RSS

24 เม.ย.56- ป.ป.ช.เสวนา“2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน” ณ หอศิลป์ฯ กทม. (กำหนดการ)

22 เม.ย.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และการเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่
“2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”
วันพุธที่ 24 เมษายน ๒๕๕๖
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

************************************************
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
10.05 – 10.10 น. การแสดงเปิดงาน โดยAM-CIT / D Ambassador
10.10 – 10.30 น. กล่าวเปิดงานโดย
• นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช
• คุณหญิง ชฏา วัฒนศิริธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
• นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

10.30 – 12.30น. กิจกรรมกลุ่มย่อย : 4 กลุ่ม การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเยาวชน
เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชัน”

12.30 – 13.30 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. นำเสนอประเด็นจากกิจำกรรมกลุ่มย่อย

14.00 .- 16.00น. การเสวนา“2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”โดย
• ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช
• คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
• นายเจษฎา ศรีสุข
• นายเฉลิมวงค์ จันทร์สิงห์
• นายกษิดิศ ครุฑางคะ
16.00 – 16.30 น. สรุปงานและแถลงผลการจัดงาน
16.30 น. จบงาน (ถ่ายภาพร่วมกัน)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็น)

1.หลักการและเหตุผล
สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติที่ทำหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของความร่วมมือของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินงานและ ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน พิจารณาเห็นว่าภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรอิสระ ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในอันที่จะรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 39 องค์กร และได้มีการดำเนินงานในส่วนของการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลร้ายของการ คอร์รัปชัน เช่น การจัดสัมมนา “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และการเดินรณรงค์ “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 โดยทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน และสื่อมวลชน ต่างให้การตอบรับร่วมงานอย่างมาก นั้น เป็นเครือข่าย ที่มีศักยภาพและควรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกันต่อไป

ดังนั้นสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงกำหนดแผนการดำเนินงาน ในปี 2555 จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือจ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการหมาเฝ้าบ้าน) ขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโดยจะมีการจัดฝึกอบรมให้ได้ทราบถึง วิธีการหาข้อมูลแจ้งเบาะแส กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติการเฝ้าระวังการทุจริตอย่างได้ผล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาค

โครงการประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมอบรม “หมาเฝ้าบ้าน”
2. กิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (Watch Dog Workshop)
4. กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “1 ปีกับการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนภาคราชการ ภาคการเมืองและภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึง กระจายอยู่ในทุกภาคส่วน สามารถให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีขีดความรู้ ความสามารถ และร่วมมือร่วมใจกันเป็นเครือข่ายช่วยเฝ้าจับตา แจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการประมวลข้อมูลการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ภาคศาสนา และภาคการเมือง ในการประมวลข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.6 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานสำนักงาน ป.ป.ช. และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.และเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายและสาธารณะชนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.และทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการติดต่อสื่อสารกับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

3.เป้าหมายเชิงนโยบาย
สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ

4.รูปแบบการดำเนินการ
จัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

5.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช.

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เกิดการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
6.2 ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ
6.3 ทำให้เกิดระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆ ในส่วนภาคราชการ ภาคการเมืองและภาคธุรกิจ
6.4 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในการหาข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสข้อเท็จจริงได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
6.5 ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ทราบถึงความก้าวหน้าของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.6 เกิดการตื่นตัวและประสานความร่วมมือของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: