RSS

กก.ตุลาการศาลปกครอง ออกประกาศ 2 ฉบับ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ-ผู้ทรงคุณวุฒิตุลาการ ดังนี้

28 ม.ค.

28 มกราคม 2556- คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีประกาศ ๒ ฉบับ  ซึ่งจะมีผลเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้นขึ้นใหม่ สำนักงานศาลปกครองจึงเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

 ๑. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี และ ที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี และ ที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตำแหน่งข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 ข้อ ๒ ตามประกาศนี้ ให้กำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการ

  (ก) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการอื่นที่มีระบบการกำหนดตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  (ข) ตำแหน่งระดับ ๘ ในสายงานบริหารหรือสายงานวิชาการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยาและข้าราชการอื่นที่มีระบบการกำหนดตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕    (ค) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

  (ง) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยาและข้าราชการอื่นที่มีระบบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

 (จ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  (ฉ) ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ในกรณีที่เป็นข้าราชการทหาร

  (ช) ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งมียศพันตำรวจเอก ในกรณีที่เป็นข้าราชการตำรวจ

(๒) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่เป็นข้าราชการ

  (ก) ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในกำกับของรัฐ

  (ข) ตำแหน่งตามตารางท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓ ก หน้า ๑๐ และหน้า ๑๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

๒. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครอง ชั้นต้นฉบับก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้

 ข้อ ๒ ในประกาศนี้ กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่น โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยาจากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง และ

(๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน ที่ ก.ศป. รับรอง เว้นแต่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขากฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

  ในกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ นอกจากเป็นไปตาม (๑) และ (๒) แล้ว ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานโดยปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปีด้วย

  ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ฉ) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

  ข้อ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้อง

  (๑) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง และ

  (๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน ที่ ก.ศป. รับรอง

  ในกรณีที่เป็นข้าราชการ นอกจากเป็นไปตาม (๑) และ (๒) แล้วต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

    ในกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้าราชการหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากเป็นไปตาม (๑) และ (๒) แล้วต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมีประสบการณ์ในการทำงานโดยปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าปี

   ข้อ ๔ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มิให้นำความในข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับ

ข้อ ๕ ให้ ก.ศป. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามประกาศนี้

หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓ ก หน้า ๘ และหน้า ๙ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

.อ่านประกาศ ก.ศป.ข้างต้นในฉบับเต็มได้ที่ http://www.admincourt.go.th

 

สำนักงานศาลปกครอง

๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 28, 2013 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: