RSS

ประกาศผล! SET Awards 2012 “สมประสงค์ บุญยะชัย”คว้าโล่ห์ CEO ยอดเยี่ยม ส่วน”บางจาก-KBANK-ปูนซีเมนต์”ซิวบริษัทครองรางวัล 5ปีซ้อน

22 พ.ย.

สมประสงค์ บุญยะชัย และนพดล ตัณศลารักษ์  คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม SET Awards 2012

 

SETAwards.JPG

วันนี้ (22 พ.ย.55) – นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2555 แก่บริษัทและผู้บริหารสูงสุดในแวดวงตลาดทุน 36 บริษัท ซึ่งรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 2555 (Best CEO Awards) ได้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO) จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ารางวัล SET Awards ในปีนี้มีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ได้รับรางวัล Best CEO Awards ประจำปี 2555 ได้แก่ นายสมประสงค์  บุญยะชัย  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) และนายนพดล  ตัณศลารักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO)  ซึ่งทั้งสองคนนับเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศของแต่ละตลาดในปีนี้ โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านความเป็นผู้นำที่นำพาองค์กรสู่การเติบโตและแข็งแกร่ง การยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีวิสัยทัศน์และความสามารถในเชิงกลยุทธ์ การทำประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม ตลอดจนการให้ความสำคัญแก่ผู้ลงทุน 

นอกจากการประกาศผลรางวัล SET Awards ในสาขาต่างๆ แล้ว ยังมีรางวัล SET Award of Honor หรือรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดย 11 รางวัลในปีนี้ มาจาก 4 ประเภทรางวัล คือ รางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาล รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัลด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน
 “เป็นที่น่ายินดีว่า ในปีนี้ มีรางวัล SET Award of Honor ถึง 11 รางวัล เป็นจำนวนสูงที่สุดตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ในปี 2553 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในด้านต่างๆ และให้คงความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งในจำนวนนี้ มีบริษัทที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปี  ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ได้แก่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และ อีก 2 บริษัท ที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปี ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย” นายจรัมพรกล่าว

นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร กล่าวว่า “รางวัล SET Awards ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี และจะครบ 1 ทศวรรษในปีหน้า ถือเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards ในปีนี้ยังคงมีมาตรฐานคะแนนที่สูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แม้ว่าภาคธุรกิจและตลาดทุนไทยประสบกับวิกฤตการณ์สำคัญทั้งจากในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวรับความผันผวนได้อย่างดี”  

ดร.พนัส  สิมะเสถียร  ประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2012 กล่าวถึงการประมวลผลรางวัลว่า “SET Awards เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานระดับประเทศ เนื่องจากหลักเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัลมีแนวทางชัดเจนและโปร่งใส  มีหน่วยงานที่เป็นกลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประมวลผล  มีการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งข้อมูลที่เปิดเผยในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ  ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ประเมินการทำงานตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการเข้าพูดคุยสัมภาษณ์   ซึ่งกระบวนการคัดเลือกและตัดสินรางวัลที่เข้มข้นดังกล่าวแสดงได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนมีความเป็นเลิศในแต่ละด้านสมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณ”

งาน SET Awards ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ” หรือ Matching Your Right Financial Opportunities  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยรางวัล SET Awards ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 43 รางวัล จาก 36 บริษัท ครอบคลุมกิจกรรมหลักที่ตลาดทุนให้ความสำคัญ และในบางประเภทรางวัลได้แบ่งออกตามขนาดบริษัทและลักษณะการให้บริการด้วยเพื่อสะท้อนความหลากหลายและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2012 แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor): รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ปี 2008-2012

·       ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล:        บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)

                                                      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)

·       ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม:        บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)

                                                      บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)

บริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ปี 2009-2012

·       ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล:        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
                                                       บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)
                                                       บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED)

บริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ปี 2010-2012

·       ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล:        ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK)
                                                       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

·       ด้านนักลงทุนสัมพันธ์:                   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)

·       ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน: บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลยอดเยี่ยม (SET Awards): รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1.  รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) แยกตามตลาดหลักทรัพย์

·       CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน SET: คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร

                                                         บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)

·       CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน mai: คุณนพดล ตัณศลารักษ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                                         บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)

2.   รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1: บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2: บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (PM)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3: บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4: บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SCP)

·       บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai): บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)

3.   รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบา ลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards)

·        บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET):

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TISCO)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

·        บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai): บริษัท ผลธัญญะ  จำกัด (มหาชน) (PHOL)

 

4.   รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน) (SAT)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TOG)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

·       บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai): บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (JUBILE)

 

5.   รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท:          

                   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

                         บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) (SSSC)

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

·       มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

·       บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai): ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

6.   รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) แยกตามการให้บริการผลิตภัณฑ์และประเภทลูกค้า

·       ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน: บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

·       ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล            : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด

·       ด้านการให้บริการอนุพันธ์ : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

7.   รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)

·        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 22, 2012 in การเงิน-คลัง-หุ้น

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: