RSS

รับการประมูล! กสทช.ตั้งคณะทำงานฯ 4ชุด รองรับประมูลทีวีดิจิตอล / พรุ่งนี้ ขายซองประมูลวันแรก ซองละ 1 ล้านบาท

09 ก.ย.

9 กันยายน 2556 – สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 แต่งตั้ง”คณะทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำนวน 4 คณะ เพื่อเตรียมการสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และให้การดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 โดยคณะทำงานทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1. คณะทำงานจำหน่ายเอกสารการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจำหน่าย รับชำระค่าเอกสาร ออกใบเสร็จ การประมูล สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูล และรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดการประมูลและการจัดการด้านความปลอดภัยในการดำเนินการประมูล และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเอกสารการประมูลตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรเป็นประธานคณะทำงาน

2. คณะทำงานรับแบบคำขอสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล ดำเนินการรับคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 รับวางหลักประกันการประมูล สรุปรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตและรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ กสท. และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายการขอรับใบอนุญาตตามที่เลขาธิการ กสทช. โดยมีนายทศพร เกตุอดิศร เป็นประธานคณะทำงาน

3. คณะทำงานพิจารณาผลการตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 นำเสนอผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ กสท. ก่อนประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจรับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามที่เลขาธิการมอบหมาย โดยมีนายองอาจ เรืองรุ่งโสม เป็นประธานคณะทำงาน

4. คณะทำงานเตรียมการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ จัดเตรียมระบบและสถานที่เพื่อรองรับการจัดการประมูล จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในวันประมูลเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประสานกับผู้ให้บริการตลาดตกลงอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการประมูล จัดการสาธิตและทดลองการประมูลสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล จัดการประมูลและกำกับดูแลการประมูลให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 นำเสนอรายงานผลการประมูลต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ กสท. พิจารณารับรองผลประมูล ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการประมูลตามที่ เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย โดยมีรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานคณะทำงาน

นายฐากร กล่าวว่า คณะทำงานทั้ง 4 คณะ มีระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ในส่วนของการจำหน่ายเอกสารการประมูล สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งจะเปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2556

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: