RSS

Monthly Archives: มิถุนายน 2012

ใครสนใจ! การบินไทย รับสมัคร”ดีดี” แทน”ปิยสวัสดิ์” บัดนี้ ถึง 6ส.ค.55 ดูคุณสมบัติ ดังนี้..

22มิ.ย.55 – การบินไทยเปิดรับสมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
           
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
           นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยผู้สมัครจะต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
•   สัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
•   มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสามารถทำงานให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
•   ไม่เป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ยื่นใบสมัคร
•   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
•   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
•   ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ 
หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
•   ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
•   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
•   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
•   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
•   ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

•   ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
•   เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
•   เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากล
•   มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
(1)    เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2)    เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3)    กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           
          ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ อาคาร 1 ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
 โทรศัพท์ 0-2545-1551
,0-2545-1560
 หรือทางเว็บไซต์www.thaiairways.com/About-Thai/Careers
/ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2555ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 22, 2012 in ทั่วไป

 

คำต่อคำ..”ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์น์” เปิดใจ อำลาตำแหน่ง “ดีดีการบินไทย” วันนี้ ห่วงธรรมาภิบาลองค์กร

20 มิ.ย.55- นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งสารถึงพนักงานการบินไทยกว่า 25,000 คน ทางอีเมล์ก่อนจะพ้นวาระในวันนี้ (20 มิถุนายน 2555) หลังจากที่ได้มีคำสั่งล้มเลิกการชี้แจงกับพนักงานการบินไทยที่กำหนดจะมีขึ้นในช่วงบ่าย

 
นายปิยสวัสดิ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มารับตำแหน่ง DD อยู่เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่มีความสุขและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพนักงานการบินไทยเก่งๆและที่เป็นคนดีจำนวนมาก แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้บริหารงานให้การบินไทยกลับมามีผลประกอบการที่ดี มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล และที่สำคัญคือพนักงานการบินไทยได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย มั่นใจจากรากฐานที่ได้สร้างไว้ทำให้กำไรปีนี้สามารถได้ตามเป้า 6,000 ล้านบาท แต่เป็นห่วงเรื่องการแทรกแซงการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทเช่นในอดีต


เป้าหมายกำไรสำหรับปี 2555 ที่ตั้งไว้ที่ 6,000 ล้านบาท น่าจะทำได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่ายิ่งราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับที่ต่ำกว่าต้นปีถึง 20-25 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นั่นหมายถึงถ้าราคาน้ำมันอยู่ในระดับปัจจุบันจนถึงสิ้นปี จะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้กว่าเดือนละ 800 ล้านบาทโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไปเทียบกับในช่วงต้นปี ฉะนั้นถ้าบริหารจัดการให้ดี น่าจะมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 6,000 ล้านบาท โดยยังสามารถจ่ายโบนัสพนักงานได้ 3 เดือน

ซึ่งผลประกอบการไตรมาสแรกที่ประกาศออกมาแล้วคือการบินไทยมีกำไร 3,645 ล้านบาท (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการดำเนินการ) และผลประกอบการเดือนเมษายน 2555 ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ยากลำบากอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ในขณะที่สายการบินชั้นนำหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนในไตรมาสแรกของปี 2555 เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ โคเรียนแอร์ ลุฟฮันซ่า เป็นต้น และแม้แต่สายการบินในประเทศจีนที่กำไรดีมาตลอดก็มีกำไรลดลงมาก และน้อยกว่าการบินไทยเสียอีก

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่การบินไทยกลับมามีกำไรในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายทุกด้านที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพบริการ ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยบวกอื่นๆ อาทิ จำนวนผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นมากดังจะเห็นได้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราการขนส่งผู้โดยสาร หรือ Cabin Factor อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 78.3 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้และสูงถึง 71.7%. ในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งปรกติคือเดือนที่แย่ที่สุดของปี ส่วนในช่วง 17 วันแรกของเดือนมิถุนายนปีนี้จำนวนผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นถึง 20.3% เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จึงมั่นใจว่าในแง่จำนวนผู้โดยสารและ Cabin Factor แล้ว ไตรมาสสองของปีนี้จะเป็นไตรมาสสองที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี ทั้งๆ ที่การแข่งขันสูงมากและเศรษฐกิจยุโรปค่อนข้างซบเซา

ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างในบริษัทฯกำลังเดินไปได้ดีทีเดียว ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นมามาก จากผลประกอบการของบริษัทที่ขาดทุนกว่า 21,000 ล้านบาทในปี 2551 และในรอบ 9 เดือนของปีบัญชี 2552 ขาดทุนต่อเนื่องอีก 1,569 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทจากที่มีหนี้สินต่อทุนสูงถึง 3 เท่ากว่า จนขณะนี้บริษัทมีหนี้สินต่อทุนเหลือเพียง 2 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการที่ค่อนข้างดี การเพิ่มทุนในปี 2553 และการจัดหาเงินกู้อย่างเพียงพอในเงื่อนไขที่ต้องถือว่าดีมาก แม้ว่าในปี 2554 บริษัทจะขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 จากปี 2553 และปัญหาน้ำท่วมซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อบริษัทที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีมา

“ในช่วงที่ผมอยู่การบินไทยเราได้จัดหาเครื่องบินใหม่ 52 ลำโดยทั้งการซื้อและการเช่าระยะยาว และยังมีการเช่าระยะสั้นอีก 6 ลำซึ่งทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อรวมกับเครื่องบินที่มีการสั่งซื้อก่อนหน้านี้อีก 6 ลำ (คือ A380) จะทำให้เรามีเครื่องบินใหม่เข้ามาในฝูงบินของเราในช่วง 2555 – 60 ถึง 58 ลำ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ฝูงบินของเราจะเพิ่มขึ้น และอายุเฉลี่ยของฝูงบินจะลดลงจาก 11-12 ปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา เหลือประมาณ 8 ปีในอีกห้าปีข้างหน้า ประสิทธิภาพของฝูงบินจะดีขึ้นมาก เพราะเครื่องบินใหม่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันดีกว่าเครื่องบินเก่าประมาณ 20% และน้ำมันคือ 40% ของต้นทุนของเรา ดังนั้นเครื่องบินใหม่จึงมีต้นทุนน้ำมันต่ำกว่าเครื่องบินเก่าประมาณ 8% เป็นอย่างน้อยในขณะที่ margin ของธุรกิจการบินอยู่ในระดับ 3% เท่านั้น”

เครื่องบินใหม่ที่ทยอยเข้ามานี้รวมถึงเครื่องบิน New Generation B787 ลำแรกในปี 2557 ในขณะเดียวกันการปรับปรุงที่นั่งและระบบ Inflight Entertainment (IFE) ในเครื่องบินเก่า 20 ลำซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดภายในปีนี้จะทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในระดับดีอย่างสม่ำเสมอภายในสิ้นปีนี้

โดยจากการตั้งเป้าของแผน TG 100 การบินไทยจะเป็นสายการบินอันดับ 1 ใน 5 ของโลกและ 1 ใน 3 ของเอเซีย ซึ่งก็ได้บรรลุเป้าหมายแรกแล้ว โดย Skytrax ปรับอันดับของการบินไทยขึ้นมาจากที่ 10 ในปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปี 2551 มาสู่อันดับที่ 9 ในปี 2553 และอันดับที่ 5 ในปี 2554 และนิตยสาร Business traveller ได้จัดลำดับเป็นที่ 2 ของโลกและเอเชีย การเป็นสายการบิน 5 ดาวจึงอยู่แค่เอื้อมมือ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ Skytrax แจ้งมาว่าจากการปลด DD ทำให้การพิจารณาการปรับอันดับเป็นสายการบิน 5 ดาวถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด

นายปิยสวัสดิ์กล่าวต่อไปว่า “สิ่งที่เป็นห่วงการบินไทยอีกอย่างหลังจากนี้คือ ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพราะในช่วงที่ผมเป็น DD ระบบการบริหารงานเปลี่ยนไปจากอดีตมากพอสมควร จากการที่คณะกรรมการบริษัท เคยเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในหลายๆ เรื่อง แต่ในช่วงที่ผมเข้ามาเป็น DD ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในการบริหารงานอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในกรณีการโยกย้ายแต่งตั้งก็เฉพาะระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) เท่านั้นที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ อำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นมาก มิฉะนั้นเรื่องจำนวนมากต้องนำเสนอ Board ซึ่งถ้า Board ตัดสินใจอะไรที่ผิด ผลก็ตกอยู่กับพนักงาน เช่น การซื้อ A345 หลายปีก่อนเป็นตัวอย่างที่ดี และการหาผู้โดยสารให้เพียงพอสำหรับ A380 ที่กำลังจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้แต่สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็มีปัญหาค่อนข้างมาก หากคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาล้วงลูกเหมือนในอดีต ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นจากมติ Board เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายว่าตั้งแต่ระดับ Director AA KK EA ต้องเข้า Board หมด ซึ่งเท่ากับว่าการบินไทยกำลังกลับไปสู่ยุคเดิมของการวิ่งเต้นอย่างที่สุดและการนั่งรอฟังคำสั่งจากข้างบน”

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 20, 2012 in คมนาคม, ทั่วไป

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

อ่าน..คำสงวนมติบอร์ด ของ”สุภิญญา กลางณรงค์” 1ใน 5กสท. ค้านมติบอร์ด #บอลยูโร2012

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕-  น.ส.สุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แถลงข่าวสืบเนื่องจากผลการประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. มีวาระพิจารณากรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่สาธารณชนกำลังจับตามองการทำหน้าที่ของ กสทช.มาตั้งแต่ต้น ซึ่งบอร์ด กสท. ได้มีมติเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาการใช้อำนาจทางกฎหมายของ กสทช. แต่ตนเองในฐานะ กสทช.ที่เข้ามาทำหน้าที่ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
๑.      กสทช.ควรมีคำสั่งทางปกครองไปยังฟรีทีวีช่อง ๓, ๕ และ ๙ ให้ดำเนินการเจรจากับเอกชนที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการฯ ดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการฟรีทีวีได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านช่องทางใด   เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนและผู้บริโภครับชมรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีมากกว่าร้อยละ ๗๕  ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดจากการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อคหรือการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
๒.      ส่วนกรณีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการทีวีในระบบบอกรับสมาชิกที่ได้สัญญาหรือโฆษณากับผู้บริโภคว่าสามารถรับชมรายการช่องฟรีทีวีได้นั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ทรู  ต้องรับผิดชอบต่อการประกอบกิจการและเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าของตน และตนเองสนับสนุนข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เสนอให้ กสท. พิจารณาในประชุมคราวนี้ 
๓.      กรณีการอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณของบริษัทในเครือ GMM ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้อนุญาตไปแล้ว ๖๐๐,๐๐๐ กล่อง และอยู่ระหว่างขออนุญาตอีกกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กล่องนั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช.จะต้องดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก็อาจจำเป็นต้องดำเนินการย้อนหลัง อาทิ การคิดค่าธรรมเนียมย้อนหลังการนำเข้ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในวันพุธ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ส่วนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดสัมมนาโต๊ะกลมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๒ : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒” ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันต่อความรับผิดชอบผู้บริโภค

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 18, 2012 in ทั่วไป

 

3 วันปิดซ่อมรันเวย์ สุวรรณภูมิ กระทบเครื่องดีเลย์ 145เที่ยว ทอท.อ้างเป็นเรื่องเล็กน้อย

15มิ.ย.55-การซ่อมแซมทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.อ้างกระทบเที่ยวบินล่าช้าเล็กน้อยเท่านั้น
 
                ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจงการซ่อมแซมทางวิ่งในภาพรวมการให้บริการยังเป็นไปตามปกติ แต่ทำให้เที่ยวบินล่าช้าไปบ้าง
                นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน จนถึง 13 มิถุนายน 2555 มีข้อมูลพบว่า  3 มีเที่ยวบินล่าช้าประมาณ 10-15 นาที ซึ่งถือว่าเป็นปกติ ส่วนเที่ยวบินที่ล่าช้านานมากกว่า 30 นาที  มีร้อยละ 18 ของเที่ยวบินทั้งหมด หรือประมาณ 145 เที่ยวบินเท่านั้น ทั้งนี้ เที่ยวบินล่าช้าส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินในช่วงเวลากลางคืน คือ ตั้งแต่ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวสายการบินจะใช้เครื่องบินขนาดใหญ่กว่า A320 เช่น โบอิ้ง 747 ซึ่งจะต้องทำการบินขึ้น-ลงเฉพาะทางวิ่งฝั่งตะวันตกเท่านั้น จึงทำให้ต้องมีการบินวนเพื่อรอ
                นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า  ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมทางวิ่ง ในแต่ละวันสายการบินก็มีเที่ยวบินที่ล่าช้าเป็นประจำอยู่แล้วเฉลี่ยวันละประมาณ 60 เที่ยวบิน ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ อาทิ ปัญหาสภาพอากาศ ปัญหาความล่าช้าจากต้นทาง ปัญหาการให้บริการภาคพื้น ปัญหาการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้อง   เป็นต้น ดังนั้น ในขณะนี้ซึ่งมีการซ่อมแซมทางวิ่ง ความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการซ่อมแซมทางวิ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเที่ยวบินที่ล่าช้าก่อนการซ่อมแซมทางวิ่งและหลังจากที่เริ่มการซ่อมแซมทางวิ่งนั้น มีจำนวนเที่ยวบินล่าช้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 เท่านั้น

ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับความล่าช้าของเที่ยวบินที่จะเกิดขึ้น จึงได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านการจัดการจราจรทางอากาศให้มาปฏิบัติงานในช่วงนี้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถจัดเที่ยวบินขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานกับบริษัทที่ให้บริการภาคพื้นที่และการขนถ่ายสัมภาระให้การดำเนินการให้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ ในเรื่องการขนถ่ายสินค้า ทสภ. ได้มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกัน โดยก่อนที่จะมีการซ่อมแซมทางวิ่ง ทสภ. ได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทราบถึงแผนการซ่อมแซมและได้ประสานงานกับผู้ประกอบการคลังสินค้า ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทBFS เพื่อให้เตรียมพื้นที่สำรองไว้ให้สินค้าพักรอ เพื่อป้องกันสินค้าเน่าเสียหรือได้รับความเสียหาย กรณีที่มีเที่ยวบินล่าช้า ซึ่งขณะนี้ ทสภ. ยังไม่ได้รับรายงานความล่าช้า หรือมีสินค้าเน่าเสียหรือเกิดความเสียหายจากกรณีนี้แต่อย่างใด

กรณีที่มีข่าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ว่าสายการบินยูไนเต็ดเที่ยวบิน UA 803 เส้นทางวอชิงตันดีซี-กรุงเทพ ที่บินมาจากญี่ปุ่นและได้รับผลกระทบจากการซ่อมแซมทางวิ่งนั้น จากข้อมูลทราบว่าการเดินทางไปลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ครั้งนี้ทางสายการบินได้ตัดสินใจเอง โดยแจ้ง ทสภ. ว่าขอไปเติมน้ำมันที่ ทดม. ซึ่ง ทอท. ได้จัดเตรียมหลุมจอด และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่สายการบินเรียบร้อยแล้ว เมื่อเติมเชื้อเพลิงเสร็จแล้วภายหลังเที่ยวบินดังกล่าวได้ทำการบินลงที่ ทสภ. เมื่อเวลา 02.20 น. และบินออกจาก ทสภ.   อีกครั้งในเวลา 06.00 น. โดยในเรื่องของการสำรองน้ำมันได้มีการแจ้งย้ำขอความร่วมมือสายการบินต่างๆ ที่จะทำการบินลงที่ ทสภ. เผื่อกรณีที่ต้องบินวน 

ทสภ.ได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินและหน่วยงานต่างๆ จึงได้เปิดศูนย์ประสานงานในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าการซ่อมแซมทางวิ่งจะแล้วเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 15, 2012 in ทั่วไป

 

กสทช.ร่อนหนังสือแจง”ยูฟ่า”คาดเข้าใจคลาดเคลื่อน สดบอลยูโร ภาคปชช.จัดสัมมนาฯพรุ่งนี้ “จอดำ:ความรับผิดชอบต่อสังคม”

 

13 มิ.ย.55- ย่างเข้าสู่วันที่ 6 แล้ว ที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ซึ่งความคลุมเคลือในประเด็นการถ่ายทอดสด ผ่านทางทรูวิชั่นส์

วันนี้ มีจดหมายจาก สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ ยูฟ่า ส่งตรงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ผู้ได้รับถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร แจ้งให้ทราบว่า ยูฟ่าพึงพอใจต่อการมีสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีถ่ายทอดสดคือ ช่อง 3 5 และ 9 อยู่แล้ว จึงไม่สามารถอนุญาตให้”ทรูวิชั่นส์” ซึ่งเป็นช่องที่เก็บเงินค่าสมาชิก ดึงสัญญาณไปถ่ายทอดได้

ทรูวิชั่นส์ ออกแถลงการณ์ ขออภัยสมาชิกตามมาทันที ระบุรู้สึกผิดหวังที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ไม่อนุญาตให้แพร่ภาพการแข่งขันได้ ซึ่งแม้จะคำแถลงของทรูจะขอให้สาธารณะชนเข้าใจ และมีโปรโมชั่นชดเชยสมาชิก แต่ในหน้าจอฟรีทีวีของทรูวิชั่นส์ ก็จะปรากฎภาพ”จอดำ” ไปตลอดรายการแข่งขันบอลยูโรครั้งนี้

ปรากฎการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค /สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เรียกประชุมเพื่อกำหนดท่าที โดยมีมติ 4 ร้อง ได้แก่ ขอให้กสทช.ออกมาตรการปกครองบังคับ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางอย่างเร่งด่วน เพราะเห็นว่าการรับชมฟรีทีวีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อม ตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจากสหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค, นายอนาวิน เกตุพันธ์ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ., นายบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์ผู้บริโภค เปิดเผยว่า สหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค ได้แจ้งให้ทราบว่า แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน แบ่งเป็นตัวแทนจากนักวิชาการ 7 คน และภาคประชาชน 8 คน และได้ส่งหนังสือฉบับที่ 2 ไปยัง กสทช. เพื่อให้ กสทช. มีมติเร่งด่วนในการออกคำสั่งบังคับปกครองให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ทั้งช่อง 3, 5 และ 9 ให้มีการแพร่ภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติกับทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียกร้อง 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1. ต้องการให้ กสทช.ออกมาตรการปกครองบังคับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้งสามช่องดังกล่าว และให้ กสทช.มีการออกคำสั่งอย่างเร่งด่วน ออกอากาศตามปกติ

 2. บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ไม่ควรผูกขาดหรือกีดกั้นความเป็นสาธารณะของฟรีทีวีในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีประชาชนกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้ใช้หนวดกุ้งหรือเสาก้างปลา แต่รับชมสานีโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม จึงเห็นควรให้ดำเนินการกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เช่นกัน แม้จะไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ใช่ปรับแต่ ทรูวิชั่นส์ ฝั่งเดียว

3. ขอให้ กสทช. พิจารณาการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บมจ.กสท.โทรคมนาคม ในฐานะให้การช่วยเหลือบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ที่กีดกันหรือบล็อกสัญญาณ เข้าข่ายสมคบการกระทำความผิด

4. ให้ กสทช. ดำเนินการกับ ทรูวิชั่นส์ ที่ไม่สามารถทำได้ตามคำโฆษณากล่าวอ้างต่อสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริโภค ในการรับชมสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  ทั้งนี้ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจะไปติดตามว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ในวันที่ 18 มิถุนายนนื้ จะมีการพิจารณาอย่างไร รวมทั้งเตรียมออกมาตรการการบอตคอตหรือไม่สนับสนุนสินค้าของบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ต่อไปอีกด้วย

“แม้เราจะทราบหนังสือของฟีฟ่าที่ส่งถึงแกรมมี่แล้ว แต่เรายังขอเรียกร้องให้ กสทช. พิจารณาข้อเรียกร้อง และทำให้ประชาชนรับชมรายการผ่านฟรีทีวีได้ เพราะถ้าทำไม่ได้ กสทช.กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคก็ควรจะยุบซะ ไม่ควรทำหน้าที่อีกต่อไป” นางสาวสารี กล่าว

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ซึ่งดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง ระบุว่า กสทช.จะทำหนังสือไปถึงยูฟ่า เพราะเห็น แจ้งถึงระบบการออกอากาศโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทั้งขอทางบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อรับทราบรายละเอียดหนังสือจากทางฟีฟ่าเพื่อนำมาศึกษาของคณะกรรมการ กสทช.ด้วย โดยเห็นว่ายูฟ่าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบการออกอากาศของประเทศไทย นอกจากนี้ กสทช.จะผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ด้วยการจัดเสวนาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร 2012” โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการทั้งจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ /จีเอ็มเอ็ม แซท / ทรูวิชั่นส์ และบริษัท อาร์เอส ที่ถือครองลิขสิทธิ์ฟุตบอลลาลีกาสเปน และฟุตบอลโลก มาร่วมด้วย เพื่อหาทางแก้ปัญหาในอนาคต

พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ระบุว่า กสทช.ได้ออกคำสั่งบังคับทางปกครองเป็นคร้ังที่ 2 กับทรูวิชั่นส์อีกครั้งในวันนี้ เพื่อขอให้ชำระค่าปรับวันละ 2 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ไปจนกว่าทรูวิชั่นส์จะสามารถออกอากาศได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ทางทรูวิชั่นส์ ได้แจ้งขอยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งนี้ เป็นคร้งที่ 2 เช่นกันในวันพรุ่งนี้

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ในฐานะผู้ร้องเรียนผู้บริโภค เรียกร้องให้ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ควรเจรจากับทรูวิชั่นส์ ในการแก้ไขปัญหา เพราะกล่องจีเอ็มเอ็มแซทก็ต้องอาศัยสัญญาณและจานดาวเทียมของทรูวิชั่นส์ โดยอาจใช้วิธีการที่ทรูวิชั่นส์เช่ากล่องจีเอ็มเอ็มแซทให้กับสมาชิก รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้บริโภคไม่ควรซื้อกล่องจีเอ็มเอ็มแซท เพราะเห็นชัดว่า การกระทำที่ผ่านมาเป็นการเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย

นายแก้วสรร อติโพธิ์ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการออนไลน์ ระบุว่า การบล็อกสัญญาฟรีทีวี โดอ้างลิขสิทธิ์ของบริษัทของเครือแกรมมี่ เปรียบเสมือนการตั้งด่านหน้าปากซอยที่ไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงถนนเส้นทางหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการช่องฟรีทีวีเอง ก็ไม่ควรยอมให้เอกชนมาบล็อกสัญญาณแบบนี้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมในอนาคตได้อีก

++ ++++ +++++++

กำหนดการ เสวนาโต๊ะกลม
เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

—————————————————

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.      เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒

– นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์               กสทช.

– นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา               กสทช.

– พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า              กสทช.

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.

– นายจิรชัย  มูลทองโร่ย            รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(สคบ.)

                             – คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                             – นางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล    เครือข่ายพลเมืองเน็ต

– ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

– นายเดียว วรตั้งตระกูล  กรรมการผจก.สายงาน Platform Strategy บ.จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

– ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี)

– ตัวแทนผู้ประกอบการดาวเทียม

– ตัวแทนผู้ประกอบการเคเบิ้ล

– ตัวแทนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

– ตัวแทนบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

– ตัวแทนผู้บริโภคสื่อ

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิตติเวชกุล

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.      สรุปประเด็นและนำเสนอ แนวทางคุ้มครองผู้บริโภค”
โดย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
          – นางสุวรรณา  จิตรประภัสร์      ประธานอนุฯ

                                      – ผศ.ดร.เอื้อจิตร  วิโรจน์ไตรรัตน์  รองประธานอนุฯ

                                      – นายชัยรัตน์  แสงอรุณ            อนุกรรมการฯ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐          อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ปิดการเสวนา

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

เนื้อหาเต็ม..แถลงการณ์ ทรูวิชั่นส์ เสียใจ เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติ ไม่อนุญาตถ่ายทอดสดบอลยูโร 2012

13 มิ.ย.55 – ทรูวิชั่นส์ ออกแถลงการณ์ รู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถแพร่ภาพการแข่งขันถ่ายทอดสดฟุตบอลยูทางฟรีทีวีให้สมาชิกได้รับชมได้ ถึงแม้มีความพยายามเจรจากับผู้ถือสิทธิ์ในประเทศ เพื่ออนุญาตให้ทรู วิชั่นส์ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านฟรีทีวีตามปกติ แต่เจ้าของสิทธิ์ในต่างประเทศกลับพิจารณาประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องของการให้ช่วงสิทธิ์ต่อ (Sublicensing) จึงไม่อนุญาต ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเป็นเพียงการส่งสัญญาณฟรีทีวีผ่านกล่องของทรู วิชั่นส์ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทรู วิชั่นส์ ได้รับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการกโทรทัสน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงานกสทช

. ได้ร่างเงื่อนไขประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีไม่สามารถรับชมรายการต่างๆ ที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีได้อีก ในเบื้องต้นจะกำหนดว่า ประชาชนทุกคนจะต้องรับชมรายการที่แพร่ภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีได้ทุกรายการไม่ว่าจะผ่านกล่องรับสัญญาณในระบบใดก็ตาม ประชาชนต้องได้รับชมไม่มีกรณียกเว้น แม้จะมีเรื่องลิขสิทธ์การถ่ายทอด แต่เมื่อใดนำมาผ่านช่องโทรทัศน์ฟรีทีวี ทุกคนต้องได้รับชมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับนโยบายในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของทรู วิชั่นส์

สำหรับเรื่องที่ทรู วิชั่นส์ ไม่สามารถแพร่ภาพรายการฟุตบอลให้แก่สมาชิกในครั้งนี้ได้ ทรู วิชั่นส์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทรู วิชั่นส์ก็ได้พยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิ์เพื่อให้สามารถถ่ายทอดต่อผ่านฟรีทีวีให้สมาชิก ทรู วิชั่นส์ ได้ ทั้งนี้ ทรู วิชั่นส์ได้ดำเนินการชี้แจงใหเสมาชิกของเราได้รับทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อดูแลความรู้สึกและขออภัยในความไม่สะดวกของสมาชิก ทรู วิชั่นส์ จึงได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกของเราทุกแพคเกจเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11มิ.ย.-10 ก.ค.

สุดท้ายนี้ ทรู วิชั่นส์ มีความหวังว่าท่านสมาชิกและสาธารณะชนจะเข้าใจในความพยายามของทรู วิชั่นส์ ที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครั้งนี้ และ ทรู วิชั่นส์ ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งประเทศว่า ทรู วิชั่นส์ จะยืนอยู่ข้างสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยในการรับชมรายการที่อยู่บนฟรีทีวีเฉกเช่นแนวความคิดของคณะกรรมการกสทช.

 

แถลงการณ์! องค์กรผู้บริโภค 302แห่ง จี้เอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องไม่เกินเลยผลปย.สาธารณะ #EURO2012

แถลงการณ์! องค์กรผู้บริโภค 302แห่ง จี้เอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องไม่เกินเลยผลปย.สาธารณะ

12 มิ.ย.55 ทีวีผู้บริโภคแบบไหนก็ตามต้องจอไม่ดำ องค์กรผู้บริโภค ๓๐๒ องค์กรทั่วประเทศเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งปี ๒๕๔๐ และฉบับปัจจุบันในมาตรา ๖๑ พร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นผู้นำการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน พร้อมเรียกร้องให้กสท. บังคับทางปกครองกับช่อง ๓,๕ และ๙ ให้แพร่ภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคน
จากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี ที่จะผลักดันให้ประชาคมอาเซียน(AEC)เป็นวาระแห่งชาติโดยมีการตั้งเป้าหมาย ๔ ด้าน คือ ๑) ประเทศไทยจะเป็นตลาดอาเซียนบนฐานการผลิตเดียวกันของประเทศสมาชิก ๒) การให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสมอภาคเช่นเรื่องภาษีจะต้องมีการปรับตัวและศึกษาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ๓)ความร่วมมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลผลิตของอาเซียน ๔)การใช้ฐานของอาเซียนทำงานร่วมกับเวทีเศรษฐกิจโลก

 

เครือข่ายองค์กรผู้จำนวน ๓๐๒ องค์กรที่มาร่วมสัมมนาองค์กรผู้บริโภคเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในวันนี้(๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้นำระดับอาเซียนในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเร่งรัดและสนับสนุนในฐานะรัฐบาลเสียงข้างมากให้มีการพิจารณา เพื่อเร่งผ่าน (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ที่รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๓ หลังจากผ่านวุฒิสภาตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภคไทย และเป็นแบบอย่างเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำในประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติต่อไป เพราะที่ผ่านมาอาเซียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน ซึ่งประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี
การคุ้มครองผู้บริโภคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนในปัจจุบัน กรณีรูปธรรมปัญหาการเข้าไม่ถึงการแพร่ภาพและการกระจายเสียงกรณีการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร พร้อมเรียกร้องรูปธรรมให้รัฐบาล และคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) สนับสนุนการดำเนินการดังนี้

๑. ต้องเร่งผลักดันให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะรัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนให้มีการพิจารณาต่อเนื่องแล้ว และผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมไปแล้ว เหลือเพียงการพิจารณาวาระที่ ๓ ในขั้นสุดท้ายของกฎหมายเท่านั้น เพราะหากมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้บริโภคคนเล็กคนน้อยที่จอทีวีมีป้ายขอโทษคงทำได้ลำบาก เพราะอย่างน้อยน่าจะขอให้อัยการช่วยฟ้องคดีบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ สามารถปกป้องผู้บริโภคคนเล็กคนน้อยที่ต้องจ่าย ๒๐๐ บาทซื้อหนวดกุ้งโดยไม่มีเหตุผลในปัจจุบัน

๒. พร้อมเรียกร้องกสท. ให้มีคำสั่งทางปกครองกับช่อง ๓, ๕, และ ๙ เนื่องจากการให้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลยูโรมีเงื่อนไขของยูฟ่า ว่า ต้องถ่ายทอดผ่านระบบฟรีทีวี ดังนั้นถือเป็นบริการสาธารณะปกติ แต่เมื่อให้ถ่ายทอดทางช่อง ๓, ๕, และ ๙ สถานีโทรทัศน์เหล่านี้ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการสาธารณะ กลับพบว่า มีการออกอากาศสองรูปแบบในปัจจุบัน คือ มีรายการฟุตบอลและมีการขึ้นคำขออภัยซึ่งเท่ากับว่าสถานีเหล่านี้หยุดให้บริการสาธารณะ

ดังนั้น กสท. ต้องมีคำสั่งบังคับทางปกครองในฐานะผู้รับใบอนุญาตบริการสาธารณะที่หยุดให้บริการในปัจจุบันเช่นเดียวกับบริษัท TRUE หรือหากจะเข้มงวดจริงก็ต้องยกเลิกให้ใบอนุญาตบริการสาธารณะ เพราะปฏิบัติขัดต่อแผนแม่บทการเข้าถึงการกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะ เนื่องจากแผนแม่บทเรื่องการเข้าถึงของกสทช.ไม่ได้จำกัดเฉพาะวิธีหนวดกุ้งหรือภาคพื้นดินแต่จะเป็นวิธีการเป็นแบบไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิ้ล หรือดาวเทียม

โดยพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคจำนวน ๒๐ ล้านครัวเรือน มีเพียงร้อยละ ๒๕เท่านั้นที่ใช้ระบบหนวดกุ้ง เสาอากาศหรือภาคพื้นดิน และมีสูงถึงร้อยละ ๗๕ เป็นผู้บริโภคที่ใช้เคเบิ้ลและดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง FREE TV อาจจะเนื่องจากหลายเหตุผล เช่น ไม่สามารถรับสัญญาณจากหนวดกุ้งหรือเสาอากาศได้ อาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม หรือบ้านเรือนปกติแต่ถูกอาคารสูงแวดล้อมจนรับสัญญาณไม่ได้ หรือมีความชอบทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสถานีโทรทัศน์ ๓ ,๕,๙ ให้บริการสาธารณะและส่งสัญญาณออกอากาศมาเป็นเวลานาน โดยโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะหรือ FREE TVแทบจะไม่มีแผนในการขยายพื้นที่ในการส่งสัญญาณภาคพื้นดินในปัจจุบัน

๓. ดำเนินการลงโทษ และเปรียบเทียบปรับบริษัทแกรมมี่ในฐานะผู้ได้ลิขสิทธิ์ในปัจจุบันที่ได้ประโยชน์มากมาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องของตนเอง การขายกล่อง การขายโฆษณา การมีพันธมิตรธุรกิจด้านนี้ แต่ดำเนินการผูกขาดในการให้บริการ และที่สำคัญบริษัทแกรมมี่ไม่สนใจผู้บริโภคที่เผอิญไปเป็นลูกค้าของคู่แข่งทางการค้าของตนเอง และต้องบอกว่าเรื่องค่าตอบแทนลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยในทางธุรกิจครั้งนี้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการรับรู้ถึงความมีตัวตนของช่องแกรมมี่ เป้าหมายการขายโฆษณา ซึ่งแกรมมี่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เอาทุกอย่าง ไม่ใช่บอกว่าขณะนี้กฎหมายไม่ได้ห้าม

แต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์กรผู้บริโภคก็มีจุดยืนว่า การคุ้มครองผลประโยชน์ลิขสิทธิ์เอกชนต้องไม่เกินเลยผลประโยชน์สาธารณะที่ไม่ได้ดูฟุตบอลในครั้งนี้ จะมาอ้างเพียงว่าใครอยากดูก็ให้ไปซื้อจานของตนเอง(แกรมมี่) หรือไม่ก็สามารถซื้อหนวดกุ้งมาติดชั่วคราว อันละประมาณ ๒๐๐ บาท(เอง) แต่ ๒๐๐ บาทเมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านครัวเรือนก็สูงถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาทเชียว นอกจากนี้แกรมมี่ยังออกอากาศของตนเองด้วยช่องทางผ่านดาวเทียม เพราะลูกค้าต้องใช้กล่องรับสัญญาณเช่นเดียวกันกับเจ้าอื่น(ดังนั้นในทางเทคนิคไม่ควรเถียงกันว่า จะจัดการให้จานดาวเทียมต่างๆจำกัดการแพร่ภาพและกระจายเสียงอยู่เฉพาะในเมืองไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์)

แต่แกรมมี่เลือกที่จะให้ใครเข้ามาใช้บริการหรือเป็นพันธมิตรได้บ้าง การผูกขาดในการให้บริการการของแกรมมี่ กสท.จะอ้างว่าไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต เลยจัดการไม่ได้คงไม่ถูกต้อง หรือคงไม่เพียงพอหากดำเนินการเพียงการขึ้นบัญชีดำ หากมาขอใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ในอนาคต แต่ต้องจัดการปัญหาการผูกขาดในการให้บริการ(เถื่อน)ครั้งนี้ด้วยเพราะให้บริการเถื่อนโดยไม่ต้องขออนุญาตแล้วยังใช้โอกาสผูกขาดอีก ขัดต่อกฎหมาย และที่สำคัญจะเยี่ยงอย่างให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ หากอีกสองปีใครได้รับอนุญาตเป็นผู้แพร่ภาพและกระจายเสียงฟุตบอลโลกเราคงต้องซื้อกล่องใหม่กันอีก โดยไม่สนใจผู้บริโภค แล้วผู้บริโภคไทยต้องมีกล่องกี่ประเภทถึงจะเข้าถึงการแพร่ภาพและการกระจายเสียง

๔. พร้อมขอให้กสท.ช่วยสนับสนุนการดำเนินการฟ้องคดีกับ TRUE เพราะค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายที่ต่ำมากเกินไปในปัจจุบัน ควรต้องสนับสนุนให้เกิดการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการให้บริการของ TRUE มีการให้สัญญากับลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าสามารถดู FREE TV หรือดูฟุตบอลยูโรได้ และสมาชิก TRUE บางส่วนมีการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนกับลูกค้า ก็ควรรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้สัญญากับลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้วไม่ทำตามคำสัญญา

 

ป้ายกำกับ: