RSS

เปิดรายชื่อ 72 คน..ชิงเก้าอี้”กก.ตรวจสอบฯ กสทช.” พบอายุกว่า 50-70ปี สมัครเพียบ

31 ก.ค.

 

เปิดรายชื่อ 72 คน ชิงเก้าอี้”กก.ตรวจสอบฯ กสทช.” พบอายุกว่า 50-70 ปี สมัครเพียบ  รอวุฒิฯ คัดให้เหลือ 5คน 5 ด้าน คาดอีก 2 เดือนได้ตัวจริง

31ก.ค.2555- วันนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น”คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน” เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ชุดปัจจุบันทั้ง 11 คน

ซึ่งปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 72 คน ใน 5 สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ด้านกระจายเสียง 1 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ 1 คน ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1 คน ด้าน แลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 24 -30 กรกฏาคม 2555 ที่อาคารสุขประพฤติ ตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 6 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทั้งนี้มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ สำหรับคุณสมบัติ 1.เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง, ด้านกิจการโทรทัศน์ 2.เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม, 3.เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ 4.เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้บุคคลที่จะเข้ารับสมัคร ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใด, ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ, ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต, ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล, ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

นอกจากนี้ต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ, ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ, ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง, ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน หรือผู้ถือหุ้นที่ประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการรับการเสนอชื่อ หรือ คัดเลือก และไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็น กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช.พนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ตามมาตร 71 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

อำนาจหน้าที่

ให้ติดตามการและเมินผลการปฏบัติงาน ของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช.ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช.นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พร้อมรายงานผลการปฏบัติงานประจำปีของกสทช. ตามมาตร 76 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวส ให้ประชาชนทราบทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของสำนักงานกสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การประเมิน จะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และต้องรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

ซึ่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงาน  ซึ่งการรายงานผลจะต้องมีเนื้อหาผลการปฎิบัติงาน, รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อสังเกต, รวมถึงข้อเสนอแนะด้วย

สำหรับรายชื่อ ผู้สมัคร ทั้ง 72 คน หลายคนเคยลงสมัคร เป็น กรรมการ กสทช.  อีกหลายคนเป็นนายทหารเกษ๊ยณราชการ, สมาชิกวุฒิสภา, อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และบางคนทำงานอยู่สำนักงานกสทช.ในปัจจุบัน  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้สมัครหลายราย มีอายุมากกว่า 50-70 ปี

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ วุฒิสภา จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครประมาณ 30 วัน จากนั้นจะเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อประธานวุฒิสภา เพื่อเปิดประชุมให้สมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกรอบแรก ให้ได้ 10 คน หรือ 2 เท่าของจำนวนที่ต้องการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือน กันยายน 2555 จากนั้น จะเสนอรายชื่อทั้ง 10 ต่อประธานวุฒิฯ อีกครั้ง เพื่อเปิดประชุมให้วุฒิสภาคัดเลือกให้ได้บุคคลที่เหมาะสมจำนวน 5 คน โดยใช้เวลาตรวจสอบประวัติผู้ผ่านการคัดเลือกอีกประมาณ 30 วันจึงจะรับรอง ซึ่งคาดว่า กว่าจะได้บุคคลที่เหมาะสมทั้ง 5 คน จะอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 31, 2012 in กสทช.

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: