RSS

จันทร์นี้! กสทช.จัดเสวนา“1 ปี กสทช. กับความสมหวัง หรือไม่สมหวังของสังคมไทย” (กำหนดการ)

20 ธ.ค.

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 หัวข้อ “1 ปี กสทช. กับความสมหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย”

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)

————————————————————————

โครงการ NBTC Public Forum เกิดขึ้นจากดำริของ กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อจัดให้มีการเสวนาหรือสัมมนาเป็นประจำทุกเดือนในช่วงปี 2555 อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปิดเผยข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กสทช. กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กสทช. ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดเวทีเสวนาตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในประเด็นที่หลากหลายและครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้เชิญประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายในด้านผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มผู้ดำเนินกิจการ กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคทั้งในส่วนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กลุ่มผู้พิการด้านต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ในวาระโอกาสที่ กสทช. ได้ถือกำเนิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่มาครบระยะเวลา 1 ปี

ดังนั้น กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ จึงเห็นควรให้จัดเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 โดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้สะท้อนข้อคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตต่อไป จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยลงทะเบียนส่งแบบตอบรับมาที่ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.ประวิทย์ฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2290 5224 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555

กำหนดการ NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 หัวข้อ “1 ปี กสทช. กับความสมหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย” วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา โดย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

09.45 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “1 ปี กสทช. กับความสมหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย”

09.45 – 10.45 น. มุมมองด้านกิจการด้านโทรคมนาคม ดร.อนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จำกัด

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. มุมมองด้านวิทยุและโทรทัศน์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สื่อมวลชนอาวุโส ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.15 น. เสวนาเรื่อง “1 ปี กสทช. กับความสมหวังหรือไม่สมหวังของสังคมไทย” ดำเนินรายการโดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

13.00 – 14.30 น. มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองด้านกฎหมาย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร. เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.มุมมองด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

คุณสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

คุณจอห์น วิญญู SpokeDark.TV

มุมมองด้านสิทธิและเสรีภาพ(สาธารณะ) ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจีรนุช เปรมชัยพร ประชาไท

ดำเนินรายการโดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

16.15 – 16.30 น. สรุปและปิดการจัดเวทีเสวนา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: