RSS

ยกระดับ! พรุ่งนี้ กสทช.จัดสัมมนาระดับชาติของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ

11 ก.ค.

กำหนดการ

เวทีสัมมนาระดับชาติของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

——————————-

ภาคเช้า

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. พิธีเปิด

– กล่าวรายงาน โดย ผู้บริหารสำนักงาน กสทช.

– กล่าวเปิด โดย กสทช.

– VTR สรุปภาพรวม

– สรุปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ โดย ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. การนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑. สถานการณ์สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสื่อ / สื่อใหม่ / การหลอมรวมสื่อ)

นำประเด็นโดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

๒. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ กับผู้บริโภค (สิทธิของผู้บริโภค / อิทธิพลและผลกระทบในชีวิตประจำวัน ในทุกมิติ / สิทธิในการเข้าถึงสื่อ)

นำประเด็นโดย นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

๓. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ (การรู้เท่าทันสื่อ / ทางออกที่มีการดำเนินการแล้ว บทบาทและพลังของประชาชนในการมีมาตรการทางสังคม และการผลักดันเชิงนโยบาย)

นำประเด็นโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

ผู้ดำเนินการ – นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายทั่วไป

โดย – กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

– ประธานอนุกรรมการคุ้มครองฯ (นางสุวรรณา จิตประภัสสร์)

– ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

– นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

– ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

ผู้ดำเนินการ – นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. – การแถลงข่าวเปิดตัวเวทีระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย – กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

– ประธานอนุกรรมการคุ้มครองฯ (นางสุวรรณา จิตประภัสสร์)

– การประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การระดมความคิดเห็นภาคประชาชนต่อแนวทางการปกป้องตนเองของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และคาดหวังของผู้บริโภคต่อ กสทช.

– กลุ่มที่ ๑ สิทธิของผู้บริโภคสื่อ

สิทธิของผู้บริโภคได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อ ไม่ถูกละเลย และได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย จากการถูกละเมิดหรือเอาเปรียบ รวมทั้ง มีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อหลอมรวม รวมถึงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิดังกล่าวยังไม่เป็นที่ตระหนักและเข้าใจของทุกฝ่าย

ประธานกลุ่ม – พ.ต.อ.(พิเศษ)ชัยทัศน์ รัตนพันธ์ (รองประธานอนุกรรมการฯ)

วิทยากร – นายชัยรัตน์ แสงอรุณ (อนุกรรมการฯ) /

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

– กลุ่มที่ ๒ สิทธิของผู้บริโภคในประเด็นเฉพาะ

สิทธิในการสื่อสารยังคงจำกัดอยู่ที่คนบางกลุ่ม ทำให้ผู้บริโภคสื่อ จำนวนหนึ่ง อาทิ คนพิการ คนสูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งจากความพิการ ประสิทธิภาพทางร่างกาย และความด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้ง ถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการถูกละเมิดของกลุ่มคนเหล่านี้ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

ประธานกลุ่ม – นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ (อนุกรรมการฯ)

วิทยากร – นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ (อนุกรรมการฯ) /

นายพีระพงษ์ จารุสาร (อนุกรรมการฯ)

– กลุ่มที่ ๓ การขับเคลื่อนกลไกผู้บริโภคในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ กรณีปัญหาสุขภาพจากการโฆษณา

ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้บริโภคสื่อ คือ ประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง อย่างรุนแรง เช่น การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่หลอกลวง เกินจริง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และกลไกที่จะปกป้องตนเองในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ

ประธานกลุ่ม – นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย (อนุกรรมการฯ)

วิทยากร – นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ (ประธานอนุกรรมการฯ) /

นายภาณุโชติ ทองยัง

– กลุ่มที่ ๔ แนวทางการสร้างพลังและเครือข่ายผู้บริโภค /

การรู้เท่าทันสื่อ

ประชาชนควรมีความตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เสนอแนะ ตรวจสอบสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ โดยต้องมีแนวทางและกลไกที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช. และกลไกอื่นๆ

ประธานกลุ่ม – นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (อนุกรรมการฯ)

วิทยากร – ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (รองประธานอนุกรรมการฯ)

นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ (อนุกรรมการฯ)

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ – ๑๖.๒๕ น. การนำเสนอของแต่ละกลุ่ม

ดำเนินการโดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

๑๖.๒๕ – ๑๗.๐๐ น. การอภิปรายและสรุปภาพรวม

ดำเนินการโดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

๑๗.๐๐ น. ปิดงานโดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 11, 2012 in ทั่วไป

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: