RSS

2 ก.ค.56! วิศวกรรมสถานฯ เสวนา”ขั้นตอนถูกต้องฯ โครงการน้ำ” หลังคำพิพากษา (กำหนดการ)

28 มิ.ย.

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา “ขั้นตอนที่ถูกต้องทางวิศวกรรมและกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ”

28 มิถุนายน 2556- ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ทักทวงในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 350,000 ล้านบาท เป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการดำเนินงานที่ผิดหลักขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และตามหลักวิชาการวิศวกรรม ซึ่งทำให้การบริหารจัดการโครงการฯ ดังกล่าวมิอาจคาดหวังความสำเร็จและมิอาจเห็นผลสัมฤทธิ์ของงานได้นั้น ขณะนี้ศาลปกครองกลางได้สั่งให้ภาครัฐจัดทำกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนจะลงมือดำเนินการในแต่ละโมดูล เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ในการนี้ วสท. ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา ขั้นตอนที่ถูกต้องทางวิศวกรรมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบทสรุปข้อคิดเห็นของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เสนอต่อรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
ดำเนินการต่อไป

กำำหนดการ

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30 เปิ ดการเสวนา โดย นายสุวัฒน์ เชาว์ ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

13.30-16.30 เสวนา “ ขั้นตอนที่ถูกตอ้งทางวศิวกรรมและกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนในการเดินหน้า โครงการบริหารจดั การน้ำ”

ผู้เข้าร่วมเสวนา
• นายสุวฒัน์ เชาวป์รีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
• นายประเสริฐ โพธิวิเชียร วิศวกรอาวุโส
• รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
• รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
• ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
• ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิการจัดการนํ้าแบบบูรณาการ
• นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
• นายปรเมศวร์ มินศิริ เครือข่ายภาคประชาชน

ผู้ดำเนินรายการ ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

(งานนี้ ใครสนใจ..ร่วมฟังได้ฟรี)

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: