RSS

กสทช.ออกคำชี้แจง จัดประมูล 3G โปร่งใส พรุ่งนี้ ประกาศชื่อ บริษัท มีสิทธิ์ร่วมประมูล 16ต.ค.55

08 ต.ค.

สำนักงาน กสทช. ยืนยันการดำเนินการประมูล ๓ G ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการทุกขั้นตอน หากจะมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้น 

8 ตุลาคม 2555- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า

๑. ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนว่า จะมีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการดำเนินการประมูล ๓ G  ที่สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประมูลในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  นั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า การดำเนินการประมูล ๓ G ได้เริ่มดำเนินการ  ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๓ โดย กทช. แต่ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากมีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่า กทช. ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มี กสช. ในขณะนั้น ซึ่งศาลปกครองได้พิจารณาปัญหาในข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กทช. ในการดำเนินการประมูล ๓G เพราะยังไม่มี กสช. ในขณะนั้น  ดังนั้น การดำเนินการประมูล ๓ Gต่อไป อาจเกิดความเสียหายได้จึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ การดำเนินการประมูล ๓ G  ในช่วงนั้น จึงไม่อาจดำเนินการประมูลต่อไปได้

ในปี ๒๕๕๓ รัฐสภาได้เห็นชอบ และได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยบัญญัติให้ รวม กทช. และ กสช. เป็น กสทช.  มีอำนาจหน้าที่ในดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๓ จี ซึ่ง กสทช. ได้ดำเนินการประกาศแผนแม่บทคลื่นความถี่ฯ แผนแม่บทโทรคมนาคมฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการการประมูลคลื่น ๓ G ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  ดังนั้น

๑.  การประมูล ๓ G ไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในการดำเนินการประมูล ๓ G จึงไม่มีข้อสงสัยในอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในเรื่องดังกล่าว

๒.  การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน การดำเนินการประมูล ๓ G กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน

๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการประมูล มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ การพัฒนา       ทางเทคโนโลยี  การคุ้มครองประโยชน์ประเทศ คุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคในด้านการบริการและรวมทั้งคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส และมีการฟังความคิดเห็นสาธารณะ  ตามกระบวนการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างครบถ้วน

๔.  รายได้อันเกิดจากการประมูล ๓ G ทั้งหมด สำนักงาน กสทช. จะต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินให้รัฐบาลนำไปใช้จ่ายต่อไป  ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประมูล ๓ G เป็นของประเทศและประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง

การดำเนินการในการประมูล ๓ จีทุกขั้นตอน  กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน มาตรฐานการให้บริการ การคุ้มครองและการให้บริการประชาชน และการบริการผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มิได้มุ่งประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการ นอกจากนี้ การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกภาคส่วนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมก็จะได้มีการดำเนินการในแผนการบริการอย่างทั่วถึงตามที่กฎหมายกำหนดอีกส่วนหนึ่งด้วย และในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กสทช. จะได้นำผลการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล ๓ G ตาม IMเสนอ บอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศให้ทราบในวันดังกล่าว และจะมีการเคาะประมูลราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  ต่อไป

ดังนั้น  การที่มีผู้ใดที่เห็นว่าการดำเนินการประมูล ๓ G มีปัญหาความไม่ชอบหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ก็เป็นสิทธิที่สามารถจะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมาย และสามารถใช้สิทธินั้นในการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป  ซึ่งสำนักงาน กสทช. พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า การดำเนินการประมูล ๓ G ครั้งนี้  กสทช. และสำนักงาน กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย  โดยขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนทุกประการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก  จึงขอให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่า การดำเนินการประมูล ๓ G  จะต้องมีการดำเนินการในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ อย่างแน่นอน และการประมูล ๓ G นี้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเทคโนโลยีโดยรวม รวมทั้งการรองรับการเข้าสู่ AEC  ในปี ๒๕๕๗ ต่อไปอย่างแน่นอน

Advertisements
 
 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: