RSS

4 คดีสำคัญ! ศาลปค.พิจารณาคดี 24-26ก.ย.56 ทั้งสรรหา”ซุปเปอร์บอร์ด”กสทช. /โฮปเวลล์ /ค่าเรียน ม.จุฬา และ ค่าเช่าตลาดจตุจักร

23 ก.ย.

กำหนดนัดพิจารณาคดีในศาลปกครอง 4 คดี ในสัปดาห์นี้

๑.ศาลปค.สูงสุด อ่านคำสั่ง คดี สรรหา”ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.”ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๑๔๕/๒๕๕๖ ระหว่าง นายจิระเดช พูลสุข
(ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ ราย ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การดำเนินการดังกล่าวไม่โปร่งใส และเป็นไปโดยไม่สุจริต ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนผลการคัดเลือกดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เมื่อการคัดเลือกวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น และข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลฯที่จะเห็นเหตุให้นำคดีพิพาทมาสู่ศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๖ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

๒. พิจารณานัดแรก คดี”หูกวาง”ฟ้อง บอกเลิกสัญญาบ.โฮปเวลล์

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๗/๒๕๕๒ (รวมพิจารณากับคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๓๘/๒๕๕๑ และ ๑๓๗๙/๒๕๕๒) ระหว่าง กระทรวงคมนาคม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

(คดีนี้ กระทรวงคมนาคม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ร้องว่า คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดตามข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๑ ให้ยกคำเสนอข้อพิพาทของผู้ร้อง โดยอ้างว่าผู้ร้องบอกเลิกสัญญากับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่ชอบ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไปโดยไม่มีอำนาจ เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๘ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

๓.ศาลปกครองสูงสุด อ่านคำพิพากษา คดี “ม.จุฬา”โดนฟ้องเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรการศึกษา ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๑๕/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๙๑๑/๒๕๕๔ ระหว่าง นายสุรชัย ฝั้นแก้ว (ผู้ฟ้องคดี) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ
(คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร ศิลปะศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพิเศษ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกันระหว่างนิสิตชาวไทยและนิสิตต่างชาติ อีกทั้งมีกำหนดให้คิดค่าปรับในการชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า จึงขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้มีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เท่ากันทั้งนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติในอัตราภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยพิเคราะห์เห็นว่า กรณีแรก ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตชาวไทยเท่ากับนิสิตชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมีผลตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษานั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีที่สอง ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับชั้นของผู้ถูกฟ้องคดีต้องผ่านการลงประชามติของนักศึกษาด้วยนั้น เห็นว่าเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๓ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

๔. ศาลปค.สูงสุด อ่านคำพิพากษา ผู้ค้าจตุจักร ร้องขอให้ รฟท.ยกเลิกเก็บค่าเช่าที่ตลาดจตุจักร

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๕ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๙๙๑/๒๕๕๓ ระหว่าง นายสงวน ดำรงค์ไทย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๗ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้อำนวยการตลาดนัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (นายอรุณ ศรีจำรูญ) กับพวก มีประกาศลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่ในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) เพิ่มเติมจากเดิม ๑๒๐ บาท เป็น ๘,๑๐๐ บาท
โดยอ้างว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณตลาดนัดได้เรียกเก็บค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีฯ)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๗ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: