพทย์ รพ.เด็ก
1984 จักรกฤษณ์ บุญยกิตานนท์ ทันตแพทย์ รพ.ตะกั่วป่า
1985 ปิยพงศ์ นิ่มปลอด ทันตแพทย์ รพ.ถ้ำพรรณรา
1986 น.ส ธนทิพ วิริยะวัฒนะ ทันตแพทย์ รพ.ทหารผ่านศึก
1987 จิรชาติ เชื้อภักดี ทันตแพทย์ รพ.ทองแสนขัน
1988 ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล ทันตแพทย์ รพ.ทัพทัน
1989 สมเกียรติ กาญจนสินิทธ์ ทันตแพทย์ รพ.ท่าวังผา
1990 อัจฉริยา กาญจนสินิทธ์ ทันตแพทย์ รพ.ท่าวังผา
1991 เฉลิมพล อนุดิตย์ ทันตแพทย์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
1992 นายพิมลพันธ์ จุ้งทอง ทันตแพทย์ รพ.ทุ่งหว้า
1993 ภัทธวรรณ จันทศรี ทันตแพทย์ รพ.ทุ่งใหญ่
1994 ศิรินนท์ รัตนปิยานนท์ ทันตแพทย์ รพ.นครชัยศรี
1995 ทพญ.ศศิธร จงเจริญใจ ทันตแพทย์ รพ.นนทเวช
1996 อังคณา ตั้นพันธ์ ทันตแพทย์ รพ.นวมินทร์ 9
1997 เทอดศักดิ์ อุตศรี ทันตแพทย์ รพ.นาหมื่น
1998 พัชรินทร์ วีระรักษ์เดชา ทันตแพทย์ รพ.บร.
1999 เอกชัย ภูบาลี ทันตแพทย์ รพ.บัวใหญ่
2000 ทพ.ญ.ศิริวรรณ. เทพรอด ทันตแพทย์ รพ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาฟ

2001 สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร ทันตแพทย์ รพ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2002 สายใจ เลิศวัฒนชัย ทันตแพทย์ รพ.บ้านลาด
2003 ธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ทันตแพทย์ รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2004 อรพรรณ รตินุกูลกิจ ทันตแพทย์ รพ.ปากท่อ
2005 นารินทร์ แก้วบัวสา ทันตแพทย์ รพ.ปากพลี นครนายก
2006 อุษณีย์ อุ่ยวัฒนพงศ์ ทันตแพทย์ รพ.ปาดังเบซาร์
2007 สมชาย กมลรุ่งวรากุล ทันตแพทย์ รพ.พญาไท2
2008 นัดดา มนูญศิลป์ ทันตแพทย์ รพ.พนมสารคาม
2009 ศรํญญา จิรธนานันท์ ทันตแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า
2010 ดวงรัตน์ โอวัฒนาพานิช ทันตแพทย์ รพ.พระนาราย์มหาราช
2011 ยุพดี พุ่มขจร ทันตแพทย์ รพ.พระพุทธบาท
2012 สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ทันตแพทย์ รพ.พระพุทธบาท
2013 พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์ ทันตแพทย์ รพ.พระมงกุฏ
2014 ดนัยา ศุภกาญจนกันติ ทันตแพทย์ รพ.พระแสง
2015 ปิยนุช วงศ์เครือศร ทันตแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2016 แพรวพรรณ ตินะลา ทันตแพทย์ รพ.พรานกระต่าย
2017 นายนวคุณ ชูรักษ์ ทันตแพทย์ รพ.พัทลุง
2018 อรุณี อดุลยพิเชฏฐ์ ทันตแพทย์ รพ.แพทย์รังสิต
2019 ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร ทันตแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
2020 ชูเกียรติ เที่ยงธรรม ทันตแพทย์ รพ.มิชชั่น ภูเก็ต

2021 ทพญ. เกศมณี อัษฎามงคล ทันตแพทย์ รพ.มิชชั่นภูเก็ต
2022 เกศมณี อัษฎามงคล ทันตแพทย์ รพ.มิชชั่นภูเก็ต
2023 ทพ.เมธี โกวิทวนาวงษ์ ทันตแพทย์ รพ.มิตรภาพสามัคคี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2024 ทพ.มังกร วสุวานิช ทันตแพทย์ รพ.เมโย
2025 ทพ.ดุษฎี ทองฤทธิ์ ทันตแพทย์ รพ.ยันฮี
2026 karp jittanoon ทันตแพทย์ รพ.ย่านตาขาว
2027 กาพย์ จิตตนูนท์ ทันตแพทย์ รพ.ย่านตาขาว
2028 นางปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ ทันตแพทย์ รพ.ร่อนพิบูลย์
2029 อุมาวดี นวลแสง ทันตแพทย์ รพ.ราชวิถี
2030 อัครินทร์ ว่องวรสวัสดิ์ ทันตแพทย์ รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
2031 กุมาริกา พวงผกา ทันตแพทย์ รพ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
2032 มานพ ปะจันทบุตร ทันตแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต
2033 ศุภกร ตันมิ่ง ทันตแพทย์ รพ.วังสะพุง
2034 สิริกุล ลีลาจารุวรรณ ทันตแพทย์ รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง
2035 พรพิศ เหลาพรม ทันตแพทย์ รพ.วาริชภูมิ สกลนคร
2036 รจิต จันทร์ประสิทธิ์ ทันตแพทย์ รพ.เวียงแก่น
2037 ครองพร คงครองทอง ทันตแพทย์ รพ.ศรีบรรพต
2038 วิชุดา วัฒนาเดช ทันตแพทย์ รพ.ศิครินทร์
2039 พัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล ทันตแพทย์ รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
2040 ภรภัทร เธียรโชติ ทันตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

2041 จันทร์อาภา สุนทระสังวร ทันตแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง
2042 นารีรัตน์ ธนวิบูลย์ ทันตแพทย์ รพ.สองพี่น้อง จ.จันทบุรี
2043 อวิกา ชุมวรฐายี ทันตแพทย์ รพ.สิชล
2044 ทพญ.จันทนา เสตสุวรรณ ทันตแพทย์ รพ.สินแพทย์
2045 ณัฐรุจี จุติดำรงค์พันธ์ ทันตแพทย์ รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต
2046 วรรธินี จันทร์หอม ทันตแพทย์ รพ.สีคิ้ว
2047 สุวิช จาดเจริญ ทันตแพทย์ รพ.สีคิ้ว
2048 สุพัตรา ไทยรุ่งโรจน์ ทันตแพทย์ รพ.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
2049 รสนันท์ จันทร ทันตแพทย์ รพ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
2050 เอกลักษณ์ ยงเยื้องพันธ์ ทันตแพทย์ รพ.หนองขาหย่าง
2051 สิริยาภา สำราญรมย์ ทันตแพทย์ รพ.หนองแซง
2052 ทพ.ธเนษฐ์ กมลอดิศัย ทันตแพทย์ รพ.หนองบัวแดง
2053 อณิรัฐ เทิดปฐวีพงศ์ ทันตแพทย์ รพ.หนองหญ้าไซ
2054 อัญชนา กิจแก้ว ทันตแพทย์ รพ.หนองใหญ่
2055 นส.สุธาทิพย์ ธรรมวัฒนกุล ทันตแพทย์ รพ.หัวหิน
2056 ภัสสรา ช่างเกตุ ทันตแพทย์ รพ.หัวหิน
2057 พิมพ์วิภา พลศรีเมือง ทันตแพทย์ รพ.หัสตะพาน
2058 จิรชยา อยู่เกษม ทันตแพทย์ รพ.แหลมสิงห์
2059 อมรรัตน์ ยมนา ทันตแพทย์ รพ.อบจภูเก็ต
2060 ทพญ.สุกัญญา ทับบุญ ทันตแพทย์ รพ.อุดรธานี

2061 ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล ทันตแพทย์ รพ.เอกชน
2062 อมรรัตน์ วุฒิชาติ ทันตแพทย์ รพ.เอกชัย
2063 ชุติมา พุ่มน้อย ทันตแพทย์ รพช
2064 ยุทธนา พินิจกิจ ทันตแพทย์ รพช หันคา สสจ.ชัยนาท
2065 กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท ทันตแพทย์ รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานั
2066 นทกมล วานิชกิตติกูล ทันตแพทย์ รพร.สระแก้ว
2067 ศิริพร ศรีบัวทอง ทันตแพทย์ รพศ.นครปฐม
2068 ธันว์นฤน สุจิพงศ์ ทันตแพทย์ รพสงขลานครินทร์ มอ หาดใหญ่
2069 ภัคพริ้ง สมภพรุ่งโรจน์ ทันตแพทย์ รพเอกชน
2070 สุทิพา ชินสว่างวัฒนกุล ทันตแพทย์ รัฐบาล
2071 จิตนภา มหาพล ทันตแพทย์ ราชการ
2072 เกศรินทร์ โรจนสมสิทธิ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาล BNH
2073 ทพญ.ณัฏฐ์ชยธร วุฒิกุลเจนธีรา ทันตแพทย์ โรงพยาบาล นครปฐม
2074 พิรุฬห์ เกียรติ์ศักดาวงศ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาล สมิติเวช
2075 ผลิกา เหลืองเรืองรอง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
2076 ทพ. ศรัณย์ เลี้ยงศรี ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
2077 วลัยรัตน์ ลียวัฒนานุพงศ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลขนอม
2078 วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
2079 ฉัตรชัย ภักดีอภินันท์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
2080 นายพงศ์พันธุ์ ผลประดับเพ็ชร์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลคูเมือง

2081 ธัญชนิต อุปถัมภ์ศิริกุล ทันตแพทย์ โรงพยาบาลชะอวด
2082 พัดชา อังสุโชติเมธี ทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน
2083 ทรงศักดิ์ มั่นคงสุจริต ทันตแพทย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์
2084 ณัฐหทัย ตรีธนูชัย ทันตแพทย์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
2085 ผกามาศ แตงอุทัย ทันตแพทย์ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
2086 อังคณา ลีโทชวลิต ทันตแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน
2087 กัญรินทร์ เบญจบุณยสิทธิ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
2088 ศศลักษณ์ ดวงอัมพร ทันตแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
2089 วันจักร สันติประชา ทันตแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
2090 ธัญมน เพชรรงค์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเทพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
2091 กิตติยา ยืนยิ่ง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง
2092 วิภาวรรณ พึ่งวารี ทันตแพทย์ โรงพยาบาลน่าน
2093 บุณฑริกา อู่นาท ทันตแพทย์ โรงพยาบาลน่าน
2094 ฐานพงศื์ อารีราษฎรื์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลนาบอน
2095 ธีรวัต ผายป้องนา ทันตแพทย์ โรงพยาบาลนาหว้า
2096 ศิรินาถ เพิ่มกสิกรรม ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์
2097 นายภูริชญ์ วัฒนศัพท์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางระกำ
2098 สิริลดา เลี้ยงบุญญพันธ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
2099 สิริพร พันธุ์คงทรัพย์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านไผ่
2100 สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

2101 จิรายุ วิเวกเมธากร ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
2102 ทพญ.สมาพร ชยะสุนทร ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
2103 ชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2104 ปณิตา ฤทธาภรณ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบีเอนเอช
2105 กรกฎ แก้วนา ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปง พะเยา
2106 ปรรฐวีร์ บารมีพิพัฒน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี
2107 ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปากท่อ
2108 มีนมาส ศรีวิลัย ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปากท่อ
2109 ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลปากพนัง
2110 วิโรชา เพียรเจริญ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลป่าบอน
2111 ทพ. อนรรฆพันธุ์ คำตัน ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3
2112 ปวีณวรรณ สุวรรณเกต ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
2113 ทันตแพทย์ทรงพล รักษี ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร
2114 กชกร พวงบุบผา ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพุทไธสง
2115 เบญจมาศ พิริยะเบญจวัฒน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาชัย2
2116 ศิรยาศิรัส ศิลปรัสมี ทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
2117 ยุวนุช พูลทรัพย์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2118 ณีรนุช กิตติวินิชนันท์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด
2119 อัจฉริยพร ร้านจันทร์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย
2120 วิรงรอง ไตรสุวรรณ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

2121 วิชชาพล เมธาพิพัฒน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลราชสาส์น
2122 ปาริชาติ. เจริญ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
2123 ศันสนีย์ ภูมิตระกูล ทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
2124 ทพญ.ศันสนีย์ ตีระลัภนานนท์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2125 วิทวัส พงศาพาส ทันตแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า
2126 วิลาสินี เกียรติอุบลไพบูล ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
2127 อัจฉรา ขวัญเยื้อง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
2128 มณี นันทรัตน์กุล ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
2129 วรรณพร กำจัดภัย ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
2130 เผด็จ พูลวิทยกิจ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสระยุรี
2131 น.ส.กุลยา ปริปุรณะ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
2132 ไตรลักษณ์ อ่ำทิม ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสังคม
2133 วิยดา ล้อมทอง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี
2134 ทิพาพัฒน์ อรรถธรรม ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์
2135 จารุวรรณ ประสพอัครกิจ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสูงเนิน
2136 นายมานิต ประกอบกิจ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
2137 พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน
2138 วิชชุดา สมศิริ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเอกอุดร
2139 วรฤทัย ฐิติรุ่งเรือง ทันตแพทย์ วสส.ชลบุรี
2140 อัชฌา ชูเกษ ทันตแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

2141 ทพญ.สราลี วาทหงษ์ ทันตแพทย์ ศิริราช
2142 อรพินท์ อารีตระกูลเลิศ ทันตแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
2143 ชุมพล กฤตยะพงษ์ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม รพ.เซนต์หลุยส์
2144 ชะรอยบุญ ศาสตรสุข ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
2145 รพินทร์ เติมขจรกิจ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมLdc
2146 อารยา ปิยาวรานนท์ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
2147 กันติยา จันทรคุณ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่
2148 จิรายุ คงยิ่งยง ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมแฟมิลี่
2149 ศิริวรรณ อนันต์มานะ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมร่มไม้
2150 พิณชุดา โภชนสมบูรณ์ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเทพธารินทร์
2151 นส.เกิดกาญจน์ ตันจริยภรณ์ ทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม
2152 เอศเธระ ประทีปทองคำ ทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
2153 ฌานิญญา ศิริมาศ ทันตแพทย์ สปสธ กะพ้อ
2154 วารุณี เลิกเปลี่ยน ทันตแพทย์ ส่วนตัว
2155 อัญชลี กิติวิริยกุล ทันตแพทย์ สสจ พิษณุโลก
2156 สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์ ทันตแพทย์ สสจ.ดรัง
2157 ฐิติพร บุนนาต ทันตแพทย์ สสจ.ปทุมธานี
2158 ฐิติพร บุนนาค ทันตแพทย์ สสจ.ปทุมธานี
2159 สโรจินต์ หงส์ชัยมงคล ทันตแพทย์ สสจ.สระแก้ว
2160 สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์ สสจ.สระบุรี

2161 ณัฐธพัฒน์ บุรพธานินทร์ ทันตแพทย์ สาธารณสุข
2162 สาธิต อนันตวรสกุล ทันตแพทย์ สาธารณสุข
2163 เนตรชนก อุตตมากร ทันตแพทย์ สาธารณสุข
2164 พจนา พงษ์พานิช ทันตแพทย์ สาธารณสุข
2165 ปาริชาติ โพยนอก ทันตแพทย์ สาธารณสุข
2166 ฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2167 จรัสพร วิธานติรวัฒน์ ทันตแพทย์ สำนักงานแพทย์และอนามัยท่าเรือ
2168 มุนี เหมือนชาติ ทันตแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2169 พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ ทันตแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2170 อโนมา รักษาสิริ ทันตแพทย์ สำนักอนามัย กทม.
2171 ดวงทิพย์ เครียดธฤมาล ทันตแพทย์ อิสระ
2172 ทพญ.ธัญญารัตน์ แพเพิ่มสิน ทันตแพทย์ เอกชน
2173 ทพญ.จาริกา ลีรพงศ์นันต์ ทันตแพทย์ เอกชน
2174 วสันต์ ทรัพย์ทวีอนันต์ ทันตแพทย์ เอกชน
2175 ทพญ. กัลยา ยั่งยืน ทันตแพทย์ เอกชน
2176 ปิยวรรณ ด้วงดารา ทันตแพทย์ เอกชน
2177 สุเชษฐ์ อำพนนวรัตน์ ทันตแพทย์ เอกชน
2178 เฉลิมศรี อำพนนวรัตน์ ทันตแพทย์ เอกชน
2179 ทญ. ชุติมา อัศวภาณุมาศ ทันตแพทย์ เอกชน
2180 เศกชัย ไฉดิลก ทันตแพทย์ เอกชน

2181 กนกนาฏ จินตกานนท์ ทันตแพทย์ เอกชน
2182 ทพ.กมลภพ ผาสุข ทันตแพทย์ เอกชน
2183 ทิพลักษณ์ สวัสดี ทันตแพทย์ เอกชน
2184 ครองหทัย กุลศรีสมบัติ ทันตแพทย์ เอกชน
2185 พิพัฒน์ เลาหวินิจกุล ทันตแพทย์ เอกชน
2186 นุชรี อยู่พุก ทันตแพทย์ เอกชน
2187 รัชชย ชยางศุ ทันตแพทย์ เอกชน
2188 นนทพรรณ เทพพานิช ทันตแพทย์ เอกชน
2189 อภิยศ พิบูลย์รัตนกิจ ทันตแพทย์ เอกชน
2190 ศักนัน เหล่าสุนทร ทันตแพทย์ เอกชน
2191 ณัฏฐิณี ใจอาจ ทันตแพทย์ เอกชน
2192 ทิพย์รัตน์ ลีทวีกุลสมบูรณ์ ทันตแพทย์ เอกชน
2193 ชญาดา เตชะแสนศิริ ทันตแพทย์ เอกชน
2194 กุสลี วิไลรัตน์ ทันตแพทย์ เอกชน
2195 วิชุมาลี กุลภัทรนิรันดร์ ทันตแพทย์ เอกชน
2196 เบณจวรรณ เพิ่มไชยศิริ ทันตแพทย์ เอกชน
2197 ปรานเปรม วศินสิทธิสุข ทันตแพทย์ เอกชน
2198 ธนา ธนผลิน ทันตแพทย์ เอกชน
2199 รัตติยา สังข์ศิริ ทันตแพทย์ เอกชน
2200 นวกมล สุริยันต์ ทันตแพทย์ เอกชน

2201 พรนภา พรชื่นชู ทันตแพทย์ เอกชน
2202 วราพร สุริยะแก้วเนรมิตร ทันตแพทย์ เอกชน
2203 ปานฤทัย พีชผล ทันตแพทย์ เอกชน
2204 ไวโรจน์ อุปพันธ์ ทันตแพทย์ เอกชน
2205 รัชกฤช กิตติเรืองทอง ทันตแพทย์ เอกชน
2206 ชวลิต อยู่ยืน ทันตแพทย์ เอกชน
2207 อรุณรัตน์ อังกุรนาค ทันตแพทย์ เอกชน
2208 นายพงศ์เทพ ครบปรัชญา ทันตแพทย์ เอกชน
2209 พาชื่น ทิพย์สุนทรชัย ทันตแพทย์ เอกชน
2210 ปิยะ เลิศฐิติตระกูล ทันตแพทย์ เอกชน
2211 นันทพร ศรีแสวงทรัพย์ ทันตแพทย์ เอกชน
2212 ปรียานุช กวีพิชชาพัชร ทันตแพทย์ เอกชน
2213 นางสาวฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก ทันตแพทย์ เอกชน
2214 วิทยา ตั้งศิริอักษร ทันตแพทย์ เอกชน
2215 นภาพร แก่นเพิ่ม ทันตแพทย์ เอกชน
2216 ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ทันตแพทย์ เอกชน
2217 คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์ ทันตแพทย์ เอกชน
2218 ปทุม วชิรธาราภาดร ทันตแพทย์ เอกชน
2219 มารยาท กลัดแก้ว ทันตแพทย์ เอกชน
2220 วลิศรา. เต็มภัทราโชค ทันตแพทย์ เอกชน

2221 เกศินี นาคอริยกุล ทันตแพทย์ เอกชน
2222 ทพญ ปิยะมาศ สมประเสริฐสุข ทันตแพทย์ เอกชน
2223 ปริยากร ชัยมงคล ทันตแพทย์ เอกชน
2224 ฐานิฏฐ์ จินดาดำรงเวช ทันตแพทย์ เอกชน
2225 นิดา โอวัฒนานวคุณ ทันตแพทย์ เอกชน
2226 ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ ทันตแพทย์ เอกชน
2227 อรอนงค์ ศรีสุภาพ ทันตแพทย์ เอกชน
2228 นิวัติ พานิชสุขไพศาล ทันตแพทย์ เอกชน
2229 จงลักษณ์ ไทยทวี ทันตแพทย์ เอกชน
2230 สุกัญญา โชติกพนิช ทันตแพทย์ เอกชน
2231 ทพญ. ปราณี วงศ์สายสุวรรณ ทันตแพทย์ เอกชน
2232 ลดาวัลย์ ตั้งจินตนาการ ทันตแพทย์ เอกชน
2233 พท.ทพ.มนตรี ปรีชาวิบูลย์ ทันตแพทย์ เอกชน
2234 อภิญญา ชุมวรฐายี ทันตแพทย์ เอกชน
2235 จีรภา สัจจะวัฒนวิมล ทันตแพทย์ เอกชน
2236 ยุวดี วิสุทธิวงศ์ ทันตแพทย์ เอกชน
2237 พันดุล สุภาสัย ทันตแพทย์ เอกชน
2238 ชัยณรงค์ ปิ่นแก้ว ทันตแพทย์ เอกชน
2239 เปรมลักขณ์ เรืองวิทยาวงศ์ ทันตแพทย์ เอกชน
2240 มุทิตา อิศราดิสัยกุล ทันตแพทย์ เอกชน

2241 โชติกา พันธุ์คำ ทันตแพทย์ เอกชน
2242 ทพญ. ปริญดา เลิศพิทยาคุณ ทันตแพทย์ เอกชน
2243 มงคล โพธิมา ทันตแพทย์ เอกชน
2244 กษิดิศ วชิรปราการสกุล ทันตแพทย์ เอกชน
2245 พรดี ชัยรัชวิทย์ ทันตแพทย์ เอกชน
2246 ปัญธมน ชัยชุติมา ทันตแพทย์ เอกชน
2247 พรหทัย เลียวสายทอง ทันตแพทย์ เอกชน
2248 สัณห์สิรี อินทรเผือก ทันตแพทย์ เอกชน
2249 อาภากร แสงสิรคุปต์ ทันตแพทย์ เอกชน
2250 ธีระ ลีลาอดิศร ทันตแพทย์ เอกชน
2251 ปราณี หงสกุล ทันตแพทย์ เอกชน
2252 รัชชา รักศักดิ์มนุษย์ ทันตแพทย์ เอกชน
2253 วิทวัส สังขะวิชัย ทันตแพทย์ เอกชน
2254 ภัทรพร สิทธิพันธุ์ ทันตแพทย์ เอกชน
2255 เบญจกุล วรรณาเรศน์ ทันตแพทย์ เอกชน
2256 สมเกียรติ คอวณิชกิจ ทันตแพทย์ เอกชน
2257 วนัสนันท์ กาวดิลก ทันตแพทย์ เอกชน
2258 ผุสดี. มณีจักร ทันตแพทย์ เอกชน
2259 อตินุช ชยานุภัทร์กุล ทันตแพทย์ เอกชน
2260 สิริเนตร วิชชุชาญ ทันตแพทย์ เอกชน

2261 เอกวิทย์ มุทธสกุล ทันตแพทย์ ูผู้บริหาร pattaya dental clinic
2262 รัฐ สุภาพ ทันตแพทย์ (พตท.ทพ.) โรงพยาบาลสมิติเวช
2263 นพวรรณ พิระชัย ทันตแพทย์ ชำนาญการ รพ.มัญจาคีรี
2264 ภคมน จักษ์เมธา ทันตแพทย์ อาจารย์พิเศษ ภาคทันตกรรมหัตถการ
2265 อุมาภรณ์ อัศวรักษ์ ทันตแพทย์/ศิษย์เก่า กระทรวงกลาโหม
2266 จารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์ ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคเอกชนในกรุงเทพ
2267 ทพ.ทัพพ์ฐิภูม ธันวารชร ประธานกรรมการ/ทันตแพทย์ บ. อินโน-เดนท์ จำกัด
2268 ปภาอร จันทร์ทองโชติ รับราชการ รพ. หนองจิก
2269 มยุเรศ เกษตรสินสมบัติ รับราชการ รพร. ปัว
2270 วิชชุดา กุลาวาชัย รับราชการ สาธารณสุขน่าน
2271 จารุมา ศักดิ์ดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2272 ทพ.ญ. ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ/ อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2273 วิสากานต์ บุญไพศาลเสรี ศิษย์เก่าจุฬา คณะ
2274 อรรถพันธ์ วัชรรัตนพล สัตวแพทย์ เอกชน
2275 กัลยา สุขสถิตย์ ทันตกรรม รพสกลนคร
2276 ธนพัฒน์ พิริยะพันธุ์์์์ หน. pct ทันตกรรม รพ. นนทเวช
2277 นำสุข คงคาลัย หัวหน้าแผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ
2278 ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ The SUPPORT Foundation
2279 ลิลลิล คารมดี นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์
2280 นางสาว นานา จูมงคล นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2281 นส.เสาวนิตย์ ฝากาบล นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2282 บวรลักษณ์ ทวีเดช นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2283 วทัญญู อันพัฒนากูล นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช.
2284 พรพัฒน์ ธีรโสภณ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2285 วิไลลักษณ์ เศรษฐการุณย์ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2286 วรรณกมล ปัญญารักษ์ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2287 พิติตรา ทองพรายวงศ์ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2288 วิสสุตา คำพาที นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2289 นายมนตรี ชาวหัวเวียง นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2290 ดลพร ถกลวิบูลย์ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2291 กันตภณ เกื้อหุน นักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ธรรมศาสตร์
2292 กุลปริยา ประวีณวงศ์วุฒิ นักศึกษาทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น
2293 ณัฐนีกร อินทนุพัฒนฺ นักศึกษาทันตแพทย์ ม.ธรรรมศาสตร์
2294 ณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ นักศึกษาทันตแพทย์ มธ.
2295 ปัณคณิศม์ หริรักษ์สกุล นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น
2296 สุทธินี รัชเศรษฐ์กุล นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2297 พิชญา เวียงธีรวัฒน์ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2298 เทพนรินทร์ กะมะราช นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2299 จุมพิตตา ชัยเขาวรัตน์ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2300 ปาล์ม ชลประเสริฐสุข นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2301 สัณฐิต ไชยอ่อนแก้ว นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2302 สินีนาถ. แสนประเสริฐ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2303 ธัญญ์ฐิตา พิสุทธิ์มณีกุล นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2304 ติณนมินศิ์ มีบุญเปี่ยม นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2305 วรรณอนงค์ วัชระคิรินทร์ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2306 ดวงพร วิริยะภัค นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2307 สโรชินี ไวยคณี นักศึกษาวุฒิบัตร มช.
2308 วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าทันต จุฬาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2309 ขวัญฤดี วัฒนธรรม นาวาโทหญิง ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
2310 พิชชาพร กาญจนประภาส นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
2311 ปวริศ ชนะชล นิสิต ทันตแพทย์
2312 นันทวรรณ เนาวโรจน์ นิสิต ป.เอก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2313 ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2314 อลิตตา พรมชัย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2315 ปรียาภรณ์ ผนวกสุข นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2316 ธนิษฐา มานะโรจน์กิจ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2317 ญาณิศา เจริญพัฒนศิริกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2318 ธีรภัทร์ โภชนา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2319 เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2320 ฤทธา มาภักดีวงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2321 ธณิกานต์ ธีระบุญญกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2322 กนกวรรณ วลีรัตนวงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2323 กานต์นรี สมบัติเสถียร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2324 พชร อาชวานันทกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2325 ณัฏฐรี ผลิตกรรม นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2326 พีชญา จิตจาตุรันต์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2327 สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2328 ปิยธิดา ธาราจันทร์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2329 น.ส.ธัญวรรณ สมศักดิ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2330 โชษิตา บรรณเกียรติกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2331 วรวรรณ เลิศรุ่งเรือง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2332 สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2333 กชกร เล็กวิจิตรธาดา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2334 วรลักษณ์ พุฒิสกุลวงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2335 นายปริวรรต เสียงจันทร์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2336 ตวงสิน พฤกษสุวรรณ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2337 ธนพล งามเชิคตระกู, นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2338 เพ็ญนภา พลอินทร์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2339 วิรัลพัชร นิธิพงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2340 โชติมา ลาภนิมิตรอนันต์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2341 สีหชาติ ลิมปิวัฒนา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2342 พีรยา จิตรพัฒนากุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2343 ชลมัย ว่องวิษณุพงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2344 ดุสิต นันทนพิบูล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2345 สุกัญญา หอวัฒนพาณิชย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2346 ปัณฑ์ชนิต จินดาโรจนกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2347 นฤดล รัตนากรกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2348 ปาณิศา กรรตุกิติ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2349 กอบชัย อิงเอนุ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2350 ชัชลัญญา วันสุดล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2351 สุธินี โชติค้ำวงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2352 พูนสุข ฟลิมรักษาสิน นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2353 นันทพร ไชยสุขทักษิณ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2354 ฐิตินันท์ วิญญูวนิช นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2355 กาญจนา วงศ์สนิท นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2356 มัลลิกา อนันตสายนนท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2357 ณัฐสินี เอี่ยมวรกิตติ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2358 น.ส.กานต์ธีรา พิรุณสาร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2359 พรนรี สุขธงไชยกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2360 ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2361 จิดาภา เลิศไกร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2362 พิชามญชุ์ ชินสวนานนท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2363 ณัฐวีร์ หวังพิริยะพาณิช นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2364 พัชยา สิทธิสาริบุตร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2365 ญาณิศา เจริพัฒนศิริกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2366 วีรยุทธ์ สุวรรณ์ทวีกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2367 ประภาสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2368 นภัส ลัภนะก่อเกียรติ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2369 ฐิติรัตนฺ เสียงลอย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2370 สุชญา อุดมพันท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2371 ภณิดา สิงห์อินทร์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2372 นทพ.นงนภัส ศักดิ์สมานพันธ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2373 ศกลวรรณ ขวัญแก้ว นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2374 สิริมา รักษ์เมือง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2375 หฤษฎ์ ฐิติภูมิเดชา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2376 สุภาพร ตาดชื่น นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2377 สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2378 กีรติกา วงษ์ทิม นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2379 วรรณวลัย วิทยสิริไพบูลย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2380 ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2381 ศรินยา ยิ่งเจริญธนา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2382 ธิดารัตน์ กล้วยไม้ณ อยุธยา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2383 ธัญญรัตน์ เดชอินทรนารักษ์
นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2384 วรินทร รจิตรังสรรค์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2385 จิตญาดา ภักดีโชติ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2386 ธนัชญา อ้ายเทา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2387 ลักษิกา จิตโรจนภาส นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2388 อัญธวรรณ เพชรมาก นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2389 ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2390 ณัฐพล อัศวนภ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2391 ธัญสินี คูณาภินันท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2392 พัทธนิษย์ คงเดชา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2393 ศิลป์ ชินศิรประภา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2394 บงกช บุญชัยพฤกษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2395 นภัสสร องค์พิเชฐเมธา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2396 สิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2397 สุพัตรา สว่างศรี นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2398 ดวงกมล พงศ์โสภิตานันท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2399 สรัญญา ธาวนพงษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2400 วิชญานี บุ้งทอง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2401 ปรียานันทร์ ประเสริฐสิทธิ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2402 รัสรินทร์ บูรฉัตรหิรัณย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2403 ณัฐสินี พิพัฒน์วดีกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2404 ไกรสร อาษาทอง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2405 นายธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2406 ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2407 นายพรพิพัฒน์ เพชรน้อย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2408 เมธาพร ทรงเวขเกษม นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2409 ฐาปัทม์ เกตุชัยโกศล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2410 มนฤญช์ จิตรวรรณภา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2411 คมนาฎ จงกิตติรักษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2412 นิโลบล บุญโกย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2413 ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2414 ปารมี ธนเรืองรอง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2415 สิราภา ว่องวิทย์เดชา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2416 บุณฑรีก์ โล่ห์วงศ์วัฒน นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2417 ชมพูนุท อุยสุย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2418 วิรงรอง วงศ์กิติกำจร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2419 พศวัต พูลเกิด นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2420 นางสาวธวัลกร จริยสุขสกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2421 กรกนก คล่องวาณิชกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2422 สุธิมา สุทธิรักษ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2423 ณัฏฐ์พงษ์ สืบพงศ์เภา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2424 จุฑารัตน์ เผื่อนสุริยา นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2425 มานิตา แก้วการะเวก นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2426 ณัฐกานต์ โพธิ์วิจิตร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2427 กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2428 ภาสินี นวมวิสุทธิ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2429 พิริยะ สุภพานิชย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2430 พิชญา ตุลยาเดชานนท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2431 พลอยไพลิน มโนวิลาส นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2432 ธนิดา ยศพิบูลย์วงศ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2433 นันทนัท พิศาลสิทธิ์สกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2434 ธีรวุฒิ ตติยพงศ์ไพบูลย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2435 สุภัสสร เบญจนิรัติศัย นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2436 ปณัทชา วีระพล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2437 นทพ.วรฉัตร น้ามังคละกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2438 แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2439 นายญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนุกูล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2440 ชาญวิทย์ ตั้งสัยติกุลานนท์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2441 ศศิประภา คูวัธนไพศาล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2442 พรพรรธน์ มันตะสูตร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวี
2443 ชนกนันท์ บัวแย้ม นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2444 ยศภัทร รัฐิรมย์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2445 ศศิวิมล อภิวัฒน์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2446 ธนฐพร วัชระวรากรณ์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2447 ฤชุตา สุขนิรันดร์ นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2448 สุจิราภา แข่งขัน นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2449 อนงค์นาฏ หุ่นงาม นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2450 อภินัทธ์ แสงสกุล นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2451 สุรวุฒิ รุ่งวัฒนาเฟศรษฐ์ นิสิตทันตแพทย์ จุฬา
2452 สุภัท กาศสีมูล นิสิตทันตแพทย์ จุฬา
2453 พาณิภัค อัศวทรงศิลป์ นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทนาลัย
2454 ปาจรีย์ กุลวัฒนาภรณ์ นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2455 นวพร ตั้งทวี นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2456 สโรชา ถาวรเศรษฐ นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2457 ชญานี ดุลสัมพันธ์ นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯ
2458 คมกริษ นาคจรุง นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2459 จินดาหรา จ่ากลาง นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2460 สุนัที ศรีภักดี นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2461 มุทิตา พัวพิพัฒน์พงษ์ นิสิตทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2462 ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ นิสิตทันตแพทย์ปี3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2463 น.ส.ปาจรีย์ ลิโมทัย นิสิตทันตแพทย์ปี6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2464 ภาวิตา ตั้งศรีพงษ์กูล นิสิตทันตแพทย์ปี6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2465 ธันวดี อิ่มสมบัติ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2466 ทพ.ยุกตพงศ์ พึ่งพีรพร นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์
2467 ชยุตพล เปล่งวิทยา นิสิตบัณฑิตศึกษา รพ.จักราช จ.นครราชสีมา
2468 อรินทรา ตาณะสุต นิสิตปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2469 สุทธ์ พันธุ์สว่างวงศ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
2470 ทพญ.นวภัทร์ ศากรวิมล นิสิตปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2471 ธนสิน บุญทวีคุณ นิสิตหลังปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง ภาควิชาปริทันตวิทยา
2472 ณัฐวรรณ เทพประทุม ประจำกพบ.ผท.ทหาร กระทรวงกลาโหม
2473 ชุติมันต์ ปลอดภัย ทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2474 วริศรา ชุมภูรัตน์ ทันตาภิบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2475 ศญาวรรณ วุฒิ ทันตาภิบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2476 เฉลิมภรณ์ บุษบง นิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2477 พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล นศ ป โท ทันตกรรมประดิษฐ์ ม มหิดล
2478 นายปิยะชาติ จันวิทย์ นศ.ทพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2479 นส.พรทิพย์ ภูกันแก้ว นักประชาสัมพันธ์ รพ.กำแพงเพชร
2480 เพ็ญพิชชา ชินสวนานนท์ นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา

2481 กิตตินันท์ ตั่นตระกูลวัฒน์ นักเรียน ไม่มี
2482 ญาดาพร บุตรโพธิ์ นักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2483 พิมพ์พัชร์ ปัญจศานนทชัย นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2484 ปวริศร์ ปิยะชน นักเรียน ส.มศว
2485 ลักขณา อัตถเจริญสุข นักวิชาการช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
2486 ณัฎฐกา พรัดภู่ นักวิชาการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2487 วรพล โล่ห์อภิรักษ์กุล นักศึกษา กระทรวงศึกษา
2488 ณัฐณิชา สวัสดิ์ล้น นักศึกษา ธรรมศาสตร์
2489 ประมาณ คุณเดชะ นักศึกษา ม.รังสิต
2490 นารีรัตย์ วงพิเดช นักศึกษา ม.หอการค้าไทย
2491 ศิรินันท์ มาบางครุ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2492 ปรารถนา ลังกาพินธุ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2493 สิบเอกหญิงประไพพรรณ อึ้งประสูตร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2494 วริศรา บุญพร้อม นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2495 ชญานิน เกษมสุข นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2496 วริศรา ชูเชิด นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2497 นางสาวชโรบล ศุภสามเสน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2498 ธีรรัตร์ มือขุนทศ นักศึกษา โรงพยาบาลด่ายขุนทศ
2499 ธีรยุทธ ภู่แก้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2500 อัมพิกา ใจแสน ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิก

2501 น.ส.เสาวลักษณ์ คำสวัสดิ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมบ้านหมอหน่อย
2502 อุไรวรรณ ศรีพรหมมา ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกเอกชน
2503 บุษบา สมใจ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฑันตกรรม
2504 สุดารัตน์ ริยะเทน ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2505 ปราณีต คำภีระ ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2506 อำภา อุ่นเรือน ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2507 ขวัญทิวา วังมา ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2508 นวลอนงค์ ละออ ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2509 วราภรณ์ สลีสองสม ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2510 สุชญา วรรณขันธ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2511 ธิชารัตน์ ตาหมี่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2512 นงคราญ ไชยชมภู ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2513 ชวัลรัตน์ นามคำ ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.สต.ดอยตุง
2514 นางสาวศรินทิพย์ กัณทะรักษ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2515 ฐิติรัตน์ บุญน่วมสำลี ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน
2516 วันดี แสงทอง ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน
2517 สกาวรัตน์ อุ่นที ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน
2518 เสาวลักษณ์ คำตุ่ม ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน
2519 ประภัสสร ผาสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน
2520 สำอางค์ สราสำรวย ผู้ช่วยทันตแพทย์ เอกชน

2521 มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียน วี บาย เดอะ เบรน
2522 อาทิตยา สุนทรเลขา พ.ท.หญิง ทหาร
2523 ธิรดา เด่นอุดม พ.ท.หญิง รพ พระมงกุฎฯ
2524 ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ พนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2525 พลอยไพลิน ฤทธิรงค์ พนักงานธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
2526 ศิษฎี วิลดี้ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท Synbone AG, Switzerland
2527 สงกรานต์ ภู่โฉม รพ .ศรีนคร
2528 วรรณพรหม์ ธำรงศุภรัตน์ เภสัชกร ธุรกิจส่วนตัว
2529 ณับวุฒิ ศรีโพธิ์ เภสัชกร โรงพยาบาลกำแพงเพชร
2530 พิมสวาท (อัศวนนท์) วัฒนศิริโรจน์ แม่บ้าน ส่วนตัว
2531 พิเชฐ ว่องพิสุทธิพงศ์ ไม่ประกอบอาชีพ ไม่มี
2532 suda bunchoojaras production manager production
2533 nakul panjasanonthachai student nawamintharachinuthit bodindecha school
2534 ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง
2535 ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2536 วันทนา พุฒิภาษ ข้าราชการบำนาญ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2537 สุธรรม ไชยประการ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
2538 วราภรณ์ จิระพงษา ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
2539 ดวงพร จิรวิบูลย์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540 ทพ.ไพบูลย์ เกษมภักดีพงษ์ ข้าราชการบำนาญ รพ.มหาราชนครราชสีมา

2541 ทพ พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ ข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษทันตแพทย์จุฬาฯ ภาคทันตกรบดเคี้ยว
2542 อรอนงค์ วนิชจักร์วงศ์ ข้าราชการบำนาญ/ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 คณพร ตัญญะวังรัตน์ คนไทย ประเทศไทย
2544 นายเอกราช คล่องวาณิชกุล ครอบครัวนิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 น.ส.นวลปรางค์ คัดทะจันทร์ ค้าขาย –
2546 รัชนี เถียรสายออ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน อ.คง จ.นครราชสีมา
2547 ดาวนภา บุญแจ่ม จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน อ.คง จ.นครราชสีมา
2548 เอื้อมพร ภูมิสอาด จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน อ.คง จ.นครราชสีมา
2549 พลเดช อรุณวิไรรัตน์ เจ้าของคลินิก กิจการส่วนตัว
2550 ภราดร ตั้งจินตนาการ เจ้าของคลินิก คลินกหมอฟัน
2551 ทญ.กฤติกา เกษมภักดีพงษ์ เจ้าของคลินิก คลินิกจอมพลทันตแพทย์
2552 จุฬาภรณ์ รุจิราวิศิษฎ์ เจ้าของคลินิก คลินิกทันตกรรมชินเขต
2553 วีรชัย จรูญเมธี เจ้าของคลินิก คลินิกทันตแพทย์
2554 น.ส.วารินี พิมลรัฐ เจ้าของคลินิก คลินิกทันตแพทย์วารินี
2555 พิชยา พฤติกุล เจ้าของคลินิก คลินิกเอกชน
2556 กิตติศักดิ์ อรุณรัตนากุล เจ้าของคลินิก คลินิกเอกชน
2557 สุมาลี ลิ้มอุดมพร เจ้าของคลินิก โคโคนัทรีสอรท์ พัทยา ชลบุรี
2558 บุญฐิสา ติ๊บลังกา เจ้าของคลินิก เด้นทอลเฟรนด์ทันตกรรมคลินิค
2559 สราภรณ์ ประโคทัง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.เกาะจันทร์
2560 ธิตินันท์ แจ่มจันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.ปากท่อ

2561 ศิริขวัญ แสงมณี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยบุรี
2562 นางรัศมี. นิเดร์หะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลยะหริ่ง
2563 ขวัญดาว เชื้อสะอาด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่
2564 นาง วรรณพร ศิริวัฒน์ ชฝสด.ทันตกรรม ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน
2565 พิชญา มงคลเจริญ ช่างทันตกรรม ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2566 ศิรินภา หมั่นการ ช่างทันตกรรม รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2567 ทนงศักดิ์ ก๋าวี ช่างทันตกรรม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
2568 ภรภัทร โรจนกิจ ช่างทันตกรรม หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ม.มหิดล
2569 กาญจนาพร ชื่นชม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
2570 วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์ ดร. บริษัทเมตามีเดียเทคโนโลยี จำกัด
2571 ปัจจัย เนื่องโคตะ – –
2572 ณฐมนต์์ สงมา – เอกชน
2573 พัชรวัณย์ เอกสิทธิผล นครธน
2574 อนุชิต รัตนบุรี พนักงานขับรถ รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
2575 รณิศร กลีบแก้ว ประชาสัมพันธ์ รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
2576 พัชรินทร์ ชัยวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
2577 พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
2578 พญ.ปัทมาภรณ์ จันต๊ะคะรักษ์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
2579 นพ.ศุภโชค เกิดลาภ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
2580 นพ.ธีรวุฒิ ศิริคำ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: