RSS

งานใหญ่ ผู้บริโภค! 21 มีนาคม 56 กสทช.จัดเวทีสาธารณะ “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

13 มี.ค.

ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปี 2556 ครั้งที่ 1: “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”
ในปี 2556 นี้ กสทช. ได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีและต้องตรงกับหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลที่เห็นว่าเป้าหมายหนึ่งของการกำกับดูแลก็คือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วย่อมเป็นเรื่องที่มีความท้าทายว่า กสทช. จะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยแท้ และทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงและต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

นอจากนี้ ในส่วนของกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังมีการกำหนดนโยบายสำคัญของปี 2556 นี้คือการจัดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทย ในการนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรที่จะมีการสื่อสารข้อมูล-ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะต่อประเด็นสำคัญดังกล่าว ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดประชุม Public Forum ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” ขึ้น ในวันพฤหัสบที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขยายความเข้าใจต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในหลากหลายภาคส่วน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบต่อไป ภายใต้บทบาทของ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553


กำหนดการ

NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖

“๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

วันพฤหัสบดีวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

โดย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

คุณชัยรัตน์ แสงอรุณ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปเสวนา “ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียน

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ”

โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนาเรื่อง “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?”

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. สรุปเสวนา “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุ

เจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?”

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: