RSS

ใครสนใจ! การบินไทย รับสมัคร”ดีดี” แทน”ปิยสวัสดิ์” บัดนี้ ถึง 6ส.ค.55 ดูคุณสมบัติ ดังนี้..

22 มิ.ย.

22มิ.ย.55 – การบินไทยเปิดรับสมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
           
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
           นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยผู้สมัครจะต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
•   สัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
•   มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสามารถทำงานให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
•   ไม่เป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ยื่นใบสมัคร
•   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
•   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
•   ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ 
หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
•   ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
•   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
•   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
•   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
•   ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

•   ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
•   เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
•   เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากล
•   มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
(1)    เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2)    เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3)    กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           
          ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ อาคาร 1 ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
 โทรศัพท์ 0-2545-1551
,0-2545-1560
 หรือทางเว็บไซต์www.thaiairways.com/About-Thai/Careers
/ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2555ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 22, 2012 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: